HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 черв. 23:22 |

зав. каф., д.ю.н., проф. Іншин Микола Іванович

(68 )
 

 

 

 - доктор юридичних наук
- професор
- член-кореспондент Національної академії правових наук України
- завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка
- заслужений юрист України


 

- Народився 08 грудня 1968 року у с. Вільне, Великописарівського р-ну, Сумської області. 
- У 1995 році закінчив Університет внутрішніх справ (нині – Харківський національний університет внутрішніх справ). Протягом 1991 – 2011 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ. 
- З 2009 р. – начальник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС ХНУВС. 
- З 2010 р. – начальник відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України; начальник Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України. 
- З 2011 р. по теперішній час завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


 

- 1998 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління та правове регулювання вивільнення працівників внутрішніх справ» (спеціальність: 12.00.07)
- 2006 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми правового регулювання праці державних службовців України» (спеціальність: 12.00.05).

ВЧЕНІ ЗВАННЯ


 

- У 2002 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
- у 2008 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ


 

- основні напрями наукової діяльності – реалізація конституційного права на працю
- проблеми трудового права, права соціального забезпечення
- гарантії трудових та соціальних прав
- особливості праці державних службовців
- міжнародно-правове регулювання праці
- проблеми управління кадрами, підготовки, підбору, атестації та звільнення працівників та інші.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


 

Автор 308 наукових та навчально-методичних публікацій, з них: 4 монографії, 7 підручників та 12 навчальних посібників. За редакцією та у співавторстві підготовлено понад 50 науково-практичних коментарів нормативно-правових актів України, проектів нормативних актів, монографій, науково-практичних та навчальних посібників.

 

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.) Співавтори   Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення

Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 2. – Х.; Університет внутрішніх справ – 1997

Фахове видання

0,2     Проблеми правового регулювання діяльності державної служби зайнятості Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип. 2, – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1997 0,2     Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили Право України. – 1998. – № 3 0,1     Некоторые аспекты правового регулирования социальной защиты работников, которые увольняются из системы органов внутренних дел

Бизнес- информ. – Харьков, 1998. – № 17

Фахове видання

0,2     Деякі аспекти правового статусу співробітників органів внутрішніх справ, які звільнені за скороченням штатів

Право України.- 1998. – № 11

Фахове видання

0,1     До питання удосконалення організаційно-штатної структури системи органів внутрішніх справ

Вісник університету внутрішніх справ. Вип. 3. – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998

Фахове видання

0,2     Управління процесом вивільнення працівників органів внутрішніх справ

Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 3. – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998

Фахове видання

0,2     Вивільнення робочої сили в системі органів внутрішніх справ як об’єктивна необхідність та деякі заходи по створенню механізму правового забезпечення його реалізації Актуальні проблеми сучасної науки в дослідження молодих вчених. Вип. 3-4- Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998       Визначення права на працю в умовах вивільнення робочої сили Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. Вип. 3-4- Університет внутрішніх справ. – 1998       Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні Монографія. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 15     Соціально-правовий захист працівників ОВС Наук.-практ. посібник. Вид-во Ун-ту внутр. справ 4 Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С.   Правове регулювання вивільнення працівників ОВС Навч.-практ. посібник. Вид-во: Нац. Ун-ту внутр. Справ. 5     Статус працівників органів внутрішніх справ як державних службовців Наук.-практ. посібник. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 9 Венедиктов В.С.   Організаційно-правові засади проходження служби в органах внутрішніх справ України Наук.-практ. посібник. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 7 Венедиктов В.С   Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України Наук.-практ. посібник / За заг. ред. В.С. Венедиктова. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 10 Венедиктов В.С., Клемпарський М.М. та ін.   Організаційно-правові засади сучасної державної служби України Наук.-практ. Посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 8

Венедиктов В.С.,

Клюєв О.М.

  Правовий захист працівників ОВС у зв’язку із скороченням штатів

Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. ­– №8

Фахове видання

0,2     Деякі методологічні питання визначення терміна «законодавство про працю» на сучасному етапі розвитку держави

Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 9

Фахове видання

      Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС

Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. ­– №11

Фахове видання

0,2     Деякі питання методології науки управління в ОВС України

Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – № 10.

Фахове видання

0,2     Трудові правовідносини в системі державної служби

Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Одеська державна юридична академія, 2000. ­– №9

Фахове видання

0,2     Поняття соціально-організаційного явища «управління персоналом»

Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – №12.

Фахове видання

0,1     Теоретично-методологічні аспекти визначення загальновживаної категорії «професіоналізм працівників ОВС»

Актуальні проблеми права: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СНУ. – 2000. –­ № 1(2)

Фахове видання

0,2     Сутність відомчої системи освіти ОВС України (методологічно-гносеологічний аспект)

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001.­– №14

Фахове видання

0,3     Роль, мета та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Спецвипуск. – 2002.

Фахове видання

0,3     Професіоналізм та компетентність працівників органів внутрішніх справ як основна мета безперервної, професійної підготовки

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому нац. ун-ті. – 2002. – №1.

Фахове видання

0,4 Венедиктов В.С.   Соціально-правова природи державної служби в україні

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №19

Фахове видання

0,2     Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №20

Фахове видання

0,2     Особливості правового регулювання державної служби

Право і безпека. – 2002. – №2

Фахове видання

0,2     Сутність та поняття механізму правового регулювання управлінської діяльності ОВС України

Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – №3.

Фахове видання

0,1     Правові питання розвитку службово-трудових відносин у сфері державної служби України

Право і безпека. – 2002. – №4

Фахове видання

0,2     Поняття диференціації правового регулювання в сфері державної служби

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №21

Фахове видання

0,3     Щодо визначення сутності державної служби як різновиду соціально корисної праці Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.-практич. конф.. – Харків: Нац. ун-т внутр, справ, 2003 0,3     Особливості обмежень, пов’язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – № 22. – 2003

Фахове видання

0,3     Щодо проблем класифікації державних службовців

Право і безпека. – 2003. – №2

Фахове видання

0,2     Поняття і зміст державної служби

Право і безпека. – 2003. – №3

Фахове видання

0,2     Основні підходи до визначення правового статусу державних службовців

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №23.

Фахове видання

0,2     Структура службово-трудових правовідносин

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №24.

Фахове видання

0,2     Визначення сутності державної служби як різновиду суспільно корисної праці Н

Науковий вісник Юрид. академії МВС: Зб. наук. праць. – 2003. – №3(12)

Фахове видання

0,2     Культурно-етичні вимоги до поведінки державних службовців органів внутрішніх справ як елемент їх правового статусу

Актуальні проблеми права: теорія і практика». – Луганськ – 2003. №5

Фахове видання

0,3     Сутність та особливості службово-трудових правовідносин в ОВС Нормативно-правове забезпечення проходження служби в органах внутрішніх справ України: Матеріали науково-практичної конференції 5 березня 2004 р., Харків. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004 0,2     Суб’єкти службово-трудових відносин: погляд на проблему

Право України. – 2004. – №3.

Фахове видання

0,2     Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ

Право і безпека. – 2004. – №3/1

Фахове видання

0,1     Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25

Фахове видання

0,2    

Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення

ефективності службово-трудової діяльності державних службовців

Право України. – 2004. – №5

Фахове видання

0,2     Загальні види державної служби

Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – №4(25)

Фахове видання

0,3     Загальнотеоретичні підходи до визначення правового статусу державних службовців

Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – №1

Фахове видання

0,25 Венедіктов В.С.   Вдосконалення правового механізму регулювання початкової професійної підготовки персоналу ОВС України Матеріали наук.-практич. конф. 4-5 червня 2004 р. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004 0,2     Проблеми систематизації законодавства про державну службу в Україні Матеріали наук.-практич. конф. 25-26 червня 2004 р. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004 0,2     Соціальні підстави припинення службово-трудових відносин

Право і безпека. – 2004. – №3/2

Фахове видання

0,1     Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України

Право і безпека. – 2004. – Т.3. – №3.

