HONOR ET GLORIA, UTILITAS

22 черв. 02:07 |

к.ю.н., доц. Пухтецька Алла Альбертівна

(17 )


Pukhtetska

Освіта:

2001 р. Національний університет «Києво-Могилянська Академія», диплом бакалавра права, з відзнакою, minor«Економіка і підприємництво»;

2002 р. Національний університет «Києво-Могилянська Академія», диплом спеціаліста, з відзнакою;

2005 р. Київський інститут перекладачів Національної академії наук України, філологія, перекладач англійської мови, з відзнакою;

2008 р. Закінчено аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право (стаціонар).

2009 р. захищено дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 на тему: «Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в адміністративному законодавстві України».

2014 р. Волинська Православна Богословська Академія, Київська Православна Богословська Академія, регентське відділення.

 


 

Наукова кар’єра

З 01.11.2008 по 28.10.2010 р. працювала молодшим науковим співробітником відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, а з 29.10.2010 р. по 31.08.2012 р. – науковим співробітником цього ж відділу.

З 01.09.2012 р. по 30.06.2013 р. працювала асистентом кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2009 по теперішній час працює за сумісництвом старшим викладачем кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», де викладає навчальні дисципліни «Адміністративне право України», «Логіка», здійснювала керівництво написання магістерських робіт.

З 01.07.2013 р. переведена на посаду доцента кафедри адміністративного права, займається науковою та викладацькою діяльністю, викладає навчальні дисципліни: «Становлення публічної адміністрації в Україні», «Адміністративне право країн Європейського Союзу», «Порівняльне адміністративне право», «Методи державного управління», проводиться керівництво підготовкою магістерських та курсових робіт, здійснюється керівництво науковим гуртком з порівняльного адміністративного права, розроблені авторські навчальні програми вищезазначених дисциплін.

 


 

Публікації

Загалом Пухтецькою А.А. підготовлено 135 наукових публікацій, серед них: 2 індивідуальні монографії, взято участь у 6 колективних монографіях, 6 наукових доповідях, 3 підручниках та посібниках, 2 енциклопедичних виданнях, 2 науково-практичних коментарях кодексів, опубліковано 51 наукову статтю, взято участь у 63 конференціях, а також підготовлено 9 навчальних та робочих програм навчальних дисциплін для ОКР «Бакалавр» та «Магістр».

Бере активну участь у розробці та удосконаленні положень актів вітчизняного адміністративного законодавства, залучалася до розробки Проекту Адміністративно-процедурного кодексу України (2007 р.) та Коментаря Адміністративно-процедурного кодексу України (2009 р.), Коментаря Кодексу адміністративного судочинства України (2010, 2011 р.р.).

      Пухтецька А.А. у 2010 р. стала Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України; у 2009 р. була відзначена Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України, а також у 2009 р. – Подякою Київського міського голови.

4716 Останнє редагування 03 квіт. 22:43 |

Коментарі