HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 19:23 |

д.ю.н., проф. Діковська Ірина Андріївна

(39 )

dikovska_250px.jpg

 

ОСВІТА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  - Київ, Україна. Захист докторської дисертації на тему « Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов’язань». Отриманий ступінь – Доктор юридичних наук (11/2014).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  - Київ, Україна. Аспірантура.  Отриманий ступінь – кандидат юридичних наук. Спеціалізація – цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право (09/2000-09/2002).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  - Київ, Україна. Отриманий ступінь – магістр права  (09/1999-06/2000).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  - Київ, Україна. Отриманий ступінь – бакалавр права  (09/1995-06/1999)

 

КАРЄРА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  - Київ, Україна

Професор кафедри цивільного права (09/2015-до цього часу)

Обов’язки:

Читання лекцій, проведення семінарських занять 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  - Київ, Україна

доцент кафедри цивільного права (04/2007-09/2015)

Обов’язки:

Читання лекцій, проведення семінарських занять 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  - Київ, Україна

асистент кафедри цивільного права (09/2002-04/2007)

Обов’язки:

проведення семінарських занять 

аудиторська фірма “Апік” – Київ, Україна

юрист (05/2003-02/2004)

Обов’язки: юридичний супровід діяльності аудиторської фірми.

Міжнародна юридична фірма “Салком”

Юрист (09/2001-08/2002)

Обов’язки:

Юридичний супровід підприємств і організацій  (включаючи іноземні компанії);  підготовка документів до Європейського суду з прав людини.

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

Міжнародне приватне право, Міжнародні комерційні контракти, Бізнес контракти між підприємствами, зареєстрованими у ЄС та тими, що зареєстровані поза ЄС (англійською мовою) ,Актуальні проблеми колізійного регулювання договірних зобов’язань, Порівняльне цивільне право, Міжнародний комерційний арбітраж

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УНІВЕРСИТЕТУ

Керування магістерськими роботами та кандидатськими дисертаціями; робота Керівником гуртка з цивільного та міжнародного приватного права  (09/2003- 06/2012); працюю Вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 26.001.06 (12/2015 – до цього часу).

ПУБЛІКАЦІЇ

Книги:

 1. Діковська І.А. Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання. Навчальний посібник (2016): Київ. Алерта. 300 с.
 2. Діковська І.А. (2014): Принципи  правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов’язань.  Київ. Юрінком Інтер. 464 c.
 3. Діковська І.А. (2010): Правове регулювання повітряних перевезень за участю фактичного перевізника. Київ. К.І.С. 200 c.

Статті:

