HONOR ET GLORIA, UTILITAS

06 лип. 14:33 |

д.ю.н., проф. Кохановська Олена Велеонінівна

(31 )

 Kohanovska

Доктор юридичних наук

Професор

член-кореспондент НАПрН України

 

ОСВІТА

1986 рік - Юридичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «правознавство» (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

КАР’ЄРА

 • 1986 рік – стажист Київської міської колегії адвокатів.
 • 1986-1995 роки – адвокат Київської міської колегії адвокатів; одночасно - юрисконсульт і юридичний радник ряду організацій і підприємств (Київського хімічного заводу, Українського автоцентру КАМАЗ, Центру профорієнтації Залізничного району міста Києва, ряду проектних інститутів і театрів).
 • 1995-1998 pоки - юридичний радник Подільської філії банку «Відродження» (нині – банк «Київ»), викладач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ України.
 • 1998-2008 роки - доцент кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2008-2011 роки - заступник декана юридичного факультету з наукової роботи.
 • 2008 - донині - професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 1998 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем» (спеціальність 12.00.03, науковий керівник – д.ю.н., професор, академік НАПрН України Н.С.Кузнєцова).
 • 2006 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні» (спеціальність 12.00.03, науковий консультант - д.ю.н., професор, академік НАПрН України Н.С.Кузнєцова).


СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Проблеми цивільного права
 • Теорія та історія цивільного права
 • Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 • Абсолютні цивільні права
 • Зобов’язальне право
 • Право інтелектуальної власності
 • Цивільний процес.


ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць, опублікованих як в Україні, так і за кордоном, серед яких:

 • «Правове регулювання інформаційних відносин в Україні» (2001)
 • «Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві» (2006)
 • «Цивільне право України: підручник» (виданий кафедрою цивільного права у співав. 2002 р. і усіх наступних його редакцій)
 • «Комментарий к Гражданскому кодексу Украины» (видання російською і всі видання українською мовою за ред.. розробників ЦК України і кафедри цивільного права у співавт.)
 • «Проблемы гармонизации гражданско-правового регулирования информационных отношений в условиях информационного общества» ( у співавт. 2003)
 • «Договір про надання інформаційних послуг» (2009)
 • «Теоретические аспекты определения роли нотариуса в защите информационных прав участников гражданских правоотношений. //Альманах цивилистики: Сборник статей (2010)
 • «Еколого-правові проблеми трансплантології» ( у співавт.,2009)
 • «Міжнародне приватне право. Практикум» (у співавт., 2010)
 • «Неимущественное право и интерес в договоре о предоставлении информационных услуг»//Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения: сб. статей и иных материалов (2010)
 • «Концепція науково – дослідної роботи на юридичному факультеті: вірність традиціям і відповідь на світові тенденції розвитку інформаційного суспільства» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010)
 • «Теоретичне підґрунтя для визначення ролі нотаріуса у захисті інформаційних прав учасників цивільних правовідносин» // Бюлетень міністерства юстиції України (2010)
 • «Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи»// Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України (2011)
 • «Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні»// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки (2011)
 • «Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні» //Право України (2011)
 • «Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні» //Право України (2011)
 • «До питання про захист персональних даних в Україні»// Вісник Верховного Суду України (2011)
 • «Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в Украине»// Право Украины (2011)
 • «Содержание и значение общих положений о праве интеллектуальной собственности в гражданском кодексе Украины» //Доктрина права. Научный журнал (2011)
 • «Гражданско – правовые проблемы предоставления покупателю информации о товаре, предлагаемом для продажи» // Альманах цивилистики ( 2012)
 • «Творчість, інтелектуальна творча діяльність, інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності: співвідношення» //Сучасні проблеми приватного права: збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко (2012)
 • «Інформація у договірних відносинах» // Право України (2012)«Проблеми цивільно – правового захисту права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах» // Вісник Укрдержреєстру. (у співавт., 2012) та ін.

ІНШЕ

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2008 р). та рядом інших відзнак і грамот.

Підтримує постійні професійні контакти з науковцями і практичними працівниками РФ, Білорусі, Польщі, США, Німеччини та ін. країн.

Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Серед підготовлених кандидатів юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – А.Кодинець, Н.Давидова, Е.Мухамєдова, О.Джуринський, Ю.Борисова, В.Бажанов.

Постійно керує підготовкою наукових робіт магістрами, аспірантами та пошукувачами кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Неодноразово призначалась першим опонентом по ряду дисертацій зі спеціальності 12.00.03.

Член Науково-консультативної ради Верховного Суду України з розгляду цивільних справ, член Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, член Науково – консультативної ради Вищого Спеціалізованого Судуз розгляду цивільних і кримінальних справ.

Член ряду робочих груп з підготовки змін до законів України у сфері цивільного права, прав людини, судоустрою і науково - консультативних груп з підготовки наукових висновків щодо правозастосовної діяльності (права власності, іпотеки, оренди, права інтелектуальної власності та інформаційних прав тощо).

Член спеціалізованих вчених рад:

при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;

в Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України.

У 2010 - 2011 р.р. – експерт Експертної ради з юридичних наук ВАК України.

Головний редактор і член наукових і реакційних колегій ряду видань, серед яких:

Голова Наукової ради офіційного науково – практичного видання Державної реєстраційної служби України «Вісник Укрдержреєстру»;

Головний редактор науково – практичного фахового журналу «Приватне право» (додаток до журналу «Право України),

член редколегії «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» (2010 – 2011 р.р.);

член Наукової ради і редколегії ряду видань кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

член редакційної колегії щорічного Збірника наукових праць «Порівняльне правознавство» Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України і Київського національного університету імені Тараса Шевченка, УАПП та ін.

Виступала науковим рецензентом ряду монографічних і науково – практичних, учбових видань з цивільного права.

Член організаційного комітету щорічних Матвєєвських цивілістичних читань і Форумів цивілістів України, З 2006 р.р. - модератор щорічних читань, присвячених пам’яті професора О.А.Підопригори.

Член Союзу юристів України, член Асоціації адвокатів м.Києва (сфера професійної адвокатської діяльності – цивільне право, інформаційні правовідносини та інноваційна діяльність, корпоративне право, сімейне і житлове право та ін..), член Правління Асоціації цивілістів України.

Мови: українська, російська, англійська.

10476 Останнє редагування 02 черв. 14:54 |

Коментарі