Фахове видання

0,2 Венедиктов В.С.   Особливості розвитку службово-трудових відносин на державній службі

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №26

Фахове видання

0,3     Щодо правового захисту трудових прав працівників

Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. –2004. – №2.

Фахове видання

0,25     Сутність, зміст і структура правової системи демократичної держави

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь: Кримський юридичний інститут, 2004. – Випуск 6.

Фахове видання

0,25     Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні Науково-практичний посібник. – Х.: Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006 12 В.С.Венедіктов, О.М.Клюєв, А.М.Куліш, С.В.Попов   Охорона праці: Європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівн. аналіз). Науково-практичний посібник / Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006 30 В.С.Венедіктов, В.П.Грохольський, М.М.Клемпарський, К.Ю.Мельник, І.М.Шопіна   Кодекс України про адміністративні правопорушення К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2007 35

Андреєва О.Б., Арістова І.В., Бурбика М.М.,

Венедіктов В.С.,

Гуменюк В.А., Джагупов Г.В.,

Журба О.В.,

Завальний М.В., Іншин М.І., Калюжний Р.А.,

Клюєв О.М., Козіна М.В., Комзюк А.Т., Комзюк В.Т., Константинов С.Ф., Лукаш С.С., Матюхіна Н.П., Мироненко Т.Є., Музичук О.М., Олефір В.І., Пахомов В.В., Погрібний О.О., Попович Є.М., Рябченко О.П., Сергєєв А.В., Таранушич С.В., Шопіна І.М., Щербіна В.І., Якимов Г.О.

 
  1. Охорона праці: Збірник актів acquis communautaire
Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006 32 В.С.Венедіктов, В.П.Грохольський, М.М.Клемпарський, К.Ю.Мельник, І.М.Шопіна.   Поняття дисциплінарного проступку як фактору, що дестабілізує дисципліну і законність в

ОВС Право і безпека. – 2006. – №5/5

Фахове видання

0,2     Сучасний стан та напрямки удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України

Право України. – 2006. – №6

Фахове видання

0,25     Поняття соціального захисту державних службовців: щодо питання термінології

Наше право/ Our law . – 2006 . – №3 Ч.1

Фахове видання

0,3     Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні

Право і безпека. – 2006. – №5/4

Фахове видання

0,2     Структура службово-трудових відносин

Трудове право України. – 2006. – 1(1)

Фахове видання

0,3     Сутність та види управлінських процедур під час проходження державної служби в органах прокуратури

Адвокат. – 2007. –№1(76)

Фахове видання

0,2     Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні

Право і безпека. – 2006. – №5/1

Фахове видання

0,2     Перспективні напрямки кадрової політики у сфері державної служби

Актуальні проблеми права: теорія і практика». – Луганськ – 2006. №8

Фахове видання

0,3     Організаційні аспекти діяльності органів прокуратури

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2007. Вип.36

Фахове видання

0,25     Профорієнтаційна робота в органах державної служби України

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2006. – Вип. 33

Фахове видання

0,2     Поняття та елементи статусу державного службовця органів внутрішніх справ

Форум права. – 2006. – №1. – С.45-50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-1/06imiovc.pdf

Фахове видання

0,2     Трудові конфлікти та трудові спори у системі соціальних конфліктів

Форум права. – 2006. – №2. – С.71-75 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-2/06imisck.pdf

Фахове видання

0,2    
  1. Декілька зауважень до проекту Закону України „Про аудит з промислової безпеки і охорони праці”

Форум права. – 2006. – №3. – С.56-60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-3/06imiisop.pdf

Фахове видання

0,2     Сутність та основні напрямки кадрової політики в сфері державної служби

Форум права. – 2005. – №1. – С.4-8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2005-1/05vvssds.pdf

Фахове видання

0,2 Венедіктов В.С.   Диференційований підхід до правового регулювання службово-трудових відносин Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин. Матеріали науково-практичної конференції. м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. – Чернігів. – 2007 0,2     Охорона праці працівників які працюють в умовах неповної зайнятості, надомників, сумісників та сезонних працівників: порівняльний аналіз національного законодавства та законодавства ЄС Трудове право України в контексті європейської інтеграції. Матеріали науково-практичної конференції. м. Харків, 25 – 27 травня 2006 р. – Харків. – 2006 0,3    
  1. Особливості правового захисту державних службовців
Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах . Матеріали науково-практичної конференції. м. Суми, 2 – 4 червня 2005 р. – Харків. – 2005 0,2     Захисти себе сам. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006 11 Шопіна І.М., Якимов Г.О.  
  1. Робоча навчальна програма з дисципліні „Трудове право”
Вид-во Харківський університет внутрішніх справ, 2007. 0,7 Гоц В.Я., Попович Є.М., Чередніченко Н.А.   Робоча навчальна програма з дисципліни „Правове регулювання праці державних службовців”// Вид-во Харківський університет внутрішніх справ, 2007 0,7 Гоц В.Я.   Навчальна програма з дисципліни „Трудове право” Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007 0,6 Гоц В.Я., Чередніченко Н.А.   Методичні вказівки щодо підготовки та оформлення курсових робіт з дисципліни „Трудове право” Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007 1,1 Гоц В.Я., Чередніченко Н.А.   Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008 20 І.В Арістова, В.В. Безусий С.О.Бондар та інши.   Сутність та особливості законності в діяльності ОВС

Право і безпека. – 2008. – №7/1

Фахове видання

0,2     Пенсійне забезпечення в системі соціального забезпечення працівників ОВС

Право і безпека. – 2007. – №6/2

Фахове видання

0,2     Питання трудової дисципліні в органах внутрішніх справ

Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – №2

Фахове видання

0,2     Сутність та ознаки дисциплінарного проступку прокуросько-сідчого працівника

Вісник національної академії прокуратури України. – 2008. – №2

Фахове видання

0,2     Реалізація прав, свобод та законних інтересів державних службовців у сфері службово-трудових відносин Науково-практична конференція «Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України» 22-23 травня Харків. 2008. 0,2     Місце та особливості пенсійного забезпечення в системі соціального захисту працівників ОВС Науково-практична конференція «Захист трудових та пенсійних прав громадян України» 29 березня Харків. 2008. 0,2     Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в України За редакціею д.ю.н. М.І., Іншина, Київ:, Центр учбової літератури, 2007 20 Шопина І.М. та інші.   Митний Кодекс: науково-практичний коментар К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008 35 Музичук О.М., Камзюк А.Т., та інші   Питання соціального забезпечення працівників ОВС Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 17-18 травня Суми 2008. 0,25     Словник законодавчих і нормативних термінів К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008 22 Шопіна І.М., Якимов Г.О.   Окремі питання єдності та диференціації трудового законодавства

Вісник Академії Митної служби України № 2

Фахове видання

0,25     Порядок проходження служби в органах внутрішніх справ Навчальний посібник/ За загальною редакцією М.І, Іншина, О.М. Музичука. – Харків: Титул , 2009. – 272 с./ 0,9 Музичук О.М. та інші.   Сутнісні ознаки кадрового забезпечення державної служби в сучасних умовах розвитку України

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірка наукових праць №12, Луганськ, 2008 р.

Фахове видання

0,3     Особливості правового регулювання прийняття на роботу молоді

Форум права №1 2009.

Фахове видання

0,2     Правова регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення

Науковий вісник Ужгородського університету 2009, випуск №12.

Фахове видання

0,2     Регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення Актуальні проблеми безоплатної юридичної допомоги: теорія і практика: матеріали науково-практичної конференції Харків, 2009 року. 0,2     Особливості дисциплінарного проступку як дестабілізуючого фактору під час службово трудової діяльності працівників органів прокуратури України Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в України. //Матеріали науково-практичної конференції Харків, 5-6 червня 2009 року 0,3    

Вас затримано…

Що робити?

