HONOR ET GLORIA, UTILITAS

10 жовт. 14:39 |

к.ю.н., ас. Карпічков Віталій Олександрович

(22 )

Карпічков2

кандидат юридичних наук

асистент кафедри

 

ОСВІТА

 • 2011 - закінчив з відзнакою магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2014 - достроково закінчив аспірантуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

КАРЄРА

 • 2015 - працював на посаді юриста 1 категорії у відділі працевлаштування студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2015 - зарахований на посаду асистента кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 2014 - захистив кандидатську дисертацію на тему «Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права» за спеціальністю 12.00.01 – «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Історія українського права
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Порівняльне правознавство
 • Феноменологія права
 • Аксіологія права
 • Антропологія права
 • Правова реальність
 • Історико-правова реальність

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Карпічков В. О. Правова реальність: методологічні рівні дослідження / В. О. Карпічков // Держава і право: Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки: Вип. 55. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 105-111.
 • Карпічков В. О. Правова реальність як вияв цінності права: підходи до характеристики / В. О. Карпічков // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал: Вип. 3. –  К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецього НАН України, 2012. – С. 175-178.
 • Карпічков В. О. Феномен правової реальності у контексті праворозуміння / В. О. Карпічков // Актуальні питання державотворення в Україні: зб. матер. Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 30 березня 2012 р.). – Київ, 2012. - С. 123-125.
 • Карпічков В. О. Правова реальність: основні аспекти розуміння / В. О. Карпічков // Закарпатські правові читання: матер. IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (м. Ужгород, 9-10 квітня 2012 р.). – Ужгород: Вид-во «ЗакДУ», 2012. - С. 47-50.
 • Карпічков В. О. Правова реальність в аспекті дослідження правової системи суспільства / В. О. Карпічков // Правова система України в умовах державних реформаційних процесів сьогодення: матер. міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26-27 жовтня 2012 р.). – Херсон, вид-й дім «Гельветика», 2012. – С. 20-22.
 • Карпічков В. О. Свобода, рівність і справедливість як суспільно-правова реальність / В. О. Карпічков // Альманах права. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці: Науково-практичний юридичний журнал: Вип. 4.- К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – С. 184-187.
 • Карпичков В. А. Правовая реальность в аспекте исследования правовой системы общества / В. А. Карпичков // Международный научно-практический журнал «Современное право» - № 11. - М.: ЗАО Издательство «Новый индекс», 2013. - С. 4-8.
 • Карпічков В. О. Структура правової реальності / В. О. Карпічков // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матер. VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 18-19 травня 2013 р.). – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 488-491.
 • Карпічков В. О. Правова реальність: теоретико-правовий аналіз / В. О. Карпічков // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 15-16 листопада 2013 р.). – Донецьк: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 17-19.
 • Карпічков В. О. Загальносоціальні функції правової реальності / В. О. Карпічков // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: тези допов. Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова (м. Львів, 6 грудня 2013 р.). – Львів: юрид. ф-т Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 2013. – С. 9-12.
 • Карпічков В. О. Правова система та правова реальність: співвідношення / В. О. Карпічков // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 7-8 червня 2013 р.). – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2013. – С. 35-40.
 • Карпічков В. О. Правова реальність та правове життя суспільства: співвідношення та взаємодія / В. О. Карпічков // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – Ужгород, 2014. - Вип. 24. Том 1. - С. 40-44.
 • Карпічков В. О. Правова реальність: категоріальний аналіз / В. О. Карпічков // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – Ужгород, 2014. - Вип. 25. Том 1. - С. 45-49.
 • Карпічков В. О. Функції правової реальності: поняття та критерії класифікації / В. О. Карпічков // Наше право: Науково-практичний журнал. – Київ, 2014. - № 4. - С. 11-16.
 • Карпічков В. О. Правова реальність в аспекті інтеграційної надбудови суспільства / В. О. Карпічков // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні: Вип.6 – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 206 – 210.
 • Карпічков В. О. Природне та позитивне право як основні елементи правової реальності / В. О. Карпічков // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – в 3-х томах. – Том 1. – ВПЦ «Київський університет», 2016. – 339 с.
 • Карпічков В. О. Історичний аспект правової реальності / В. О. Карпічков // Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського): збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Є. Шевченко. Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 324 с.
1422 Останнє редагування 30 бер. 11:43 |

Коментарі