HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 черв. 23:02 |

д.ю.н., проф. Бевзенко Володимир Михайлович

(56 )
bevzenko

     ОСВІТА


 • 1999 рік –Університет внутрішніх справ, м. Харків
 • 2001 рік –ад’юнктура Національного університету внутрішніх справ

       КАР’ЄРА

 • 2001 рік – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Херсонського факультету Запорізького юридичного інституту МВС України
 • 2004 рік – доцент кафедрицивільно-правових дисциплін Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ
 • 2008 рік –начальник кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ
 • 2009 рік –заступник начальника Херсонського юридичного інституту ХНУВС з наукової роботи
 • 2011 рік – завідувач кафедри кримінального права, кримінального та адміністративного процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • 2012 рік – професор кафедри юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


 

 • 2005 рік − захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління природно-заповідним фондом в Україні: організаційно-правові питання»
 • 2010 рік − захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Субʼєкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України»

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Теоретичні й прикладні проблеми адміністративного процесу
 • Субʼєкти публічної адміністрації в адміністративному процесі України
 • Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


 

 • Бевзенко В.М. Управління природно-заповідним фондом України (організаційно-правові питання): Монографія / Бевзенко В.М. – Херсон: Айлант, 2005. – 268 с.
 • Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навчальний посібник. − Київ: Прецедент, 2007. − 531 с.
 • Кодекс адміністративного судочинства України: Наук.-практ. комент. / [Армаш Н.О., Бандурка О.М., Басов А.В. та ін.]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Т. Комзюка. − К.: Прецедент; Істина, 2009. − 823 с.
 • Адміністративна юстиція в Україні: Навчальний посібник [Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Мельник Р.С., Бевзенко В.М.]; за заг. ред. А.Т. Комзюка. − К.: Прецедент, 2009. − 198 с.
 • Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми: Монографія / Бевзенко В.М. − К.: Прецедент, 2010. − 475 с. − Бібліогр.: с. 439-475.
 • Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика: монографія / за заг. ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової / [С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Д.А. Козачук та ін.]. – О.: Фенікс, 2013. – С. 110-127.
 • Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна): Наук.-практ. посібник / Манн Томас, Мельник Роман, Бевзенко Володимир, Комзюк Анатолій; пер. та адапт. з нім. Мельника Романа; за заг. ред. Бевзенка Володимира. – К.: Алерта, 2013. – 308 с.
СТАТТІ
 1. Бевзенко В.М. Особливості реалізації адміністративного процесуального статусу суб’єктів владних повноважень в адміністративному процесі України // Право України. − 2008. − № 4. − С. 116-120.
 2. Бевзенко В.М. Примирення в адміністративному судочинстві України: спадок цивільного процесуального законодавства чи дієвий засіб врегулювання публічно-правових спорів? / Бевзенко В.М. // Право і Суспільство. − 2009. − № 5. − C. 44-48.
 3. Бевзенко В.М. Прокурор в адміністративному судочинстві України / Бевзенко В.М. // Південно-український правничий часопис. − 2009. − № 1. − С. 150-153.
 4. Бевзенко В.М. Підстави та форми участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в адміністративному судочинстві/ Бевзенко В.М.// Університетські наукові записки. − 2009. − № 2 (30). − С. 141-146.
 5. Бевзенко В.М. Колективні суб’єкти судових органів як учасники адміністративного судочинства / Бевзенко В.М. // Південноукраїнський правничий часопис. − 2009. − № 2. − С. 157-159.
 6. Бевзенко В.М. Оскарження в адміністративному судочинстві постанов про накладення адміністративного стягнення, ухвалених працівниками Державтоінспекції МВС України / Бевзенко В.М. // Право і суспільство. − 2010. − № 1. − С. 43-51.
 7. Бевзенко В.М. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання / Бевзенко В.М. // Держава і право. − 2010. − № 47. − С. 222-227.
 8. Бевзенко В.М. Провадження адміністративного процесу: поняття та види / Бевзенко В.М. // Науковий Вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − 2010. − № 2 (69). − С. 91-97.
 9. Бевзенко В.М. Публічно-правова сутність непроцесуальної діяльності суддів і судів України / Бевзенко В.М. // Судова апеляція. − 2010. − № 1. − С. 91-98.
