HONOR ET GLORIA, UTILITAS

06 лип. 12:07 |

д.ю.н., проф. Балюк Галина Іванівна

(28 )


alt

Балюк Галина Іванівна

 • 1975р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю „правознавство”, кваліфікація – юрист.
 • До 1985р. - працювала завідувачкою відділу, потім – секретарем виконавчого комітету Подільської районної Ради народних депутатів (м. Київ).
 • 1987р. закінчила аспірантуру при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
 • Жовтень 1987 р. на конкурсній основі була обрана на посаду доцента кафедри господарського та аграрного права.

Початок її роботи на кафедрі співпав з прийнятими, на той час, на квітневому Пленумі ЦК КПРС 1985 р. та XXVII з’їзді КПРС 1986 р. рішеннями про перебудову всіх сторін життя суспільства. На виконання цих рішень було прийнято ряд спільних партійно-урядових постанов, спрямованих на корінну зміну управлінської, адміністративної, фінансово-господарської системи держави, в тому числі постанова „Про докорінну перебудову справи охорони природи в країні”. В ній були визначені найважливіші завдання у галузі охорони природи і раціонального природокористування; шляхи вдосконалення системи управління охороною природи і регулювання використання природних ресурсів, економічного механізму, який би забезпечував ефективне використання та охорону природних багатств; передбачено широке запровадження досягнень науково-технічного прогресу в справу охорони природи; встановлена необхідність кардинального покращення екологічної освіти та виховання бережливого ставлення до природи населення.

Саме на зазначених позиціях Балюк Г.І. розпочала читати курси:

 • „Радянське природноресурсове право”;
 • „Правова охорона навколишнього природного середовища”;
 • „Земельне право”;
 • „Еколого-правова відповідальність” як на денному, так і на вечірньому та заочному відділеннях факультету.

Водночас Чорнобильська катастрофа 1986 року різко підвищила науковий інтерес до проблем не лише екологічного, а й ядерного права та законодавства, зумовила появу на кафедрі перших еколого-правових наукових досліджень, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки, захист життя і здоров’я людини від негативного іонізуючого впливу, охорону довкілля від радіоактивного забруднення, відшкодування ядерної шкоди, завданої внаслідок ядерного інциденту тощо. Таким чином в межах наукових інтересів кафедри з’явились і почали активно розвиватись ядерно-правові дослідження, ініціатором і автором яких є саме Балюк Г.І.

Слід урахувати, що спеціальних досліджень, присвячених теоретичним узагальненням у сфері використання ядерної енергії, а саме питанням становлення ядерного права як комплексної галузі, як науки, як навчальної дисципліни, системи ядерного законодавства, державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, правових аспектів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки як складової і передумови екологічної безпеки, юридичної відповідальності за порушення вимог ядерного законодавства, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ядерного інциденту на той час в правовій літературі України і, зокрема, в еколого-правовій, не проводилося. Всі означені питання стали базою для нового напрямку наукових правознавчих досліджень і становлять пріоритети в наукових пошуках Балюк Г.І. в цій галузі.

 • 1995р. - затверджена тема її докторської дисертації „Правові проблеми забезпечення радіаційної безпеки в Україні”. Однак в процесі здійснення дослідницької роботи стала очевидною необхідність дослідження загальнотеоретичних засад формування в Україні нової галузі законодавства і права, а саме ядерного законодавства та ядерного права. Наукові пошуки, теоретичні конструкції запропоновані Балюк Г.І. підвели до появи нової категорії наукових поглядів на ряд проблем, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, як складової і передумови забезпечення екологічної безпеки, які сформувалися в подальшому в еколого- та ядерно-правові дослідження нового покоління.

Основні роботи Балюк Г.І. протягом 1987 – 2000 р.р. були присвячені дослідженню питань:

 • співвідношення понять екологічної, ядерної, радіаційної (радіоекологічної) безпеки;
 • поняття і змісту ядерного права України, його принципів, методів і системи;
 • ядерно-правових норм і ядерних правовідносин;
 • механізму реалізації ядерно-правових норм;
 • історії розвитку ядерно-правового регулювання, джерел ядерного права;
 • розвитку ядерного законодавства; відповідальності за порушення вимог ядерного законодавства, зокрема цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду.