 1. Діковська І.А. (2017): Колізійне регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. У: Журнал східноєвропейського права. № 36. (Київ: ВНЗ «Університет сучасних знань»), 13-20.
 2. Діковська І.А. (2016): Новели регулювання спадкових відносин у Європейському міжнародному приватному праві. У: Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94 річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П.Маслова,   лютий 2016. (Харків: Право), 60-62.
 1. Dikovska I.A. (2015): Material Freedom of International Private Contract: Content and Limits. In: Journal of Eastern European Law. N 16 (Kyiv: VNZ “Univesytet Suchasnyh Znan”), 18-24.
 1. Dikovska I.A. (2015): Unification of Rules Regulating International Private Contractual Obligations. In: Recht der Osteuropäischen Staaten. № 2. (Göttingen, Kiew: Georg-August-Universität Göttingen; Taras Shevchenko National University of Kyiv), 113-121.
 1. Діковська І.А. (2015): Застосування недержавних норм державними судами до вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних договорів. У: Журнал східноєвропейського права. № 14. (Київ: ВНЗ «Університет сучасних знань»), 8-14.
 2. Діковська І.А. (2015): Застосування lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем. У: Журнал східноєвропейського права. № 12. (Київ: ВНЗ «Університет сучасних знань»), 18-24
 3. Діковська І.А. (2015): Дострокове виконання договірного зобов’язання у міжнародних уніфікованих документах та за правом окремих країн. У: Pravna Veda A prax  v Tretori Tisicroci. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. (Košice: Universite Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach),  80-83 .
 4. Діковська І.А. (2015): Винятки із принципу реального виконання договірних зобов’язань у праві зарубіжних країн та міжнародних уніфікованих документах. У: Юридичний вісник.№1/2 (Одеса: Одеська юридична академія), 179-182.
 5. Діковська І.А. (2015): Цивільний та комерційний кодекси як джерела регулювання комерційних правочинів за правом Франції та Німеччини.  У: Юридичний науковий електронний журнал. № 2. (Запоріжжя: Запорізький національний університет), 59-61. 
 1. Діковська І.А. (2015): Форма угод про вибір застосовуваного до договору права. У: Альманах міжнародного права. № 7 (Одеса: Міжнародний гуманітарний університет), 133-141. 
 2. Диковская И.А. (2015): Квалифицирующие признаки частноправовых договоров, поименованных международными конвенциями. У: Молдавский журнал международного права и международных отношений. N 2. (Кишинев: Ассоциация международного права Республики Молдова), 46-54.
 3. Діковська І.А. (2015): Можливість вибору недержавних правових норм для регулювання міжнародних приватних  договорів за правом США. У: Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка), 217-225.
 4. Діковська І.А. (2015): Правовий звичай як джерело регулювання цивільних відносин за правом окремих країн. У: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». №32.  (Ужгород: Ужгородський національний універчситет), 29-31. 
 5. Діковська І.А.  (2015): Комерційні правочини у приватному праві окремих країн. У:  Журнал східноєвропейського права. № 13. (Київ: ВНЗ «Університет сучасних знань»), 13-17.
 6. Діковська І.А. (2015): Особливості регулювання пророгаційної угоди відповідно до Гаазької конвенції про угоди про вибір суду. У: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». №31.  (Ужгород: Ужгородський національний універчситет),123-125. 
 7. Діковська І.А. (2015): Відповідальність за непривернення уваги контрагента до стандартних умов договору за правом окремих країн.  У: Юридичний науковий електронний журнал. № 1. (Запоріжжя: Запорізький національний університет), 51-53. 
 8. Діковська І.А. (2015): Ознаки істотності порушення договірного зобов’язання у ЦК України та міжнародних уніфікованих документах. У: Право і суспільство. № 3(2). (Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет), 54-57.
 9. Dikovska I.A. (2014): The  Role of  Principles  of  Law in  Regulation  of  International Contract  Obligations. In: Recht der Osteuropäischen Staaten .№ 2. (Göttingen, Kiew: Georg-August-Universität Göttingen; Taras Shevchenko National University of Kyiv), 67- 81.
 10. Грамацький Е.М, Бажанов В.О., Діковська І.А., Ромащенко І.О. (2014): Міжнародне приватне право. Робоча програма навчальної дисципліни Київ: Видавничий центр юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка), 75.