Практичні поради/ За загальною редакцією д.ю.н., проф.. м.І. Іншина – Харків, 2009 1,6    

Збірник

Основних нормативних актів про наукову діяльність , підготовку та атестацію наукових кадрів

За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Г.С. Гончарової, Г.О. Яковлєвої – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009 19 О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Г.О. Яковлєва   Шляхи вдосконалення правової регламентації соціального захисту державних службовців Актуальні питання безоплатної правої допомоги в Україні: Теорія та практика// Матеріали науково-практичної конференції Харків, 2009 року 10     Право соціального забезпечення в Україні За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Прилипка С.М. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009 2,6 О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко   Сутнісні ознаки кадрового забезпечення державної служби в сучасних умовах розвитку України

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №13. ­­– Луганськ. ­– 2009р

Фахове видання

0,45     Принципи юридичних гарантій у сфері службово-трудових відносин

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №14. ­– Луганськ. ­– 2009р

Фахове видання

0,4     Механізм правового регулювання державної служби

Форум права, №3, 2009.

Фахове видання

0,4     Особливості праці молоді за проектом Трудового Кодексу України: позитивні зрушення, зауваження та пропозиції

Наука и правоохорона, №3. ­– 2009.

Фахове видання

         0,4          Кодифікація трудового законодавства України За загальною редакцією. Н.М. Хуторян, М. І, Іншина, О.М. Ярошенка, С.М. Прилипка – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009 0,8     Класифікація юридичних гарантій службово-трудової діяльності державних службовців

Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки 22(60). ­– № 2. ­– 2009.

Фахове видання

0,3     Сутність та поняття державної служби

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №15. ­– Луганськ. –­ 2010р.

Фахове видання

0,3     Правова регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення

Науковий вісник Ужгородського університету 2009. ­– випуск №12.

Фахове видання

0,4     Принципи державної служби

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірка наукових праць №16. ­– Луганськ, 2010р.

Фахове видання

0,35     Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців

Науковий вісник Ужгородського університету 2010. ­– випуск №13. – С. 441-445

Фахове видання

0,3     Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід// матеріали науково-практичної конференціі 21-22 квітня 2010 року м.Луганськ 0,4    

Питання удосконалення правового забезпечення

державної служби в Україні

Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: Проблемі становлення і стратегія розвитку», 15-16 травня 2010р, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Суми. 0,4     Коментар Закону України «Про міліцію» За загальною редакцією професора Моіссеєва Є.М. видавництво «КНТ», Київ, 2010 11 Є.М. Моіссеєв   Нормативно-правове забезпечення державної служби

Південноукраїнський правничий часопис №2, 2009р.

Фахове видання

0,3     Сучасне українське медичне право За загальною редакцією С.Г. Стеценка видавництво «Атіка», Київ, 2010   С.Г. Стеценко   Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки Т-1 Проекти нормативно-правових актів За загальною редакцією д.ю.н., професора Камзюка А.Т., професора Іншина М.І., к.ю.н., с.н.с. Музичука О.М., видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ 11 А.Т. Камзюк, О.М. Музичук   Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки Т-2 Проекти нормативно-правових актів За загальною редакцією д.ю.н., професора Камзюка А.Т., професора Іншина М.І., к.ю.н., с.н.с. Музичука О.М., видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ 13,5 А.Т. Камзюк, О.М. Музичук   Організаційно-правове забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності у вищих навчальних закладах МВС України. Навчальний посібник За загальною редакцією Т.О. Проценка, авторський колектив Т.О. Процеко, М.І. Іншин, О.М. Музичук, І.М. Шопіна. – Київ-Харків: ОСН, 2010 9,7 Т.О. Проценко, О.М. Музичук, І.М. Шопіна   Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України Навчальний посібник За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ2010 7,9 А.Т. Комзюк, О.М. Музичук   Види державної служби

Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки 23(61) № 2 2010.

Фахове видання

0,3     Основні етапи становлення сучасної державної служби в Україні

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №17, Луганськ, 2010р.

Фахове видання

0,35     Пенсійний контракт і пенсійна схема Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становление, функционирование и развитие правоих систем современности,: проблеми науки и практики», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 23 квітня, 2010 року. м.Одеса 0,1     Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення

Навчальний посібник/ М.І. Іншин. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2010.

- 672 с.

30,5     Антологія міжнародного поліцейського права(Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація.) у двох томах. Під загальною редакцією Ю.І. Римаренка, В.В. Коваленка, В.Я. Тація, О.М. Бандурки, А.П. Гетьмана, О.М. Джужі, О.В. Негодченка, В.І. Олефіра, Т1. Від криміналістики до поліцеїстики. – Херсон: Айлант, 2010. – 724 с. 33 Ю.І. Римаренко, В.В. Коваленко, В.Я. Тацій, О.М. Бандурка, А.П. Гетьман, О.М. Джужі, О.В. Негодченко, В.І. Олефір   Збірник задач з кримінального права. Загальна частина За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 68 с. 3 О.О. Житний   Збірник задач з кримінального права. Особлива частина За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 104 с. 4,7     Колективні договори у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: схеми, таблиці, примирні форми, бібліографія, нормативно-правові акти та роз’яснення За редакцією О.М. Ярошенка. – Х.: Право, 2010. -248 с. 11,2     Декілька питань розвитку кадрових процесів в державній службі України

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. збірка наукових праць №18, Луганськ, 2010р

Фахове видання

0,3     Сучасний стан протидії злочинності неповнолітніх в Україні Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів що вчиняються неповнолітніми», 16 квітня, 2010 року, Харків/М-во внутрішніх справ України: видавництво ХНУВС, 2010. – 198 с. 0,2     Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців

Південноукраїнський правничий часопис. – 2010 – №1

Фахове видання

0,2     Окремі напрямки вдосконалення кадрового забезпечення державної служби України (на матеріалах аналізу статистичних даних Головного управління державної служби України)

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. збірка наукових праць №19, Луганськ, 2011р

Фахове видання

0,3     Окремі напрямки підвищення професійного рівня державних службовців

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. збірка наукових праць №20, Луганськ, 2011р.

Фахове видання

0,3     Взаємодія публічної державної служби з недержавними організаціями

Наука і правоохорона, №4(2), частина 2, спецвипуск, видавничо-поліграфічний центр МВС Україні, Київ, 2010

Фахове видання

0,2     Сутність, характер і природа нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні

Вісник Одеського національного університету, том 16, випуск 3, Правознавство, Видавництво «Астропринт», Одеса, 2011.

Фахове видання

0,4     Щодо питання удосконалення службово-трудової діяльності працівників органів внутрішніх справ Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформі», 31 січня 2011 р., м. Київ 0,1     До питання підвищення рівня підготовленості державних службовців Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід » 21-22 квітня 2011 р, Східноукраїнський національний університет, м. Луганськ, 0,1     Проблематика принципів юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності Матеріали науково-практичної конференції «Права інвалідів через призу конвенції ООН про права інвалідів», 26-27 листопада 2010 р, м. Київ 0,1     Конституція України, Науково-практичній коментар Редкол: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. серетар), Ю.Г. Барабаш та ін.: Нац. Акад.. прав. Наук України. – 2-ге від, переробл. і допов. – Х, : «Право», 2011, 1128 с. 51 В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш   Окремі питання кадрового забезпечення державної служби в Україні Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні, 21-22 травня 2011, Суми, вид. Університетська книга. 0,2     Вступна промова Публічне право №1, 2011, засновник ВГО «Майбутнє країни» Ужгородський національний університет, вид. ТОВ ВПФ «Мега» 0,1     Положення про проходження службі рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України Науково-практичній коментар За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова.2011. – 304 с. 13    

Дисциплінарній статут органів внутрішніх справ України

Науково-практичній коментар

За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.,чл..-кор. НАПрН В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова.2011. – 160 с. 7 В.І. Олефір   Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності Збірка наукових праць, За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова.2011. – 344 с. 15     Актуальні теоретичні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України Навчальний посібник, За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф.М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.,чл..-кор. НАПрН В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова.2011. – 630 с. 28,5     Історія виникнення, розвитку, формування державної служби в Україні

Юридична наука і практика. Випуск. ­– 2, 2011р.

Фахове видання

0,2     Індивідуальний захист трудових прав державними службовцями

Вісник Одеського університету (3), 2011.