В цей час з’являються її одноособові монографічні дослідження:

 • „Ядерне право України: стан і перспективи розвитку (правові аспекти радіоекології)”. – К., 1996;
 • „Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні”. – К., 1997;
 • колективна монографія „Екологічний контроль: питання теорії і практики”. – К., 1999, в якій розділ „Контроль і нагляд за додержанням законодавства про ядерну та радіаційну безпеку” було підготовлено Балюк Г.І.

Викладене вище дало змогу Балюк Г.І. в травні 2000 року саме на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка захистити першу і поки що єдину в Україні докторську дисертацію на тему „Проблеми формування та становлення ядерного права України” за сукупністю спеціальностей 12.00.01 та 12.00.06).

Вищезгадана дисертація стала одним із перших в Україні наукових досліджень, в якому дана комплексна характеристика розвитку суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії. В роботі вперше проведене наукове дослідження і обґрунтування виокремлення в системі права України ядерного права як комплексної галузі права, предмета, методів, принципів і завдань зазначеної галузі, обґрунтовано систему та досліджено проблеми вдосконалення ядерного законодавства, як одного з найважливіших факторів становлення нової галузі, визначена система ядерного права як галузі та узагальнено її основні правові інститути.

Саме в наукових доробках Балюк Г.І. були визначені поняття „ядерної”, „радіаційної” та „радіоекологічної” безпеки, як складової та передумови забезпечення екологічної безпеки, компетенція органів державного регулювання в сфері використання ядерної енергії, визначено й узагальнено основні напрямки удосконалення їх діяльності, запропоновано комплекс правових заходів спрямованих на захист життя і здоров’я громадян від негативного впливу іонізуючого випромінювання та охорону довкілля від радіоактивного забруднення. Крім того, було запропоновано ряд новацій, які стосуються юридичної відповідальності за порушення вимог ядерного законодавства, зокрема цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду.

Професор Балюк Г.І. по праву ввійшла в історію кафедри, юридичного факультету, Київського національного університету в цілому, і, не буде перебільшенням сказати, - в вітчизняну історію викладання права, як засновник Київської університетської школи викладання ядерного права України. Вона є фундатором становлення і розвитку ядерного законодавства та ядерного права України, зокрема його найважливіших інститутів – правовий інститут радіоекологічної (ядерної та радіаційної) безпеки, як складової і передумови екологічної безпеки, цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду тощо.

Саме за її ініціативи було розроблено програми спецкурсів „Ядерне право України” та „Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду”, які за підтримки кафедри з 1998 року введені в навчальні програми підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Велику увагу вона приділяє учбово-методичному забезпеченню викладання. Нею особисто та у співавторстві було підготовлено і видано підручники та навчальні посібники з екологічного права, зокрема:

 • „Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів: Повний академічний курс”. – К.: Істина, 2001 (у співавт.);
 • „Екологічне право України. Академічний курс. Підручник для вищих навчальних закладів”. – К.: „Юридична думка”, 2005 (у співавт.);
 • одноособово навчальний посібник „Екологічне право. Курс лекцій в схемах (Загальна та Особлива частини). Навчальний посібник”. – К.: Юрінком Інтер, 2006).

Балюк Г.І. бере активну участь в розробці законопроектів в галузі екологічного, природоохоронного та ядерного права. Прикладом можуть служити:

 1. Закон України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, 1995 (у співавт.);
 2. Закон України „Про поводження з радіоактивними відходами”, 1995 (у співавт.);
 3. Положення про паспортизацію та обстеження хвостосховищ, 1996;
 4. Паспорт хвостосховища, 1996;
 5. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з приєднанням України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (1963)”, 1996 (у співавт.);
 6. Закон України „Про видобування та переробку уранових руд”, 1997(у співавт.);
 7. Закон України „Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, 1999 (у співавт.);
 8. Закон України „Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, 1999 (у співавт.);
 9. Закон України „Про фізичний захист ядерних установок, об'єктів, інших джерел іонізуючого випромінювання”, 2000 (у співавт.);
 10. Проект Закону України „Про екологічну (природно-технічну) безпеку”, 2001 (у співавт.);
 11. Закон України „Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення”, 2001 (у співавт.);
 12. Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення про порядок проведення і склад експертизи матеріалів щодо зміни меж радіаційно забруднених земель”, 2002 (у співавт.) та інші

Багато сил і енергії віддає Балюк Г.І. роботі по підготовці наукових кадрів. Нині під її керівництвом проходять аспірантуру та перебувають у статусі здобувачів 15 наукових працівників.

