HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Інформація про кафедру історії права та держави

(1 Голосувати)

Головна 

Ласкаво запрошуємо на кафедру історії права та держави для співпраці заради досягнення кінцевого результату – отримання студентами сучасних практично-орієнтованих знань, спектр застосування яких на ринку праці різноманітний: у судовій практиці, законодавчій та іншій нормотворчій діяльності, на рівні правової взаємодії з міжнародними та наддержавними структурами. 

Колектив кафедри – це згуртована команда однодумців, в якій кожний чітко усвідомлює свою міру відповідальності за кінцевий результат. 

Кафедра  відкрита для  міжнародних освітніх проектів і програм та підтримує відповідні ініціативи як з боку студентів, так і викладачів. В умовах розвитку інтеграційних процесів глобального і регіонального рівня ми обмінюємося досвідом із провідними юридичними факультетами й кафедрами в рамках національного та міжнародного партнерства переважно у  формі наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів. Головна стратегічна мета – обмін студентами в рамках Болонського процесу.

В умовах глобалізації зростає роль історико-правових і порівняльно-правових дисциплін, які вивчаються на принципах органічного поєднання  пріоритетних загальнолюдських правових цінностей, створених за тисячоліття світової історії, з національними правовими цінностями.  Отримані у такий спосіб знання, є актуальними у вирішенні практичних завдань. Наприклад, в усвідомленні сутності та виробленні ефективних механізмів протистояння юридичній експансії, яка  сьогодні є поширеним явищем у світі; створенні адекватної потребам українського суспільства моделі правової системи і.т.п. Як справедливо зауважує академік НАН України Ю.Шемчушенко:   «…   Правова система не має бути іграшкою в руках політиків і навіть самих юристів, її формування має бути послідовним і виваженим, враховувати і поєднувати національну унікальність, регіональну специфіку, загальносвітові тенденції. Сприяти цьому – місія порівняльного правознавства».

Основні навчальні дисципліни кафедри розподіляються за чотирма напрямках: історія держави і права зарубіжних країн, історія українського права, історія європейського права та порівняльне правознавство.

Знання історії права та держави і порівняльного правознавства – подвійний шанс на престижне працевлаштування в структурах, у тому числі країн-членів Європейського Союзу, які цінують креативність та стратегічний рівень мислення високого класу фахівців з юриспруденції.      

У нас функціонує студентський науково-дискусійний гурток під керівництвом к.ю.н.  Віталія Карпічкова. В роботі гуртка беруть участь студенти всіх курсів стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі.

Під керівництвом д.ю.н., проф. Марії Мірошниченко працює творча студія «Образ права». ЇЇ діяльність підпорядкована головному закону усіх змін – творчості, яка надає сенс життю людини. Основне завдання студії – навчити студентів діяти в ситуації підвищеної складності, сміливо експериментувати, формувати особистий сценарій «переможця», але   за будь-яких  обставин не втрачати найголовнішого в професії юриста -   гідності Людини.

Кредо нашої кафедри:  

 "Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш і чому навчився".

 Доктор юридичних наук, професор,

 в.о. завідувача кафедри історії права та держави

Мірошниченко Марія Іванівна

 

 

 

1547

Коментарі