HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 11:07 |

к.ю.н., доц. Клепікова Ольга Вікторівна

(18 )

КЛЕПІКОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

alt

 • кандидат юридичних наук
 • доцент

  ОСВІТА

  • 2003 - аспірантура юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка

    

   ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

    • 2003 - кандидатська дисертація "Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом"
    • працює над докторською дисертацією на тему "Теоретичні проблеми регулювання транспортної діяльності: господарсько-правовий аспект"

      

     НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

     • транспортне право (автор спецкурсу)
     • господарське право

       

      ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

      • Правова природа договору морського перевезення вантажів // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. - № 3(11). – С.222-226.
      • Предмет і метод правового регулювання відносин, що виникають у сфері перевезення вантажів морським транспортом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 41. – С.72-74.
      •  Правова природа коносамента // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 10. – С.29-32.
      •  Сталійний, контрсталійний та надконтрсталійний час як правові категорії // Вісник господарського судочинства. – 2002.- № 4. – С.183-190.
      •  Морське право в системі права // Тези доповідей наукової конференції “Проблеми захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина. – К., 1999. – С.61-64.
      •  Обов’язки перевізника за договором морського перевезення вантажу // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспирантів “Правові проблеми сучасності очима молодих дослідників”, - К., 2001. – С. 120-122.
      •  Правова природа договору морського перевезення вантажу / В кн.: Правосуддя – гарант законності у сфері економічних правовідносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник. Том 21(2). – К., 2000. – С.175-183.
      • Шляхи вдосконалення законодавства України з питань морських вантажних перевезень // Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції “Становлення і розвиток правової системи України”. – К., 2002. – С. 200-203.
      • Пред’явлення вантажу до перевезення морським транспортом та способи перевезення: організаційно-правовий аспект // Право України. – 2003. - № 6. – С. 43-48.
      • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 463-493. // Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щерби-на В.С. та ін., всього 48 осіб.
      • Транспортне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – С.9-17,68-116, 210-342, 416-519.
      • Поняття, ознаки та види транспортної діяльності // Тези доповідей Круг-лий стіл „Актуальні проблеми господарсь-кого права” 16 грудня 2004 р. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – К., 2004. – С. 298-300.
      • Про визначення транспортних правовідносин // Тези доповідей Міжнародна наукова конференція молодих вчених „Четверті осінні юридичні читання”21-22 жовтня 2005 р.Хмельницький університет управління та права.- Х., 2005. – С. 120-122.
      • Транспортне право в системі права // Тези доповідей Міжнародна наукова конференція „Наукові правничі школи Київського універси-тету” 12 жовтня 2005 р.- К., 2005. – С. 133-135.
      • Загальні теоретичні аспекти транспортного права // Вісник господарського судочинства. - 2007. - № 3. – С. 93-99.
      • Загальна характеристика торговельного мореплавства як виду господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. - Випуск 74. – С.50-54.
      • Окремі питання визначення транспортних засобів об’єктами майнових відносин у сфері господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. - Випуск 75. – С.108-114
      • Правовий статус учасників процесу морського перевезення вантажів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. - Випуск 76. – С.150-154.
      • Повітряний кодекс України в системі транспортного законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2008. - Випуск 77. – С. 14-18.
      • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов./ За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. Авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с. (с. 487-521). Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін., всього 48 осіб.
      • Глава 30 «Договори, що укладаються у сфері торговельного мореплавства»: Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с. (с. 615-650). Кол. авт.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.
      • Шляхи вдосконалення транспортного законодавства в контексті висвітлення пропозицій щодо необхідності внесення змін та доповнень до Повітряного кодексу України // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). - № 1-2. – 2008. – с. 210-214
      • До питання про поняття та критерії класифікації суб’єктів авіаційної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Зб. наук. праць між народ. Наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського нац. університету ім.. Т. Шевченка (23-24 квітня 2009 року). – К., 2009. – Ч. ІІІ. – с. 204-205
       8097 Останнє редагування 26 черв. 11:13 |

       Коментарі