Більше 10 років проф. Балюк Г.І. здійснює науково-методичне керівництво роботою студентського наукового гуртка з проблем екологічного та ядерного права.

Громадська робота:

 • з 1995р. - науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
 • 1993 – 1995 рр. – вчений секретар Експертної Ради з юридичних та політичних наук Вищої атестаційної комісії України;
 • з 2004р. – член зазначеної ради;
 • з 2000р. - член експертної ради з права при Державній акредитаційній комісії України;
 • з 2002р. - відповідальний секретар координаційно-експертної ради „Право. Захист інтелектуальної власності” наукової ради при Київському міському голові;
 • член редакційної колегії Вісника „Юридичні науки” Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
 • член вченої ради юридичного факультету, член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого;
 • член Української асоціації міжнародного права (Всеукраїнська громадська організація);
 • член науково-методичної комісії юридичного факультету.

Активно поєднує науково-педагогічну та навчально-методичну роботу з практичною діяльністю. З 1995 року є арбітром Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України; з 1996 року – арбітр Вільнюського міжнародного комерційного арбітражу (Республіка Литва).

Премії, нагороди:

 1. Нагороджена медаллю „За трудову доблесть”;
 2. Медаллю „В пам’ять 1500 річчя м. Києва”;
 3. Знаком „Відмінник освіти України” – наказ Міністерства освіти і науки України № 306-к від 04.04.2003 року;
 4. Почесною Грамотою Київського національного університету (№ 42) – за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Т. Шевченка (наказ № 514-31 від 13.09.2001 року);
 5. Почесними Грамотами юридичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка – за багаторічну, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток юридичного факультету (06.04.2002 р. та 15.09.2003 р.);
 6. переможець номінації „Кращий викладач 2000 року”.
 7. Лауреат четвертого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання – премія Спілки юристів України (2001 р.) за кращий підручник.
 8. 6 травня 2002 року за високі досягнення перед українським народом та Українською Православною Церквою нагороджена Знаком Ордена „Свята Анна” IV ступеня (№ 098) та Грамотою митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнійшого Володимира.
 9. В квітні 2006 р. нагороджена пам’ятною відзнакою МВС України "20 років Чорнобильської катастрофи".
 10. Також нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ від 27.09.2007р., № 837).

Як учений і педагог Балюк Г.І. відрізняється вражаючою працездатністю, вимогливістю до себе і своїх учнів, професіоналізмом і цілеспрямованістю.

Основні публікації про Балюк Г.І.:

 • Визначні юристи сьогодення. – К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2001, - С. 36-37.
 • Вчені юристи України. – К.: Верховна Рада України: Інститут законодавства, 1998. – С. 158.
 • Юридична енциклопедія. – К., 2005. – Т 6. – С. 534

Основні публікації Балюк Г.І.