 10. Бевзенко В.М. Суб’єкти владних повноважень: ознаки, сутність та види / В.М. Бевзенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. − 2010. − № 8. − Частина 3. − С. 12-23.
 11. Бевзенко В.М. Новітнє адміністративне процесуальне право України: об’єктивна закономірність чи надумана вигадка? / Бевзенко В.М. // Форум права. − 2011. − № 1. − С. 68-73 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11bvmhnv.pdf.
 12. Бевзенко В.М. Огляд адміністративного процесуального законодавства України й практики його застосування / Бевзенко В.М. // Вісник Вищого адміністративного суду України. − 2011. − № 1. − С. 24-34.
 13. Бевзенко В.М. Сутність та види форм участі органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві / Бевзенко В.М. // Юридичний вісник Причорномор’я. – 2011. – № 1. – С. 5-19.
 14. Бевзенко В.М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві/ Бевзенко В.М. // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40-44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 15. Бевзенко В.М. Впливacquiscommunautaireнавітчизнянеадміністративнесудочинствойадміністративнепроцесуальнеправо / Бевзенко В.М. // Вісник Вищого адміністративного суду України. − 2011. − № 2. – С. 24-31.
 16. Бевзенко В.М. Деякі теоретичні міркування щодо адміністративних процесуальних і процедурних категорій у вітчизняній адміністративно-правовій та адміністративно-процесуальній науці / Бевзенко В.М. // Вісник Вищого адміністративного суду України. − 2011. − № 3. – С. 56-62.
 17. Бевзенко В.М. Особливості оскарження адміністративних актів Державної виконавчої служби / Бевзенко В.М. // Вісник Запорізького національного університету. − Юридичні науки. − 2012. − № 1 (частина І). − С. 29-34.
 18. Бевзенко В. М. Система адміністративного процесуального права України: оновлений погляд на поняття, зміст і соціальне призначення / Бевзенко В.М. // Вісник Вищого адміністративного суду України. − 2012. − № 2. – С. 31-38.
 19. Бевзенко В. М. Основні процесуальні інститути адміністративного процесуального права України / Бевзенко В. М. // Вісник Вищого адміністративного суду України. − 2012. − № 3. – С. 62-69.
 20. Бевзенко В. М. Фікції в адміністративному процесі й адміністративному процесуальному праві України / Бевзенко В. М. // Вісник Вищого адміністративного суду України. − 2012. − № 4. – С. 66-74.
 21. Бевзенко В.М. Про інтерес і захист прав платників податків в адміністративному судочинстві України / Бевзенко В.М. // Вісник Вищого адміністративного судочинства України. – 2013. − № 2. – С. 13-24.
 22. Бевзенко В.М. Захист в адміністративному судочинстві України прав платників податків від дій органів Державної податкової служби / Бевзенко В.М. // Адміністративне право і процес. – 2013. − № 1(3). – С.122-135.
 23. Бевзенко В.М. ОсновныеинститутысовременнойадминистративнойюстицииУкраины / Бевзенко В.М. // Евразийскийюридический журнал. – 2013. − № 8 (63) 2013. – С. 84-88.
 24. Бевзенко В.М. Адміністративна юрисдикція: поняття, сутність, проблеми відмежування / Бевзенко В.М. // Вісник Вищого адміністративного судочинства України. – 2013. − № 3. – С. 39-53.
 25. Бевзенко В.М. Позиція щодо застосування частини другої статті 171-2 КАС України / Бевзенко В.М. // Вісник Вищого адміністративного судочинства України. – 2013. − № 4. – С. 46-52.
 26. Бевзенко В.М. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості / Бевзенко В.М. // Право і суспільство. – 2013. − № 6. – С. 140-149.

Методичне забезпечення навчальних дисциплін


 

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ


 

Під керівництвом Бевзенка В.М. захищені кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право:

МкртчянР.С.− «Провадження у справах щодо оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України»

Барановський М.В.− «Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність працівника міліції: поняття та структура»

Кощій О.В.− «Субʼєкти, які не наділені владними повноваженнями, як відповідачі в адміністративному судочинстві України»

ІНШЕ


 

− член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України (http://www.vasu.gov.ua/ua/science.html)

− член спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка й Запорізькому національному університеті (http://scicon.univ.kiev.ua/#)

− заступник головного редактора фахового, науково-практичного журналу «Адміністративне право і процес» (http://applaw.knu.ua/)


 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
11029 Останнє редагування 28 лист. 10:17 |

Коментарі