Фахове видання

0,2     Щодо питання правової природи самозахисту трудових прав Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства» 30 вересня – 1 жовтня 2011 року 0,2     Щодо визначення питання адаптації законодавства у сфері трудової діяльності та соціального забезпечення до Європейських правових стандартів Міжнародна науково-практична конференція «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення» Частина ІІ, Одеса, 2011 – С. 15-17 0,2     Адаптація трудового законодавства Європейського Союзу як один з пріоритетних напрямів правової реформи України

Науково-практичний юридичний журнал Публічне право № 4, 2011– С.160-165

Фахове видання

0,25     Державна служба як форма регулювання трудового права

Іншин М. І. Державна служба як сфера регулювання трудового права / М. І. Іншин //

Форум права. – 2011. – № 3. – С. 303-308 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11imirtp.pdf

Фахове видання

0,2     Щодо вдосконалення правового статусу працівників органів внутрішніх справ

Наука і правоохорона № 2(12) , 2011, Частина ІІ, Київ – С.5-9

Фахове видання

0,2     Державна служба-особливий різновид трудової діяльності Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р./ Зазаг. Ред. К.ю.н.. доц.. В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – С.38-41 0,2     Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие) Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России і Украине (формирование и развитие): учебно-метод. Пособие / Н.Н. Вапнярчук, А.А. Войтик и др..; под. общей ред.. О.Н. Ярошенко. – Минск: Дикта, 2011. – 252 с. 11     Соціально-правовий характер вивільнення працівників ОВС України та його поняття як юридичної категорії

Митна справа Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності № 6 (78), частина 2, 2011 р. – С. 491-495

Фахове видання

0,3     Адаптація трудового законодавства України щодо забезпечення колективних трудових прав до законодавства ЄС

Наше право № 4. ­– ч. 3, 2011 р. – С. 67-72

Фахове видання

0,2     Підходи до розуміння відповідальності державних службовців

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 1 (5) 2012р. ­– С. 161-168

Фахове видання

0,4     Щодо питання удосконалення діяльності правоохоронних органів та їхнього правового статусу Актуальні проблеми надання юридичної допомоги в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 січня 2011 р.). – Харків: ФІНН, 2011. – С. 9-12 0,2     Особливості структури правовідносин, що виникли у зв’язку зі вступом особи на державну службу

Актуальні проблеми права. Збірник наукових праць № 22. – Луганськ, 2011р. – С.12-21

Фахове видання

0,4     До проблеми реалізації права на державну службу громадянами України

Вісник Запорізького інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ № 4, 2011 р. – С. 22-27

Фахове видання

0,2     Аналіз системи нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні Матеріали круглого столу :Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій» 0,1     Щодо визначення поняття вивільнення працівників органів внутрішніх справ Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17-18 грудня 2011 року. – у 2-х томах. – Х.: ГО "Асоціація аспірантів – юристів", 2011. – Т.2. – С.69-70 0,1     Удосконалення службово-трудової діяльності працівників судових органів прокуратури України

Наука і правоохорона № 3 (13) Частина ІІ. ­– 2011 р. ­– С. 53-57

Фахове видання

0,2     Перспективи порядку вирішення трудових спорів в Україні

Європейські перспективи Науково-практичний журнал № 1. ­–2012р. ­– С. 101-105

Фахове видання

0,2     Трудові права в системі прав громадян України Актуальні проблеми права Збірник наукових праць № 23. ­– Луганськ, 2012 р. ­– С. 25-31 0,3     Удосконалення пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ

Право України № 6, 2012 р. ­– С. 100-106

Фахове видання

0,3     Щодо реалізації Конституції України в трудовому праві Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи Матеріали науково-практичної конференції 23-24 червня 2011 року, Харків «Право», 2011. 0,2     Аналіз системи нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні Матеріали круглого столу: Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», 2012 р. 0,1     До питання порядку вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів в Україні Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 3. м. Луганськ, 5-6 квітня 2012р. / За ред.. проф.. Л.І. Лазор. – Луганськ. 0,2     Належне пенсійне забезпечення як фактор попередження корупції в ОВС

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 2 (6) / 2012р. ­– С. 199-205

Фахове видання

0,2     До питання належного пенсійного забезпечення як стримуючого фактора вчинення корупційних дій в ОВС Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 жовтня 2010 року, м. Дніпропетровськ 0,1     Удосконалення правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру

Наука і правоохорона № 4 (14), 2011. – Частина ІІ. ­– С. 60-65

Фахове видання

0,2     Розірвання трудового договору за підставою скорочення на підприємстві, в установі, організації чисельності або штату працівників Міжнародна науково-практична конференція «Роль права та закону у громадянському суспільстві». м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р. 0,1     Нормативно-правове обґрунтування поняття форм захисту трудових прав працівників

Європейські перспективи. Науково-практичний журнал № 2, ч. 2, 2012р. ­– С. 110-114

Фахове видання

 0,3     Курс порівняльного трудового права Підручник / М.І Іншин, А.Р. Мацюк, А.М. Соцький, В.І. Щербіна / За ред.. А.Р. Мацюка. ­– Х.: Ніка Нова, 2011 – 980 с. 44,5     Щодо визначення ознак трудових прав в системі прав громадян України Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2012 р., м. Суми). – Частина І. – Суми: ТОВ «Друкарський Дім «ПАПІРУС», 2012. 0,2     Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості

Право України № 9. –­ 2012. ­– С. 192-197

Фахове видання

0,2    

Значення державної

служби для розвитку сучасної України

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 3 (7) / 2012. ­– С. 248-255

Фахове видання

0,2 Середа О.Г.   До проблеми обмежень права на державну службу

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 24. – Луганськ.. ­– 2012. ­– С. 9-15

Фахове видання

0,2     Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні

Монографія / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник [ та інші]. – К.: іНюРЕ, 2012.

Підрозділ 6.6 розділу 6.

24,5     Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» Науково-практичний коментар. – К.: «Видавнічій дім «Скіф», 2012. 23 Авторський колектив   Обмеження загального характеру, що стосуються усіх видів державної служби "Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи" Круглий стіл 0,1     Історичний аналіз становлення державної служби в Україні Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правового забезпечення державних реформ». М. Львів, 11 серпня 2012 р. – С. 13-16 0,1     Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України Навчальний посібник / За аг. Ред. Д-ра юрид наук, проф.. М.І. Іншина, д-ра юрид наук., проф… чл..-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192 с. 54 Авторський колектив   Трудове право Підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербіна, Д.І. Сіроха та ін., за ред. Проф.. М.І. Іншина та доц.. В.І. Щербини. – Х.: Ніка Нова, 2012. 25,4 В.І. Щербіна, Д.І. Сіроха   До проблеми співвідношення понять «реалізація» та «забезпечення» права на державну службу

Наука і правоохорона № 2. ­– частина ІІ. ­– 2012. ­– С. 47-51

Фахове видання

0,3     Стан дослідження методологічних питань державної служби в Україні

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 4, 2012 року. ­– С. 203-210

Фахове видання

0,35     Великий енциклопедичний юридичний словник За ред. Акад.. НАН України Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид, перероб і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 1020 с. 46 Авторський колектив   Юридична відповідальність та інші примусові заходи в трудовому праві М.І. Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова. – Х.: Золота миля, 2012. – 495 с. 22,5     Сутність державної служби за новим Законом України «Про державну службу»: аналіз проблеми

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 25. – Луганськ, 2012 р.

Фахове видання

0,35     Підвищення ефективності державної служби в сучасних умовах Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей науково-практичного круглого столу 21 листопада 2012 року / За ред. В.М. Огаренко та ін.. – Запоріжжя: КПУ. 2012. ­– 60 с. 0,2     Поняття та ознаки державної служби в демократичній, правовій, соціальній державі Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 30 листопада 2012 року. ­– Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив» – 2012. – Ч.ІІІ. 0,2     Визначення поняття державної служби за новим Законом України «Про державну службу» Реалізація конституційних прав і свобод людини і громадянина в сучасних умовах державотворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12 вересня 2012 р. м. Харків 0,2     Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 1. ­–2013 року. – 431 с. С. 187-191.