 1. Балюк Г.І. Екологічне право України. Академічний курс. Підручник для вищих навчальних закладів//За редакцією академіка НАН України Ю.С.Шемшученка. ─К.: "Юридична думка", 2005. 45,55 д.а. (4,5авт.)
 2. Балюк Г.І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах (Загальна та особлива частини). Навчальний посібник // К.; Юрінком Інтер, 2005. 12 д.а.
 3. Балюк Г.І. Екологічне право України. Академічний курс.Підручник для вищих навчальних закладів//За редакцією академіка НАН України Ю.С.Шемшученка. К.: "Юридична думка", 2007. Видання друге. 45 д.а.
 4. Балюк Г.І. Основи правознавства. Підручник для середньої школи. // К.: „Юрінком Інтер”, 2007. 1,2 д.а.
 5. Балюк Г.І. Земельний кодекс України "Науково-практичний коментар" 2-ге видання, перероблене й доповнене // Київ: ІнЮре, 2004. 2,5 (всього 32,29)
 6. Балюк Г.І. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. (т. 2, ст. 1189) // К.; Юрінком Інтер, 2005. 0,9 д.а.
 7. Балюк Г.І. Земельний кодекс України "Науково-практичний коментар" 3-ге видання, перероблене й доповнене // Київ: ІнЮре, 2007. 3 (всього 32,29) д.а.
 8. Балюк Г.І. Правові засади доступу громадян до інформації у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки // Вісник Київського нац. університету ім. Т.Шевченка.-№ 49-51 Випуск 50. 2003 С.70-73
 9. Балюк Г.І. Проблеми імплементації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу в Україні//За ред. акад. АпрН України Андрейцева В.І. Київський нац. університет ім. Т. Шевченка.- К.,2003
 10. Балюк Г.І. Чорнобильська катастрофа // Юридична енциклопедія – К.: вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2004. т.6. – С. 413
 11. Балюк Г.І. Ядерне право // Юридична енциклопедія – К.: вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2004. т.6. – С. 504
 12. Балюк Г.І. Правовий механізм функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні // Вісник Київського нац. університету ім. Т.Шевченка. – Юридичні науки. –  Випуск 56. К., 2004.– С. 26-28
 13. Балюк Г.І. Правові засади вирішення судами спорів, пов’язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора // Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. - Випуск 61. – С. 75-79
 14. Балюк Г.І. Модернізація навчального процесу як основа якісно нового рівня викладання еколого-правових дисциплін: завдання викладача вищого закладу освіти // Тези ювілейної науково-теоритичної конференції, присвяченої 170-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка- Київ, 2004
 15. Балюк Г.І. Ядерне право: науково-теоретичні засади формування, становлення та утвердження в системі права України // Наукові записки. Том ІV. Економічний факультет. Юридичний факультет. Київський нац.університет ім. Т.Шевченка, 2004.- С.156-161
 16. Балюк Г.І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України // Фіксований виступ під час проведення круглого столу: "Екологічний кодекс: міфи та реальність". Київ, 12-13 травня 2005 року. – К.: 2005
 17. Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка.– Випуск 63 № 63-64.2005.С.13-19
 18. Балюк Г.І. Законодавство України в сфері надзвичайних ситуацій: історія становлення і сучасний стан // Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка. –Випуск 67. – 2005. C.11-16
 19. Балюк Г.І. Правові проблеми охорони навколишнього середовища в ядерній енергетиці // Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка.– Випуск 68. 2005. С. 37-44
 20. Балюк Г.І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України // Матеріали круглого столу „Екологічний кодекс: міфи та реальність”. ─ К., 2005. 12-13 травня
 21. Балюк Г.І. Роль кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку ядерно-правових досліджень // Матеріали міжнародної конференції "Науково-правничі школи Київського університету". – К., 2005, 12 жовтня
 22. Балюк Г.І. Формування механізму захисту прав і свобод громадян в Україні // Анотований звіт про виконання науково-дослідної роботи // Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2005
 23. Балюк Г.І. Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні // Матеріали XII регіональної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006 р.) -Львів, 2006. - С. 261-264
 24. Балюк Г.І. Дотримання норм земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (29-30 березня 2006 р.) – Київ, 2006
 25. Балюк Г.І. Соціальна ефективність діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства // Прокурорський нагляд за дотриманням земельного законодавства. Матеріали науково-практичного семінару з природоохоронними прокурорами (11-12 травня 2006р.) – Київ, 2006
 26. Балюк Г.І. Розвиток ядерної енергетики та законодавства України про охорону довкілля в зазначеній сфері: правові і моральні аспекти. // Матеріали Міжнародної науково-практичної екологічної конференції "Открытый диалог между правительством, промышленостью и обществом" (18-22 вересня 2006р.) – Маріуполь, 2006
 27. Балюк Г.І. Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку України // Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка.
 28. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства // Земельне право України. - №6. – 2006. – С. 49-56
 29. Балюк Г.І. Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення // Матеріали XII регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, юридичний факультет, 9-10 лютого 2006 р. – С. 261-264
 30. Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Земельні відносини у контексті просторового розвитку" – Київ, 13-14 квітня 2006 р. – С. 157-160
 31. Балюк Г.І. Досвід правового регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції ─ 2007. ─ № 5. С.77-99
