HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:12 |

к.ю.н., доц. Позняк Еліна Владиславівна

(17 )

alt

Позняк Еліна Владиславівна

 • 1994р. - закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права.

Наукові роботи, інші публікації (2002 – 2007 рр.):

 1. Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні. – Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 216 с. ( науковий керівник д-р юрид. наук, проф., акад. АПрН В.І. Андрейцев).
 2. Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні. – Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 19 с.
 3. Позняк Е.В. Громадська екологічна експертиза в системі права екологічної безпеки. – У зб.: Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 281 – 287.
 4. Позняк Е.В. Нове в регулюванні відносин із здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Вип. 51. – С. 142 – 144.
 5. Позняк Е.В. Юридична природа висновку громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип. 59. – С. 167 – 170.
 6. Позняк Е.В. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Вип. 64. – С. 90 – 93.
 7. Позняк Е.В. Наукова школа захисту довкілля: розвиток екологічної експертології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Віче. – 2006. – № 23 – 24. – С. 41 – 44.
 8. Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 11 (73). – С. 36 – 43.

Тези доповідей на конференціях, інші публікації:

 1. Позняк Е.В. Деякі питання правового регулювання відносин по організації та проведенню громадської екологічної експертизи в Україні. – У кн.: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених” / Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск № 1. – Хмельницький, Україна, 2002. – С. 166 – 167.
 2. Позняк Е.В. Правовідносини по здійсненню громадської екологічної експертизи в Україні: проблеми змісту. – У кн.: Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських юридичних читань студентів та аспірантів. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2002. – С. 184 – 187.
 3. Позняк Е. Закон України про питну воду та питне водопостачання: участь громадськості у прийнятті рішень // Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту “Київ – 2003”. Процес “Довкілля для Європи”. – Видано в рамках проекту “Київ – 2003” Всеукраїнською екологічною громадською організацією (ВЕГО) “МАМА-86”, Всеукраїнською коаліцією екологічних громадських організацій “Альтер-Еко” та організацією Stakeholder Forum for Our Common Future (Великобританія) / Гол. ред. Л.Басанська. Вип. 1. – Київ, січень – квітень 2002. – С. 16 – 18.
 4. Позняк Е.В. Форми участі громадськості в охороні та збереженні земель: перспективи відтворення еколого-правових підходів у земельному законодавстві / Проект “Підвищення екологічної та правової свідомості громадян України з метою реалізації прав приватної власності на землю, екологічну безпеку і збалансоване землекористування в контексті положень нового Земельного кодексу України” / Інформаційно-ресурсний центр “Реформування земельних відносин в Україні”. – К., 2002. – С. 77 – 79.
 5. Позняк Е.В. Проблеми визначення юридичної природи висновку громадської екологічної експертизи. – У кн.: Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання”. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2003. – С. 197 – 199.
 6. Позняк Е.В. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері здійснення громадської екологічної експертизи в Україні. – У кн.: Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання”. – Хмельницький: В-во ХУУП, 2004. – С. 315 – 317.
 7. Позняк Е.В. Правові питання здійснення громадської екологічної експертизи під час процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні. – У кн..: Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції 27 – 28 травня 2005 р. Частина І, м. Луцьк, 2005. – С. 231 – 237.
 8. Еліна Позняк: “Відсутність гарантій реалізації всіх прав, записаних у Конституції, є великим правопорушенням перед українцями” / Інтерв’ю газеті “Громадський захисник” (О.Дудко). – 2005. – 6 жовтня. – С. 3.
 9. Позняк Е. Внесок вчених наукової школи „Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки” в дослідження правових проблем екологічної експертології // Наукові правничі школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 12 жовтня 2005 р.). – Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – С. 94 – 98.
 10. Позняк Е.В. Правові проблеми муніципального управління у сфері здійснення громадської екологічної експертизи в Україні. – У кн.: Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.12.2006) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 103 – 105.
 11. Позняк Е.В. Проблеми правового забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду України // Актуальні проблеми держави та системи права України в умовах світової глобалізації: Збірник наукових праць // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених / Ред. кол.: В.І. Курило, В.О. Шамрай та ін. – К.: Видавничий центр НАУ. – 2007. – С. 284 – 286.
 12. Позняк Е.В. Науково-правові та освітянські аспекти екологічної експертології // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 5-річчю створення юридичного факультету Національного аграрного університету України. – Збірник наукових праць. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – С. 115 – 120.
 13. Позняк Е.В. Еколого-правова наука й освіта: окремі питання // Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XV Міжнародної наукової конференції молодих науковців, м. Запоріжжя, 17 – 18 травня 2007 р.: У 3 ч. / Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2007. – Ч. 3. – С. 154.
 14. Позняк Е.В. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сфері військової діяльності // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє”. Наукове видання. – К.: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 – 13 жовтня 2007 року. – С. 385 – 388.