Фахове видання

0,3     Щодо удосконалення терміну «службова дисципліна державних службовців» в новому Законі України «Про державну службу» Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний суспільний регулятор», м. Львів 15-16 лютого, 2013 р. - 0,2     Службова дисципліна державних службовців за новим Законом України «Про державну службу»

Наука і правоохорона № 3. ­– ч. 2. ­– 2012 р.

Фахове видання

0,2     Право роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків: сучасний погляд

Вісник національної академії прокуратури України № 4 (28). –2012. ­– С. 54-57

Фахове видання

0,4     До питання визначення основних критеріїв класифікації державних службовців Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми трудового права та проходження служби в органах внутрішніх справ», 28 лютого 2013 року 0,2     Удосконалення класифікації державних службовців як один із факторів ефективного функціонування державної служби України

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 26. –­ Луганськ, 2013 р.

Фахове видання

0,2     Розподіл особистих майнових та немайнових прав роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: Матеріали Міжнародної конференції, м. Харків, 15-16 листопада, 2012 року / Редкол: С.М. Прилипко; Ю.Є. Атаманова, К.В. Єфремова. – Х.: НДІ ПЗІР, 2012. – С. 27-31 16 С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, К.В. Єфремова   Особливості процесу адаптації трудового законодавства України з регулювання колективних трудових прав до законодавства ЄС» Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери»: Зб. Матеріалів IV Міжнародной наук-практ конференції студ, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред Г.І. Чанишевої. ­– Одеса.: Фенікс, 2013. – С. 80-83 0,1     Особливості правового регулювання проходження служби в державних органах нормами Конституції Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів. Книга 4. м. Луганськ, 10-11 квітня 2013 р.; За ред.. проф.. Л.І. Лазор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ­– Луганськ. ­– 2013. 0,2     Методичні рекомендації «Особливості розслідування злочинів, повя’заних з незаконним позбавленням волі або викраденням людини» Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 р./ За заг ред. Чл.-кор. НАПрН України, доктора юр. Наук С.М. Гусарова; академіка НАПрН України, д.ра юр наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. Диса плюс, 2013. – 732 с. 33 Кікінчук В.Ю., Казначеєва Д.В., Позинич Т.А.   До питання гарантій у службово-трудовій діяльності державних службовців

Наука і правоохорона № 4 (18). –Ч.2. ­– 2012р. ­– С. 109-111.

Фахове видання

0,1     До проблеми співвідношення понять «реалізація» та «забезпечення» права на державну службу

Публічне право. ­– № 2 (10). –­ 2013 р. ­– С. 213-218.

Фахове видання

0,3     Перспективи удосконалення класифікації державних службовців в Україні Трудове законодавство: шляхи реформування: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук-практ конференції (м. Харків, 12 квіт 2013 р.); За заг ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. Нац.. унів. Внутр.. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 212-215 0,1     Пенсійна реформа як передумова стабільності фінансової системи України Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнського круглого столу ВГО «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Дніпропетровськ, 22-24 червня / За заг редА.П. Зайця, М.І. Іншина. – К.ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2012. – 300 с. 13 Сіроха Д.І.   Державні службовці як суб’єкти трудового права Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. Наук праць Матеріали І Міжнародної конференції (Київ, 25026 квітня 2013) / За заг ред. Проф.. М.І. Іншина, проф.. Н.М. Хуторян, доц.. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Нова, 2013. – С. 188-192 0,2     Правове регулювання отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013 – № 27. 0,2     Правова доктрина України : у 5 т. – Х.: Право, 2013. – Т. 3: Доктрина приватного права України / Н. С. Кузнєцова, Є. О. Харитонов, Р. А. Майданик та ін.; за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с. – (підрозд. 3.4.3) 34     Іншин М. І. Сутність та призначення юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності Публічне право № 3 – 2013 0,3     Іншин М. І. До проблеми класифікації трудових прав громадян Публічне право № 4 – 2013. 0,4     Загальні та спеціальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в сучасних умовах Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013 – № 28. 0,3     Диференціація правового регулювання трудової діяльності Наука і правоохорона. – № 3 (21). – 2013. 0,3     Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах

Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Вип. 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – 464 с.

С. 53-56

0,2     Гарантії у правовому регулюванні трудової діяльності державних службовців: поняття і роль “Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 серпня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – С. 92-94. 0,3     Трудове право України: підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с. 22,7 В. І. Щербина   Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 1. – 2014. 0,3     Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин Форум права. – № 1. – 2014. 0,3     Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Науково-практичний коментар / / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – 304 с. 13,8     Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності Зб. наук. Праць за 2010 рік / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – 344 с. 15,6     Трудове право Підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с. 25,5 Д.І. Сіроха, В.І. Щербина   Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство Посібник / За редакцією академіка НАПрН України О. В. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546 с. 24,8    

Правове регулювання захисту трудових прав працівників

в умовах сьогодення

Митна справа. – спеціальний випуск. – ч. 1. – 2013 р. 0,2     Правове регулювання організації праці Навчальний посібник / М. І. Іншин , А. М. Соцький, В. І. Щербина – Харків : Диса плюс, 2013. – 448 с. 20 А.М. Соцький, В.І. Щербина   Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік / за заг. Ред. Члена-кореспондента НАПрН України, д-ра юрид. Наук, заслуженого юриста України С. М. Гусарова. – Х.: НікаНова, 2014. – 696 с. 31     Трудове право України: М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с. 22,7 В.І. Щербина    Контроль за діяльністю правоохоронних органів За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 480 с. (підрозділ 2.6) 21     Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 378 с. (підрозділ 5.3) 17     Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 840 с. (підрозділ 1.8) 38     Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 536 с. (підрозділ 3.4) 24   Адміністративно-правові засади правового регулювання правоохоронної діяльності за напрямками роботи органів внутрішніх справ: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України М.І. Іншина, д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: "Хай-Тек Прес", 2014   В.І. Олефір Іншин М. І. Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин.. - АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – 0,2   Іншин М. І. Визначення поняття державної служби за новим Законом України "Про державну службу"/ М. І. Іншин // Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в сучасних умовах державотворення: Матеріали науково-практичної конференції, м. Харків 10-11 жовтня 2012 року. – Харків: Impress, 2012. – 0,1   Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення

Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 2. – Х.; Університет внутрішніх справ – 1997

Фахове видання

0,2   Проблеми правового регулювання діяльності державної служби зайнятості Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип. 2, – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1997 0,2   Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили Право України. – 1998. – № 3 0,1   Некоторые аспекты правового регулирования социальной защиты работников, которые увольняются из системы органов внутренних дел

Бизнес- информ. – Харьков, 1998. – № 17

Фахове видання

0,2   Деякі аспекти правового статусу співробітників органів внутрішніх справ, які звільнені за скороченням штатів

Право України.- 1998. – № 11

Фахове видання

0,1   До питання удосконалення організаційно-штатної структури системи органів внутрішніх справ

Вісник університету внутрішніх справ. Вип. 3. – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998

Фахове видання

0,2   Управління процесом вивільнення працівників органів внутрішніх справ

Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 3. – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998

Фахове видання

0,2   Вивільнення робочої сили в системі органів внутрішніх справ як об’єктивна необхідність та деякі заходи по створенню механізму правового забезпечення його реалізації Актуальні проблеми сучасної науки в дослідження молодих вчених. Вип. 3-4- Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998     Визначення права на працю в умовах вивільнення робочої сили Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. Вип. 3-4- Університет внутрішніх справ. – 1998     Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні Монографія. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 15   Соціально-правовий захист працівників ОВС Наук.-практ. посібник. Вид-во Ун-ту внутр. справ 4 Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С. Правове регулювання вивільнення працівників ОВС Навч.-практ. посібник. Вид-во: Нац. Ун-ту внутр. Справ. 5   Статус працівників органів внутрішніх справ як державних службовців Наук.-практ. посібник. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 9 Венедиктов В.С. Організаційно-правові засади проходження служби в органах внутрішніх справ України Наук.-практ. посібник. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 7 Венедиктов В.С Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України Наук.-практ. посібник / За заг. ред. В.С. Венедиктова. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 10 Венедиктов В.С., Клемпарський М.М. та ін. Організаційно-правові засади сучасної державної служби України Наук.-практ. Посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 8

Венедиктов В.С.,

Клюєв О.М.