 32. Балюк Г.І. Правове забезпечення розмежування земель державної та комунальної власності // Фіксований виступ на науково-практичному семінарі із головами сільських, селищних та міських рад на тему: "Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад". - м. Камянець-Подільський, червень 2007 р. 0,4 д.а.
 33. Балюк Г.І. Європейський досвід правового регулювання охорони ґрунтів // Земельне право України. ─ 2007. ─ № 6. ─ С.
 34. Балюк Г.І. Конвенція про ядерну безпеку // Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 201 – 202.
 35. Балюк Г.І. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" // Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С 48.
 36. Балюк Г.І. Міжнародне ядерне право // Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 296-297.
 37. Балюк Г.І. Законодавство про використання ядерної енергії // Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 296-297.
 38. Балюк Г.І. Законодавство про ядерну безпеку // Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 59.
 39. Балюк Г.І. Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію // Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 196-197.
 40. Балюк Г.І. Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації // Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 192.
 41. Балюк Г.І. Екологічна мережа України // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. –  С. 227.
 42. Балюк Г.І. Екологічний контроль // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 227.
 43. Балюк Г.І. Європейське співтовариство з атомної енергії // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. –  С. 246.
 44. Балюк Г.І. Міжнародне агентство з атомної енергії // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. –  С. 454.
 45. Балюк Г.І. Міжнародне ядерне право // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. –  С. 463.
 46. Балюк Г.І. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 585.
 47. Балюк Г.І. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. –  С. 605.
 48. Балюк Г.І. Чорнобильська катастрофа // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. –  С. 970.
 49. Балюк Г.І. Ядерна безпека // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 985.
 50. Балюк Г.І. Ядерне право // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. –  С. 986.
 51. Балюк Г.І. Деякі проблеми вирішення судами земельних спорів // Бюлетень Міністерства юстиції ─ 2007. ─ № 8. ─ С.
 52. Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Матеріали Українського екологічного конгресу "Збалансований розвиток України ─ шлях до здоров'я і добробуту нації". – К., 2007, вересень
 53. Балюк Г.І. Ядерне законодавство України: його роль у вирішенні проблем соціально─правового захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи // Матеріали міжнародної науково─практичної конференції "Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому тисячолітті". – Рівне, Міжнародний економіко─гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, 3─5 жовтня 2007.
 54. Балюк Г.І. Співвідношення права громадян на радіоекологічну безпеку з правом на одержання повної і достовірної інформації про її стан // Збірник тез Міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання". – м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007р. – С. 183-184. Хмельницький університет управління та права.
 55. Балюк Г.І. Правове регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України // Анотований звіт по виконанню Держбюджетної теми  - К., 2007.
 56. Балюк Г.І. Плани проведення семінарських занять з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" // Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, -2006
 57. Балюк Г.І. Програма з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" (доповнена, перероблена) // Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2006
 58. Балюк Г.І. Завдання для практичних занять з спецкурсу "Ядерне право України" // Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, -2006
 59. Балюк Г.І. Програма з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" // Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2006
 60. Балюк Г.І. Програма спецкурсу "Ядерне право України" // Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2006
 61. Балюк Г.І. Плани проведення семінарських занять з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" // Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
 62. Балюк Г.І. Програма з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" (доповнена, перероблена) // Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007 Завдання для практичних занять з спецкурсу "Ядерне право України" // Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
 63. Балюк Г.І. Програма спецкурсу "Ядерне право України" // Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
 64. Балюк Г.І. Завдання для практичних занять зі спецкурсу "Проблеми права екологічної безпеки" // Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
 65. Балюк Г.І. Навчально-методичний комплекс із спецкурсу "Правові засади юридичного захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" для студентів 4─го курсу юридичного факультету // Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
 66. Балюк Г.І. Програма курсу "Екологічне право" // Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
 67. Балюк Г.І. Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: збірник нормативних актів Київ: Юрінком Інтер, 2007. ─ 304 с.
 68. Балюк Г.І. Закон України "Про впорядкування питань, повя’заних із забезпеченням ядерної безпеки" Київ, 2004.1,0 д.а.
 69. Балюк Г.І. Закон України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, будівництво ядерих установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення"// Київ, 2005. 1,0 д.а.
10310 Останнє редагування 29 черв. 18:00 |

Коментарі