HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:22 |

к.ю.н.,ас. Шомпол Олена Анатоліївна

(18 )

Шомпол О

Кандидат юридичних наук

Адвокат

 

ОСВІТА

 • 1994 рік - Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» ( диплом з відзнакою).

КАР’ЄРА

 • 1994 – 1996 р.р.  юрисконсульт відділу правового регулювання банківської діяльності Юридичного управління Промінвестбанку України.
 • 1996-1997 р.р. начальник юридичного управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
 • 1998-2001 р.р.науковий співробітник Центру дослідження проблем прав людини юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
 • 2008 р. помічник-консультант народного депутата України на громадських засадах.
 • з 2001  р.– по цей час асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права (з липня 2011 року кафедра екологічного права) юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 2013  р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов’язань".

На сьогодні, проводить дослідження по тематиці докторської дисертації: «Правове становище держави як публічного суб’єкта національних та міжнародних екологічних правовідносин».

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки на національному, європейському та міжнародному рівні;
 • Дослідження проблем формування та реалізації міжнародного екологічного права;
 • Проблеми реалізації міжнародних екологічних угод, участь в яких бере Україна;
 • Проблеми формування та реалізації екологічного права Європейського Союзу;
 • Проблем адаптації екологічного законодавства України до законодавства ЄС, реалізація еколого-правових напрямків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • Правове становище держави як суб’єкта національних та міжнародних екологічних правовідносин.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.; за ред. В.В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. –  Розділи: Балюк Г.І., Шомпол О.А. Контроль за додержанням законодавства у сфері використання та охорони земель С.294-297;  Носік В.В., Коваленко Т.О., Шомпол О.А. Адаптація земельного законодавства України до права Європейського Союзу.  – С.70-76.
 • Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник/ Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О. та ін. (за ред. Краснової М.В.). – К.: Алерта, 2012. – 760с. // Розділ 4 § 1. Поняття та юридичне значення превентивно-стимулюючої форми екологічного контролю – С.178-184; § 6. Лабораторний екологічний контроль в системі моніторингу довкілля та екологічного контролю. –С.251-261; § 8 Екологічний аудит як стимулююча форма екологічного контролю. – С. 291-305 (спільно з Красновою М.В.).
 • Шомпол О. А. Поняття «вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку» в контексті міжнародно-правових зобов’язань / Шомпол О. А. // Юридична Україна. – 2009. –№1. – С. 82-87.
 • Шомпол О. А. Міжнародно-правові засади доступу до екологічної інформації/ Шомпол О. А. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 217-220.
 • Шомпол О. А. Загальнотеоретичні засади правових форм удосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов’язань / Шомпол О. А.// Юридична Україна.– 2009. – №7. – С.95-101.
 • Шомпол О. А. Міжнародно-правові засади забезпечення екологічних прав людини / Шомпол О. А. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – Вип.83, ч.2. – С. 183-187.
 • Шомпол О. А. Міжнародно-правові аспекти забезпечення екологічної безпеки / Шомпол О. А. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – Вип.96, ч.2. – С. 10-14.
 • Шомпол О. А. Механізм імплементації міжнародних стандартів екологічних прав людини в Україні / Шомпол О. А. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – № 92. – С. 58-61.
 • Шомпол Е. А. Тенденции развития законодательства Украины об экологической безопасности в контексте международно-правовых обязательств / Шомпол Е. А.// Вестник Евразийского гуманитарного института. – Астана. – 2013. – № 1-2. – С.74.-79.
 • Шомпол Елена. Имплементация международных и европейских стандартов в сфере экологических прав человека в Украине / Шомпол Е. // Wpływ standardów międzynarodowych narozwój demokracji i ochronę praw człowieka / Redakcja naukowa prof. Jerzy Jaskiernia. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. – 2013. – S.419-429.
 • Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук [та ін.] ; за ред. Г.І.Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368с.
 • Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення /Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [та ін.] ; за ред. Г.І.Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 384с.
 • Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Г.І. Балюк, І.С.Гриценко, Т.Г.Ковальчук [та ін.]; за ред. Г.І.Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 328с.
 • Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова [та ін.]: за ред. В.Г.Гончаренка. – К.: Либідь, 2003. – 320с.

ІНШЕ

Участь у науково-дослідних роботах:

1) 1996-1998 р.р. член творчого колективу по науково-дослідній роботі "Дослідження правового регулювання в галузі екологічної (природно-техногенної) безпеки в Україні, інших країнах світу та міжнародних конвенціях, підготовка концепції та наукової моделі відповідного закону", номер державної реєстрації 0197 U018450.Метою дослідження було здійснення грунтовного аналізу чинного законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки, чинних міжнародно - правових актів, що передбачають міжнародні зобов’язання держав щодо забезпечення екологічної безпеки. Результатом роботи є розробка Концепції та наукової моделі Закону "Про екологічну (природно-техногенну) безпеку".

 2) в 1999-2000 р.р. на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів України приймала участь у науково-дослідній темі  "Розробка проекту Закону "Про  екологічну  (природно-техногенну) безпеку" (номер державної реєстрації 0199U004503).  Є членом творчого колективу по розробці проекту Закону України "Про екологічну (природно-техногенну) безпеку", який мав на меті кодифікувати чинні норми законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки та усунути існуючі прогалини і колізії у цій сфері.

 3)2000-2003 р.р. член авторського колективу та технічний менеджер проекту по Канадсько-українській програмі екологічного співробітництва для Інституту державного управління Канади (ІДУК) дослідження по темі  “Проблеми імплементації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу в Україні”.  Головна мета проекту полягала в науково-практичному обгрунтуванні правового забезпечення виконання Україною зобов’язань, передбачених Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату.

4)  2000 р. науково-дослідна тема "Удосконалення правового механізму реалізації   та захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні", (номер державної реєстрації 0198U007725), що виконувалась на юридичному факультеті КНУ ім.Тараса Шевченка. Участь в дослідженні проблем удосконалення правового механізму реалізації та захисту екологічних прав громадян України, член творчого колективу, та відповідальний виконавець (технічний менеджер проекту).

5) 2001-2005 р.р. член творчого колективу науково-дослідної теми  «Формування механізму реалізації та захисту прав та свобод громадян в Україні» (номер державної реєстрації 0101U003579). Науково-дослідна тема має комплексний характер, дослідження проводились по чотирьох основних напрямках, участь у розробці  першого напрямку, «Конституційно-правові засади реалізації і захисту прав і свобод громадян в Україні».

6) 2007 р.  член творчого колективу щодо про ведення порівняльно-правового аналізу екологічного законодавства України та екологічного законодавства ЄС на замовлення Міністерства юстиції України на виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Результати дослідження опубліковані у колективній монографії: Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні//За заг. ред. к.е.н. В.Г.Дідика. – К., 2007. – 579с.

Законотворча діяльність:

Є членом авторських колективів по підготовці законопроектів: проекту Закону України «Про екологічну (природно-техногенну) безпеку»; пакету проектів нормативно-правових актів щодо реалізації положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та ратифікації Кіотського протоколу до неї; проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

Громадська діяльність:

З 2009 року, член Ради Старійшин, заступник Голови Ради Старійшин Міжнародної громадської організації «Ми Українці»;

Липень 2011 року, Віце-президент Громадської організації «Українська асоціація європейського права».

Інше: З 2008 року сертифікований гештальт-терапевт, організаційний консультант.

КОНТАКТИ

e-meil: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5294 Останнє редагування 11 трав. 10:49 |

Коментарі