Правовий захист працівників ОВС у зв’язку із скороченням штатів

Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. ­– №8

Фахове видання

0,2   Деякі методологічні питання визначення терміна «законодавство про працю» на сучасному етапі розвитку держави

Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 9

Фахове видання

    Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС

Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. ­– №11

Фахове видання

0,2   Деякі питання методології науки управління в ОВС України

Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – № 10.

Фахове видання

0,2   Трудові правовідносини в системі державної служби

Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Одеська державна юридична академія, 2000. ­– №9

Фахове видання

0,2   Поняття соціально-організаційного явища «управління персоналом»

Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – №12.

Фахове видання

0,1   Теоретично-методологічні аспекти визначення загальновживаної категорії «професіоналізм працівників ОВС»

Актуальні проблеми права: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СНУ. – 2000. –­ № 1(2)

Фахове видання

0,2   Сутність відомчої системи освіти ОВС України (методологічно-гносеологічний аспект)

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001.­– №14

Фахове видання

0,3   Роль, мета та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Спецвипуск. – 2002.

Фахове видання

0,3   Професіоналізм та компетентність працівників органів внутрішніх справ як основна мета безперервної, професійної підготовки

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому нац. ун-ті. – 2002. – №1.

Фахове видання

0,4 Венедиктов В.С. Соціально-правова природи державної служби в україні

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №19

Фахове видання

0,2   Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №20

Фахове видання

0,2   Особливості правового регулювання державної служби

Право і безпека. – 2002. – №2

Фахове видання

0,2   Сутність та поняття механізму правового регулювання управлінської діяльності ОВС України

Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – №3.

Фахове видання

0,1   Правові питання розвитку службово-трудових відносин у сфері державної служби України

Право і безпека. – 2002. – №4

Фахове видання

0,2   Поняття диференціації правового регулювання в сфері державної служби

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №21

Фахове видання

0,3   Щодо визначення сутності державної служби як різновиду соціально корисної праці Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.-практич. конф.. – Харків: Нац. ун-т внутр, справ, 2003 0,3   Особливості обмежень, пов’язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – № 22. – 2003

Фахове видання

0,3   Щодо проблем класифікації державних службовців

Право і безпека. – 2003. – №2

Фахове видання

0,2   Поняття і зміст державної служби

Право і безпека. – 2003. – №3

Фахове видання

0,2   Основні підходи до визначення правового статусу державних службовців

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №23.

Фахове видання

0,2   Структура службово-трудових правовідносин

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №24.

Фахове видання

0,2   Визначення сутності державної служби як різновиду суспільно корисної праці Н

Науковий вісник Юрид. академії МВС: Зб. наук. праць. – 2003. – №3(12)

Фахове видання

0,2   Культурно-етичні вимоги до поведінки державних службовців органів внутрішніх справ як елемент їх правового статусу

Актуальні проблеми права: теорія і практика». – Луганськ – 2003. №5

Фахове видання

0,3   Сутність та особливості службово-трудових правовідносин в ОВС Нормативно-правове забезпечення проходження служби в органах внутрішніх справ України: Матеріали науково-практичної конференції 5 березня 2004 р., Харків. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004 0,2   Суб’єкти службово-трудових відносин: погляд на проблему

Право України. – 2004. – №3.

Фахове видання

0,2   Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ

Право і безпека. – 2004. – №3/1

Фахове видання

0,1   Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25

Фахове видання

0,2  

Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення

ефективності службово-трудової діяльності державних службовців

Право України. – 2004. – №5

Фахове видання

0,2   Загальні види державної служби

Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – №4(25)

Фахове видання

0,3   Загальнотеоретичні підходи до визначення правового статусу державних службовців

Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – №1

Фахове видання

0,25 Венедіктов В.С. Вдосконалення правового механізму регулювання початкової професійної підготовки персоналу ОВС України Матеріали наук.-практич. конф. 4-5 червня 2004 р. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004 0,2   Проблеми систематизації законодавства про державну службу в Україні Матеріали наук.-практич. конф. 25-26 червня 2004 р. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004 0,2   Соціальні підстави припинення службово-трудових відносин

Право і безпека. – 2004. – №3/2

Фахове видання

0,1   Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України

Право і безпека. – 2004. – Т.3. – №3.

Фахове видання

0,2 Венедиктов В.С. Особливості розвитку службово-трудових відносин на державній службі

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №26

Фахове видання

0,3   Щодо правового захисту трудових прав працівників

Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. –2004. – №2.

Фахове видання

0,25   Сутність, зміст і структура правової системи демократичної держави

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь: Кримський юридичний інститут, 2004. – Випуск 6.

Фахове видання

0,25   Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні Науково-практичний посібник. – Х.: Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006 12 В.С.Венедіктов, О.М.Клюєв, А.М.Куліш, С.В.Попов Охорона праці: Європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівн. аналіз). Науково-практичний посібник / Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006 30 В.С.Венедіктов, В.П.Грохольський, М.М.Клемпарський, К.Ю.Мельник, І.М.Шопіна Кодекс України про адміністративні правопорушення К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2007 35

Андреєва О.Б., Арістова І.В., Бурбика М.М.,

Венедіктов В.С.,

Гуменюк В.А., Джагупов Г.В.,

Журба О.В.,

Завальний М.В., Іншин М.І., Калюжний Р.А.,

Клюєв О.М., Козіна М.В., Комзюк А.Т., Комзюк В.Т., Константинов С.Ф., Лукаш С.С., Матюхіна Н.П., Мироненко Т.Є., Музичук О.М., Олефір В.І., Пахомов В.В., Погрібний О.О., Попович Є.М., Рябченко О.П., Сергєєв А.В., Таранушич С.В., Шопіна І.М., Щербіна В.І., Якимов Г.О.

  1. Охорона праці: Збірник актів acquis communautaire
Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006 32 В.С.Венедіктов, В.П.Грохольський, М.М.Клемпарський, К.Ю.Мельник, І.М.Шопіна. Поняття дисциплінарного проступку як фактору, що дестабілізує дисципліну і законність в

ОВС Право і безпека. – 2006. – №5/5

Фахове видання

0,2   Сучасний стан та напрямки удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України

Право України. – 2006. – №6

Фахове видання

0,25   Поняття соціального захисту державних службовців: щодо питання термінології

Наше право/ Our law . – 2006 . – №3 Ч.1

Фахове видання

0,3   Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні

Право і безпека. – 2006. – №5/4

Фахове видання

0,2   Структура службово-трудових відносин

Трудове право України. – 2006. – 1(1)

Фахове видання

0,3   Сутність та види управлінських процедур під час проходження державної служби в органах прокуратури

Адвокат. – 2007. –№1(76)

Фахове видання

0,2   Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні

Право і безпека. – 2006. – №5/1

Фахове видання

0,2   Перспективні напрямки кадрової політики у сфері державної служби

Актуальні проблеми права: теорія і практика». – Луганськ – 2006. №8

Фахове видання

0,3   Організаційні аспекти діяльності органів прокуратури

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2007. Вип.36

Фахове видання

0,25   Профорієнтаційна робота в органах державної служби України

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2006. – Вип. 33

Фахове видання

0,2   Поняття та елементи статусу державного службовця органів внутрішніх справ

Форум права. – 2006. – №1. – С.45-50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-1/06imiovc.pdf

Фахове видання

0,2   Трудові конфлікти та трудові спори у системі соціальних конфліктів

Форум права. – 2006. – №2. – С.71-75 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-2/06imisck.pdf

Фахове видання

0,2  
  1. Декілька зауважень до проекту Закону України „Про аудит з промислової безпеки і охорони праці”

Форум права. – 2006. – №3. – С.56-60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-3/06imiisop.pdf

