HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:21 |

к.ю.н., доц. Черноус Світлана Миколаївна

(22 )

Chernous

• 5 липня 1972р. - народилася у м. Києві.

• 1994р. - закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

• 1 вересня 1996р. - 31 серпня 2003р. - працювала асистентом кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

• 10 жовтня 2003р. - 31 серпня 2006р. - навчалася у аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

• З 1 вересня 2006р. - продовжила працювати на кафедрі трудового, земельного і екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

• 2008р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення на тему «Оціночні поняття у трудовому праві України" (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого).

• 10 листопада 2011р. рішенням Атестаційної колегії МОНмолодьспорту присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового, земельного і екологічного права.

• У зв'язку з реорганізацією у 2011р. кафедри трудового, земельного і екологічного права і створенням кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка переведена на посаду доцента новоствореної кафедри.

У період роботи проводила лекції, семінарські і практичні заняття з курсів "Трудове право", "Право соціального забезпечення", "Правознавство", спецкурсів "Співвідношення централізованого і локального регулювання трудових правовідносин", "Відповідальність у трудовому праві", "Трудові спори", "Проблеми трудового права", "Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства", "Охорона праці в галузі", "Юридична деонтологія", "Праве забезпечення соціальної роботи в Україні та світі" та інших.