Навчально-методичні праці:

 • Завдання для практичних занять із курсу „Право екологічної безпеки” для студентів юридичного факультету / Укладачі: Андрейцев В.І., Позняк Е.В., Мірошниченко А.М. / Затверджено кафедрою трудового, земельного та екологічного права. Протокол № 2 від 31 жовтня 2003 р. Схвалено методичною комісією юридичного факультету від 16 лютого 2004 р. – К., 2004. – 24 с.
 • Завдання для практичних занять із спецкурсу „Проблеми права екологічної безпеки” для студентів юридичного факультету / Укладачі: Андрейцев В.І., Мірошниченко А.М., Позняк Е.В., Фролов М.О. / Затверджено кафедрою трудового, земельного та екологічного права. Протокол № 6 від 12 січня 2007 р. – К., 2007. – 31 с.

Напрямки наукової діяльності:

 • правові проблеми екологічної експертології, правове регулювання оцінки впливу на довкілля та здійснення екологічної експертизи;
 • правові форми участі громадян у прийнятті екологічно значимих рішень та у здійсненні державної екологічної політики;
 • проблеми правового регулювання екологічного страхування;
 • правові засади управління в галузі екології, проблеми формування системи органів управління в галузі екології;
 • правове регулювання фонового моніторингу навколишнього природного середовища;
 • проблеми права екологічної безпеки;
 • правовий режим лісогосподарських земель;
 • проблеми юридичної відповідальності за екологічним законодавством;
 • напрями вдосконалення еколого-правової освіти та науки;
 • організаційно-правові форми виховної роботи у студентських гуртожитках (на прикладі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та проблеми студентського самоврядування.

Предмети, які читає :

 • Екологічне право (лекції та практичні заняття на денному (4 курс) та заочному (2 – 3 курси) відділеннях юридичного факультету, на денному відділенні географічного факультету (2 курс) та денному відділенні Інституту міжнародних відносин (4 курс));
 • Земельне право (практичні заняття на денному відділенні юридичного факультету (3 курс), лекції та практичні заняття на денному та заочному відділеннях географічного факультету (4 курс));
 • Право екологічної безпеки (лекції та практичні заняття на денному відділенні юридичного факультету (3 курс));
 • Юридична відповідальність за екологічним законодавством (практичні заняття із спецпрактикуму у студентів 4-го курсу денної форми навчання юридичного факультету спеціалізації “Земельне та екологічне право”);
 • Актуальні проблеми екологічного права (практичні заняття із спецкурсу у магістрів 1-го курсу магістратури денної форми навчання юридичного факультету спеціалізації “Земельне та екологічне право”);
 • Правове регулювання екологічного страхування (лекції із спецкурсу у спеціалістів денної форми навчання юридичного факультету спеціалізації “Земельне та екологічне право”);
 • Екологічне та ядерне страхування (лекції та практичні заняття із спецкурсу у магістрів 1-го курсу магістратури денної форми навчання юридичного факультету спеціалізації “Земельне та екологічне право”).

У межах педагогічного навантаження здійснює й інші види робіт:

 • член ДЕК по захисту дипломних робіт та складанню випускних іспитів у спеціалістів денної та заочної форм навчання на юридичному факультеті;
 • член ДЕК по складанню бакалаврських іспитів у студентів денної та заочної форм навчання на юридичному факультеті;
 • участь у вступних іспитах на юридичний факультет з предметів “Основи правознавства” та “Історія України”;
 • керує магістерськими, дипломними і курсовими роботами з екологічного та земельного права, курсовими роботами з аграрного права студентів денної та заочної форм навчання на юридичному факультеті;
 • керує переддипломною практикою студентів денної та заочної форм навчання на юридичному факультеті, магістерською практикою студентів денної та заочної форм навчання на юридичному факультеті.