Фахове видання

0,2   Сутність та основні напрямки кадрової політики в сфері державної служби

Форум права. – 2005. – №1. – С.4-8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2005-1/05vvssds.pdf

Фахове видання

0,2 Венедіктов В.С. Диференційований підхід до правового регулювання службово-трудових відносин Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин. Матеріали науково-практичної конференції. м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. – Чернігів. – 2007 0,2   Охорона праці працівників які працюють в умовах неповної зайнятості, надомників, сумісників та сезонних працівників: порівняльний аналіз національного законодавства та законодавства ЄС Трудове право України в контексті європейської інтеграції. Матеріали науково-практичної конференції. м. Харків, 25 – 27 травня 2006 р. – Харків. – 2006 0,3  
  1. Особливості правового захисту державних службовців
Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах . Матеріали науково-практичної конференції. м. Суми, 2 – 4 червня 2005 р. – Харків. – 2005 0,2   Захисти себе сам. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006 11 Шопіна І.М., Якимов Г.О.
  1. Робоча навчальна програма з дисципліні „Трудове право”
Вид-во Харківський університет внутрішніх справ, 2007. 0,7 Гоц В.Я., Попович Є.М., Чередніченко Н.А. Робоча навчальна програма з дисципліни „Правове регулювання праці державних службовців”// Вид-во Харківський університет внутрішніх справ, 2007 0,7 Гоц В.Я. Навчальна програма з дисципліни „Трудове право” Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007 0,6 Гоц В.Я., Чередніченко Н.А. Методичні вказівки щодо підготовки та оформлення курсових робіт з дисципліни „Трудове право” Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007 1,1 Гоц В.Я., Чередніченко Н.А. Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008 20 І.В Арістова, В.В. Безусий С.О.Бондар та інши. Сутність та особливості законності в діяльності ОВС

Право і безпека. – 2008. – №7/1

Фахове видання

0,2   Пенсійне забезпечення в системі соціального забезпечення працівників ОВС

Право і безпека. – 2007. – №6/2

Фахове видання

0,2   Питання трудової дисципліні в органах внутрішніх справ

Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – №2

Фахове видання

0,2   Сутність та ознаки дисциплінарного проступку прокуросько-сідчого працівника

Вісник національної академії прокуратури України. – 2008. – №2

Фахове видання

0,2   Реалізація прав, свобод та законних інтересів державних службовців у сфері службово-трудових відносин Науково-практична конференція «Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України» 22-23 травня Харків. 2008. 0,2   Місце та особливості пенсійного забезпечення в системі соціального захисту працівників ОВС Науково-практична конференція «Захист трудових та пенсійних прав громадян України» 29 березня Харків. 2008. 0,2   Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в України За редакціею д.ю.н. М.І., Іншина, Київ:, Центр учбової літератури, 2007 20 Шопина І.М. та інші. Митний Кодекс: науково-практичний коментар К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008 35 Музичук О.М., Камзюк А.Т., та інші Питання соціального забезпечення працівників ОВС Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 17-18 травня Суми 2008. 0,25   Словник законодавчих і нормативних термінів К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008 22 Шопіна І.М., Якимов Г.О. Окремі питання єдності та диференціації трудового законодавства

Вісник Академії Митної служби України № 2

Фахове видання

0,25   Порядок проходження служби в органах внутрішніх справ Навчальний посібник/ За загальною редакцією М.І, Іншина, О.М. Музичука. – Харків: Титул , 2009. – 272 с./ 0,9 Музичук О.М. та інші. Сутнісні ознаки кадрового забезпечення державної служби в сучасних умовах розвитку України

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірка наукових праць №12, Луганськ, 2008 р.

Фахове видання

0,3   Особливості правового регулювання прийняття на роботу молоді

Форум права №1 2009.

Фахове видання

0,2   Правова регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення

Науковий вісник Ужгородського університету 2009, випуск №12.

Фахове видання

0,2   Регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення Актуальні проблеми безоплатної юридичної допомоги: теорія і практика: матеріали науково-практичної конференції Харків, 2009 року. 0,2   Особливості дисциплінарного проступку як дестабілізуючого фактору під час службово трудової діяльності працівників органів прокуратури України Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в України. //Матеріали науково-практичної конференції Харків, 5-6 червня 2009 року 0,3  

Вас затримано…

Що робити?

Практичні поради/ За загальною редакцією д.ю.н., проф.. м.І. Іншина – Харків, 2009 1,6  

Збірник

Основних нормативних актів про наукову діяльність , підготовку та атестацію наукових кадрів

За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Г.С. Гончарової, Г.О. Яковлєвої – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009 19 О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Г.О. Яковлєва Шляхи вдосконалення правової регламентації соціального захисту державних службовців Актуальні питання безоплатної правої допомоги в Україні: Теорія та практика// Матеріали науково-практичної конференції Харків, 2009 року 10   Право соціального забезпечення в Україні За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Прилипка С.М. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009 2,6 О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко Сутнісні ознаки кадрового забезпечення державної служби в сучасних умовах розвитку України

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №13. ­­– Луганськ. ­– 2009р

Фахове видання

0,45   Принципи юридичних гарантій у сфері службово-трудових відносин

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №14. ­– Луганськ. ­– 2009р

Фахове видання

0,4   Механізм правового регулювання державної служби

Форум права, №3, 2009.

Фахове видання

0,4   Особливості праці молоді за проектом Трудового Кодексу України: позитивні зрушення, зауваження та пропозиції

Наука и правоохорона, №3. ­– 2009.

Фахове видання

    0,4            Кодифікація трудового законодавства України За загальною редакцією. Н.М. Хуторян, М. І, Іншина, О.М. Ярошенка, С.М. Прилипка – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009 0,8   Класифікація юридичних гарантій службово-трудової діяльності державних службовців

Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки 22(60). ­– № 2. ­– 2009.

Фахове видання

0,3   Сутність та поняття державної служби

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №15. ­– Луганськ. –­ 2010р.

Фахове видання

0,3   Правова регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення

Науковий вісник Ужгородського університету 2009. ­– випуск №12.

Фахове видання

0,4   Принципи державної служби

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірка наукових праць №16. ­– Луганськ, 2010р.

Фахове видання

0,35   Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців

Науковий вісник Ужгородського університету 2010. ­– випуск №13. – С. 441-445

Фахове видання

0,3   Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід// матеріали науково-практичної конференціі 21-22 квітня 2010 року м.Луганськ 0,4  

Питання удосконалення правового забезпечення

державної служби в Україні

Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: Проблемі становлення і стратегія розвитку», 15-16 травня 2010р, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Суми. 0,4   Коментар Закону України «Про міліцію» За загальною редакцією професора Моіссеєва Є.М. видавництво «КНТ», Київ, 2010 11 Є.М. Моіссеєв Нормативно-правове забезпечення державної служби

Південноукраїнський правничий часопис №2, 2009р.

Фахове видання

0,3   Сучасне українське медичне право За загальною редакцією С.Г. Стеценка видавництво «Атіка», Київ, 2010   С.Г. Стеценко Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки Т-1 Проекти нормативно-правових актів За загальною редакцією д.ю.н., професора Камзюка А.Т., професора Іншина М.І., к.ю.н., с.н.с. Музичука О.М., видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ 11 А.Т. Камзюк, О.М. Музичук Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки Т-2 Проекти нормативно-правових актів За загальною редакцією д.ю.н., професора Камзюка А.Т., професора Іншина М.І., к.ю.н., с.н.с. Музичука О.М., видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ 13,5 А.Т. Камзюк, О.М. Музичук Організаційно-правове забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності у вищих навчальних закладах МВС України. Навчальний посібник За загальною редакцією Т.О. Проценка, авторський колектив Т.О. Процеко, М.І. Іншин, О.М. Музичук, І.М. Шопіна. – Київ-Харків: ОСН, 2010 9,7 Т.О. Проценко, О.М. Музичук, І.М. Шопіна Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України Навчальний посібник За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ2010 7,9 А.Т. Комзюк, О.М. Музичук Види державної служби

Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки 23(61) № 2 2010.