 11. Діковська І.А. (2014): Основи порівняльного цивільного права. Робоча програма навчальної дисципліни. (Київ: Видавничий центр юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка), 27.
 12. Диковская И.А. (2014): Мягкое право – источник регулирования международных частных договорных обязательств. У: Молдавский журнал международного права и международных отношений. N 1. (Кишинев: Ассоциация международного права Республики Молдова), 49-58.
 13. Диковская И.А. (2014): Применение правовых обычаев к международным частным договорным отношениям. У: Вестник Пермского университета. Юридические науки. № 1. (Пермь: Пермский универитет), 305-312.
 14. Діковська І.А. (2014): Наслідки порушення договору кредитором. У: Вісник Херсонського Державного університету. Серія «Юридичні науки». № 1. (Херсон: Херсонський Державний університет), 174-178
 15. Діковська І.А. (2013): Науково-практичний коментар Повітряного кодексу України. У: Інформаційно-правова система «Ліга-Закон». (Київ: Інформаційно-аналітичний центр «Ліга»), 1 094 305 байт. 
 16. Діковська І.А. (2013): Безвідклична оферта у міжнародному комерційному обороті. У: Порівняльно-аналітичне право. № 3. (Ужгород: Ужгородський національний університет), 123-124. 
 17. Діковська І.А. (2013): Окремі аспекти тлумачення міжнародних комерційних договорів. У: Право України. № 7. (Київ: Ін Юре), 103-112.
 18. Диковская И.А. (2013): Свобода сторон арбитражного соглашения: пределы осуществления. У: Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». № 10/2. (Кишинев: SRL “Cetatea de Sus”), 100-103.
 19. Діковська І.А. (2013): Lex mercatoria - джерело регулювання міжнародних комерційних договорів. У: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». № 22.  (Ужгород: Ужгородський національний університет), 213-215. 
 20. Діковська І.А. (2013): Свобода сторін укладати договори, не передбачені законодавством: підходи окремих країн. У: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Т. 26. N 2. (Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского), 240-245.
 21. Діковська І.А. (2013): Етапи уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов’язання. У: Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки. Випуск 98 (Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 25-27.
 22. Діковська І.А. (2013): Співпраця – обов’язок сторін міжнародного приватно-правового договору. У: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Випуск 6-1. Том. 2. (Одеса: Міжнародний гуманітарний університет), 218-220.
 23. Діковська І.А. (2013): Права третіх осіб як обмеження принципу свободи договору. У: Підприємництво, господарство і право. №2. (Київ: Гарантія), 64-67.
 24. Діковська І.А. (2013): Імперативні норми і їх роль у регулюванні договірних зобов’язань. У: Підприємництво, господарство і право. №1. (Київ: Гарантія), 34-37.
 25. Диковская И.А. (2013): Недобросовестность стороны международных частных договорных обязательств: признаки и последствия. У: Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». № 8/2. (Кишинев: SRL “Cetatea de Sus”), 302-312.
 26. Діковська І.А. (2013): Сумісність використання способів захисту в разі порушення міжнародних приватних договірних зобов’язань. У: Вісник Вищої Ради Юстиції. № 3 (15). (Київ, Вища Рада Юстиції), 145-152.
 27. Діковська І.А. (2013): Окремі прояви принципу добросовісності під час реалізації міжнародних приватних договірних зобов’язань. У: Право і громадянське суспільство. №3 ( Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 80-87.
 28. Діковська І.А. (2013): Поіменовані та непоіменовані договори у праві окремих країн. У: Приватне право. Додаток до журналу «Право України» №1 ( Київ: Ін Юре), 260-266.
 29. Діковська І.А. (2012): Тенденції розвитку правового регулювання договірних зобов’язань у Європейському Союзі. У: Підприємництво, господарство і право. №12. (Київ: Гарантія), 55-58.
 30. Діковська І.А. (2012): Добросовісність – принцип  регулювання міжнародних приватних договірних відносин. У: Право України. № 9. (Київ: Ін Юре), 118-127.
 31. Діковська І.А. (2012): Вплив угоди сторін на вибір правових норм, що регулюють міжнародні договірні зобов’язання. У: Вісник академії правових наук. № 4 (Харків: Академія правових наук), 201-209.
 32. Діковська І.А. (2012): Принципи права у проекті Спільних Підходів (DCFR). У: Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки. Випуск 93. (Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 43-45.