 

Брала участь у семінарах та конференціях:

 • Перших Всеукраїнських юридичних читань студентів та аспірантів “Молодь в юридичній науці” (доповідь на тему: “Правовідносини по здійсненню громадської екологічної експертизи в Україні: проблеми змісту”) у м. Хмельницькому 10 – 11 листопада 2002 р.;
 • “круглому столі” на тему “Екологічна демократія в Україні”, організованому та проведеному Всеукраїнською екологічною громадською організацією “МАМА-86” 1 листопада 2003 р. у м. Києві;
 • Міжнародній науковій конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання” (доповідь на тему: “Проблеми визначення юридичної природи висновку громадської екологічної експертизи”) у м. Хмельницькому 14 – 15 листопада 2003 р.;
 • засіданні кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (наукове повідомлення на тему „Проблеми правового забезпечення здійснення громадської екологічної експертизи в Україні”) 03 грудня 2003 р.;
 • Міжнародній науковій конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання” (доповідь на тему: „Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері здійснення громадської екологічної експертизи в Україні”) 05 – 06 листопада 2004 р. у м. Хмельницькому;
 • Міжвузівській науково-практичній конференції “Актуальні питання реформування правової системи Україні” (доповідь на тему: “Правові питання здійснення громадської екологічної експертизи під час процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні”) у м. Луцьку, 27 – 28 травня 2005 р.;
 • Міжнародній науковій конференції „Наукові правничі школи Київського університету” (доповідь на тему: „Внесок вчених наукової школи „Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки” в дослідження правових проблем екологічної експертології”), проведеній на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 12 жовтня 2005 р.;
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти”, присвяченої 5-річчю створення юридичного факультету Національного аграрного університету 17 – 18 листопада 2006 р. (доповідь на тему „Науково-правові та освітянські аспекти екологічної експертології”);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми муніципального управління” у м. Києві 15 грудня 2006р.;
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України”, проведеній на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 15 – 16 грудня 2006 р.;
 • “круглому столі” на тему „Студентське самоврядування на юридичному факультеті: стан та перспективи розвитку”, організованому Студентським парламентом та Студентською радою гуртожитку № 5 юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 19 грудня 2006 р.;
 • Міжвузівській науково-практичної конференції молодих вчених „Актуальні проблеми держави та системи права України в умовах світової глобалізації” (доповідь на тему „Проблеми правового забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду України”) у м. Києві 15 березня 2007 р.;
 • засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (доповідь на тему „Про виховну роботу в гуртожитках з студентами юридичного факультету”) 23 квітня 2007 р.;
 • Міжнародній науковій конференції „Треті юридичні читання” (доповідь на тему „Правові проблеми фонового моніторингу навколишнього природного середовища територій та об’єктів природно-заповідного фонду в Україні”) у м. Києві 25 – 26 квітня 2007 р.;
 • XV Міжнародній науковій конференції молодих науковців „Наука і вища освіта” (доповідь на тему „Еколого-правова наука й освіта: окремі питання”) у м. Запоріжжя 17 – 18 травня 2007 р.;
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села” (доповідь на тему: „Проблеми правового регулювання відносин з інвестування екологічно значимих заходів в аграрному секторі економіки України” у м. Києві 24 травня 2007 р.;
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє” (доповідь на тему „Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сфері військової діяльності”, проведеній у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11 – 13 жовтня 2007 р.;
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту” (доповідь на тему „Проблеми застосування превентивних гарантій реалізації та судового захисту права громадян на екологічну безпеку в Україні”, проведеній на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 23 – 24 листопада 2007 р.;
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку” (доповідь на тему „Правові проблеми обмеження, тимчасової заборони (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні”) у м. Харкові 14 грудня 2007 р.

 

Нагороди, відзнаки:

 • Почесна Грамота Державної судової адміністрації України (Наказ № 197/к від 06.04.2007 р.);
 • Грамота за кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання” (доповідь на тему: „Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері здійснення громадської екологічної експертизи в Україні”), яка проходила 05 – 06 листопада 2004 р. у м. Хмельницькому.
9171 Останнє редагування 29 черв. 18:01 |

Коментарі