Список наукових та навчально-методичних праць
Назва праці Характер праці Вихідні дані Обсяг у стор. Співавтори 1 2 3 4 5 6 І. Наукові праці, опубліковані до захисту дисертації 1. До питання про вдосконалення законодавства про працю жінок Друк Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – № 42. – С. 44 – 47. Фахове видання 4 - 2. Питання примусової праці у трудовому законодавстві України Друк Держава та право очима молодих дослідників: зб. наукових праць міжнар. наукової конференції: Матеріали міжнар. наук. конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29 – 30 листпада 2001 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. – С. 387 – 390. 4 - 3. Застосування оціночних понять як гарантія захисту прав учасників трудових правовідносин Друк Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і зак-во України:Матеріали наук.-практ. конф. 12 березня 2004 р. / за ред. О.Ф. Шанька, Н.Б. Болотіної. – К.: КЮІ МВС України, 2004. – Ч. 1. – С. 98 – 102. 5 - 4. Проблеми формування понятійного апарату у зв’язку з реформуванням трудового права України Друк Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – № 65 – 66. – С.88 – 90; Фахове видання 3 - 5. Місце оціночних понять у понятійному апараті трудового права України Друк Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – № 67 – 69. – С.26 – 28; Фахове видання 3 - 6. Особливості конкретизації оціночних понять у постанові пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів" Друк Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 3. – С. 102 – 107. Фахове видання 7 - 7. Окремі проблеми правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи працівника Друк Праця і закон. – 2006. – № 04 (76). – С.26 – 30. 5 - 8. Значення оціночних понять трудового права Друк Збірник тез Міжнар. наукової конференції молодих учених "П’яті осінні юридичні читання" 27-28 жовт. 2006р., Хмельницький: У 5-ти ч.: Ч. 4: – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006. – С. 119-122; 4 - 9. Про критерії поділу оціночних понять у трудовому праві Друк Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 7. – С. 121 – 127. Фахове видання 7 - 10. Право на одноразову страхову виплату потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: питання судової практики Друк Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту: зб. наук. праць міжнар. наук.-практичної конференції: Матеріали міжнар. наук.-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – Київ: ВГЛ “Обрій”, 2008. – С. 116-118. 3/1,5 Дуюнова О.М. 11. Поняття “систематичне невиконання обов’язків”: проблеми визначення виду Друк Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – Київ: ВГЛ “Обрій”, 2008. – С. 216-218 3 - 12. Оціночні поняття: проблеми співвідношення із суміжними категоріями в трудовому праві Друк Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (19-20 квіт. 2007 р.). – К.: Промінь, 2007. – С. 209 – 211. 3 - 13. Оціночні поняття у трудовому праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук Друк Х., 2008. 20 - 14. Оціночні поняття у трудовому праві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 Рукоп. К., 2008. 212 - ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту дисертації 15. Правові питання зайнятості селян Друк Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – №3 (89). – С. 72 – 79. Фахове видання 8/4 Коваленко Т.О. 16. Зайнятість селян: міфи чи реальність Друк Агробізнес сьогодні [Газета підприємців АПК]. – 2009. – № 5 (156) березень. – С. 34 – 35. 2/1 Коваленко Т.О. 17. Актуальні питання правового регулювання призначення допомоги по безробіттю Друк Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей та наук. повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2009 р. / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – С. 453 – 456. 4 - 18. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. Друк К., Юрінком Інтер. – 2009. 367/7 Автор. колектив під заг. ред. проф. Балюк Г.І. 19. Захист від зловживання правом у трудових правовідносинах Друк Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. праць № 14, Луганськ. – 2009. – С. 170-176. Фахове видання 6 - 20. Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення Друк Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 3. – 2010. 384/10 Автор. колектив під ред. проф.. Балюк Г.І. 21. Розвиток науки трудового права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Друк Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – № 81. – С. 188 – 196; Фахове видання 9/4 Панасюк О.Т., Дуюнова О.М. 22. До питання про фікції у трудовому праві Друк Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: тези доповідей та наук. повідомлень учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 8-9 жовтня 2010р. / за ред. В.В. Жернакова. – Харків: Кроссроуд, 2010. – С. 179 – 182. 4 - 23. Нормотворчі та нормо- реалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України Друк Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – № 85. – С. 46 – 51. Фахове видання 6 - 24. Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми Друк Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 86. – С. 32 – 35. Фахове видання 4 - 25. Проблеми використання окремих спеціалізованих норм у проекті трудового кодексу України Друк Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення; тези доп. та наук. повідомл. учасн. І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 – 26 квіт. 2013 р. / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. Київ - 2013. – С. 420- 426. (676с.) 6 - ІІІ. Основні навчально-методичні роботи за період науково-педагогічної діяльності 26. Трудові спори: навчально-методичний комплекс спецкурсу [програма та завдання] для студ. юридичного факультету Друк К. – 2001. 11/5,5 Панасюк О.Т. 27. Відповідальність у трудовому праві: завдання для практичних занять із спецпрактикуму [для студ. 5-го курсу юридичного факультету]. Друк К. – 2002. 16 - 28. Методичні вказівки для підготовки до іспиту з трудового права [для студ. юридичного факультету] Друк К. – 2004. 40/8 Панасюк О.Т., Стаховська Н.М., Богомаз Г.Л., Дуюнова О.М., Наумець С.О. 29. Трудове право: робоча програма [для студ. юридичного факультету] Друк К. – 2004. 25/5 Безугла Я.І., Панасюк О.Т., Дуюнова О.М., Богомаз Г.Л. 30. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів: Навчальний посібник Друк К.: Алерта, 2005 З грифом МОН 280/200 Наровська К.Б., Пастухов В.П., Тищенко О.В. 31. Трудове право: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету] Друк К. – 2009 130/50 Панасюк О.Т., Дуюнова О.М. 32. Проблеми трудового права: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету] Друк К. – 2009 49/20 Панасюк О.Т. 33. Охорона праці у галузі освіти: робоча навчальна програма [для студ. факультету психології] Друк К.- 2010 13/6,5 Дуюнова О.М. 34. Право соціального захисту: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету] Друк К.- 2010 70/20 Дуюнова О.М., Кучма О.Л. 35. Право соціального захисту: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету] Друк К. – 2012 70/20 Дуюнова О.М., Кучма О.Л. 36. Трудове право України: робоча навчальна програма [для студ. інституту філології] Друк К. – 2012 69 -
7011 Останнє редагування 21 вер. 00:51 |

Коментарі