 33. Діковська І.А. (2011): Деякі питання визначення застосовуваного права до зобов’язань з міжнародних перевезень. У: Підприємництво, господарство і право. №12. (Київ: Гарантія), 76-79.
 34. Діковська І.А. (2011): Правове регулювання міжнародних перевезень. Робоча програма навчальної дисципліни. (Київ: Видавничий центр юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка), 31. 
 35. Діковська І.А. (2011): Цивільне та торгове право зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни. (Київ: Видавничий центр юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка), 50 .
 36. Діковська І.А. (2010): Укладення договору повітряного перевезення. У: Підприємництво, господарство і право. №12. (Київ: Гарантія), 28-31.
 37. Диковская И.А. (2010): Интерактивные методы обучения юридическим дисциплинам. В: Вестник Московского университета : Серия 21, Управление (государство и общество), (Москва: Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова), 122-133.
 38. Діковська І.А. (2010): Способи вирішення спорів про відповідальність за Конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Монреалі 28.05.1999. У: Підприємництво, господарство і право. №11. (Київ: Гарантія), 53-56.
 39. Діковська І.А. (2010): Поняття, предмет і методи міжнародного приватного права (Глава 1); Колізійні норми. Загальні положення (Глава 4); Загальні засади правозастосування у міжнародному приватному праві (Глава 5), Загальні положення зобов’язань з перевезення у міжнародному приватному праві (Глава 13). У: Міжнародне приватне право.Навчальний посібник. За ред.. Р.А. Майданика, Н.С. Кузнєцової. (Київ: Алерта), 8-18; 38-49;50-62;166-182.
 40. Діковська І.А. (2008): Способи визначення ціни за договором підряду. У: Бюлетень Міністерства юстиції України. №10. (Київ: Міністерство юстиції України), 36-42. (In translation: Dikovska I.A. (2008):
 41. Діковська І.А. (2007): Елементи договору транспортного експедирування. У: Бюлетень Міністерства юстиції України. №8. (Київ: Міністерство юстиції України), 28-36.
 42. Діковська І.А. (2006): Правове становище фізичних осіб у міжнародному приватному праві. У: Бюлетень Міністерства юстиції України. № 9. (Київ: Міністерство юстиції України), 36-44.
 43. Діковська І.А. (2005): Про деякі питання застосування застереження про публічний порядок під час визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. У: Вісник господарського судочинства № 4. (Київ: Вищий Господарський Суд України), 44-48.
 44. Діковська І.А. (2005): Коментар до § 1 Глави 61 ЦК України «Загальні положення про підряд», Глави 65 ЦК України «Траспортне експедирування», § 2 Глави 66 ЦК України «Збергігання на товарному складі». У: Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Т. 2 (Київ: Юрінком Інтер), 436-470; 550-557; 587-599.
 45. Діковська І.А. (2002): Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю пасажира при виконанні міжнародних повітряних перевезень. У: Підприємництво, господарство і право. № 2. (Київ: Гарантія), 46-49.
 46. Діковська І.А. (2002): Колізійні питання договору повітряного чартеру у міжнародному приватному праві. У: Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки. Випуск 45. (Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 64-68.

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проведення дослідження у Інституті Макса Планка з порівняльного та міжнародного приватного права – 08/2016.

Дистанційний тренінг “Право ЄС: сучасна ситуація, проблеми і перспективи” для науковців та професійних менеджерів, Варшава, Польща – 03/2016

Курс медіації від професора Девіда Доулінга у Київському університеті імені Тараса Шевченка(Fowler School of Law of Chapman University) –     02/2016.

Літня сесія з міжнародного приватного права Гаазької академії з міжнародного права -07/2003.

ЧЛЕНСТВО І ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ АСОЦІАЦІЯХ

Рада адвокатів м. Києва – 12/2004 – до цього часу

Українська асоціація цивільного права – 11/2012 – до цього часу

Українське бюро з міжнародного приватного права -11/2013 – до цього часу

Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій – 12/2015 – до цього часу

ПРОФЕСІЙНІ НАГОРОДИ І СТИПЕНДІЇ

Стипендія для проведення дослідження у Інституті Макса Планка з порівняльного та міжнародного приватного права – 08/2016.

КОНТАКТИ

+38 050 380 16 15

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7675 Останнє редагування 02 черв. 14:43 |

Коментарі