Фахове видання

0,3   Основні етапи становлення сучасної державної служби в Україні

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №17, Луганськ, 2010р.

Фахове видання

0,35   Пенсійний контракт і пенсійна схема Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становление, функционирование и развитие правоих систем современности,: проблеми науки и практики», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 23 квітня, 2010 року. м.Одеса 0,1   Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення

Навчальний посібник/ М.І. Іншин. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2010.

- 672 с.

30,5   Антологія міжнародного поліцейського права(Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація.) у двох томах. Під загальною редакцією Ю.І. Римаренка, В.В. Коваленка, В.Я. Тація, О.М. Бандурки, А.П. Гетьмана, О.М. Джужі, О.В. Негодченка, В.І. Олефіра, Т1. Від криміналістики до поліцеїстики. – Херсон: Айлант, 2010. – 724 с. 33 Ю.І. Римаренко, В.В. Коваленко, В.Я. Тацій, О.М. Бандурка, А.П. Гетьман, О.М. Джужі, О.В. Негодченко, В.І. Олефір Збірник задач з кримінального права. Загальна частина За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 68 с. 3 О.О. Житний Збірник задач з кримінального права. Особлива частина За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 104 с. 4,7   Колективні договори у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: схеми, таблиці, примирні форми, бібліографія, нормативно-правові акти та роз’яснення За редакцією О.М. Ярошенка. – Х.: Право, 2010. -248 с. 11,2   Декілька питань розвитку кадрових процесів в державній службі України

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. збірка наукових праць №18, Луганськ, 2010р

Фахове видання

0,3   Сучасний стан протидії злочинності неповнолітніх в Україні Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів що вчиняються неповнолітніми», 16 квітня, 2010 року, Харків/М-во внутрішніх справ України: видавництво ХНУВС, 2010. – 198 с. 0,2   Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців

Південноукраїнський правничий часопис. – 2010 – №1

Фахове видання

0,2   Окремі напрямки вдосконалення кадрового забезпечення державної служби України (на матеріалах аналізу статистичних даних Головного управління державної служби України)

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. збірка наукових праць №19, Луганськ, 2011р

Фахове видання

0,3   Окремі напрямки підвищення професійного рівня державних службовців

Актуальні проблеми права: Теорія і практика. збірка наукових праць №20, Луганськ, 2011р.

Фахове видання

0,3   Взаємодія публічної державної служби з недержавними організаціями

Наука і правоохорона, №4(2), частина 2, спецвипуск, видавничо-поліграфічний центр МВС Україні, Київ, 2010

Фахове видання

0,2   Сутність, характер і природа нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні

Вісник Одеського національного університету, том 16, випуск 3, Правознавство, Видавництво «Астропринт», Одеса, 2011.

Фахове видання

0,4   Щодо питання удосконалення службово-трудової діяльності працівників органів внутрішніх справ Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформі», 31 січня 2011 р., м. Київ 0,1   До питання підвищення рівня підготовленості державних службовців Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід » 21-22 квітня 2011 р, Східноукраїнський національний університет, м. Луганськ, 0,1   Проблематика принципів юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності Матеріали науково-практичної конференції «Права інвалідів через призу конвенції ООН про права інвалідів», 26-27 листопада 2010 р, м. Київ 0,1   Конституція України, Науково-практичній коментар Редкол: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. серетар), Ю.Г. Барабаш та ін.: Нац. Акад.. прав. Наук України. – 2-ге від, переробл. і допов. – Х, : «Право», 2011, 1128 с. 51 В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш Окремі питання кадрового забезпечення державної служби в Україні Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні, 21-22 травня 2011, Суми, вид. Університетська книга. 0,2   Вступна промова Публічне право №1, 2011, засновник ВГО «Майбутнє країни» Ужгородський національний університет, вид. ТОВ ВПФ «Мега» 0,1   Положення про проходження службі рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України Науково-практичній коментар За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова.2011. – 304 с. 13  

Дисциплінарній статут органів внутрішніх справ України

Науково-практичній коментар

За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.,чл..-кор. НАПрН В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова.2011. – 160 с. 7 В.І. Олефір Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності Збірка наукових праць, За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова.2011. – 344 с. 15   Актуальні теоретичні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України Навчальний посібник, За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф.М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.,чл..-кор. НАПрН В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова.2011. – 630 с. 28,5   Історія виникнення, розвитку, формування державної служби в Україні

Юридична наука і практика. Випуск. ­– 2, 2011р.

Фахове видання

0,2   Індивідуальний захист трудових прав державними службовцями

Вісник Одеського університету (3), 2011.

Фахове видання

0,2   Щодо питання правової природи самозахисту трудових прав Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства» 30 вересня – 1 жовтня 2011 року 0,2   Щодо визначення питання адаптації законодавства у сфері трудової діяльності та соціального забезпечення до Європейських правових стандартів Міжнародна науково-практична конференція «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення» Частина ІІ, Одеса, 2011 – С. 15-17 0,2   Адаптація трудового законодавства Європейського Союзу як один з пріоритетних напрямів правової реформи України

Науково-практичний юридичний журнал Публічне право № 4, 2011– С.160-165

Фахове видання

0,25   Державна служба як форма регулювання трудового права

Іншин М. І. Державна служба як сфера регулювання трудового права / М. І. Іншин //

Форум права. – 2011. – № 3. – С. 303-308 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11imirtp.pdf

Фахове видання

0,2   Щодо вдосконалення правового статусу працівників органів внутрішніх справ

Наука і правоохорона № 2(12) , 2011, Частина ІІ, Київ – С.5-9

Фахове видання

0,2   Державна служба-особливий різновид трудової діяльності Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р./ Зазаг. Ред. К.ю.н.. доц.. В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – С.38-41 0,2   Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие) Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России і Украине (формирование и развитие): учебно-метод. Пособие / Н.Н. Вапнярчук, А.А. Войтик и др..; под. общей ред.. О.Н. Ярошенко. – Минск: Дикта, 2011. – 252 с. 11   Соціально-правовий характер вивільнення працівників ОВС України та його поняття як юридичної категорії

Митна справа Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності № 6 (78), частина 2, 2011 р. – С. 491-495

Фахове видання

0,3   Адаптація трудового законодавства України щодо забезпечення колективних трудових прав до законодавства ЄС

Наше право № 4. ­– ч. 3, 2011 р. – С. 67-72

Фахове видання

0,2   Підходи до розуміння відповідальності державних службовців

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 1 (5) 2012р. ­– С. 161-168

Фахове видання

0,4   Щодо питання удосконалення діяльності правоохоронних органів та їхнього правового статусу Актуальні проблеми надання юридичної допомоги в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 січня 2011 р.). – Харків: ФІНН, 2011. – С. 9-12 0,2   Особливості структури правовідносин, що виникли у зв’язку зі вступом особи на державну службу

Актуальні проблеми права. Збірник наукових праць № 22. – Луганськ, 2011р. – С.12-21

Фахове видання

0,4   До проблеми реалізації права на державну службу громадянами України

Вісник Запорізького інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ № 4, 2011 р. – С. 22-27

Фахове видання

0,2   Аналіз системи нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні Матеріали круглого столу :Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій» 0,1   Щодо визначення поняття вивільнення працівників органів внутрішніх справ Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17-18 грудня 2011 року. – у 2-х томах. – Х.: ГО "Асоціація аспірантів – юристів", 2011. – Т.2. – С.69-70 0,1   Удосконалення службово-трудової діяльності працівників судових органів прокуратури України

Наука і правоохорона № 3 (13) Частина ІІ. ­– 2011 р. ­– С. 53-57

Фахове видання

0,2   Перспективи порядку вирішення трудових спорів в Україні

Європейські перспективи Науково-практичний журнал № 1. ­–2012р. ­– С. 101-105

Фахове видання

0,2   Трудові права в системі прав громадян України Актуальні проблеми права Збірник наукових праць № 23. ­– Луганськ, 2012 р. ­– С. 25-31 0,3   Удосконалення пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ

Право України № 6, 2012 р. ­– С. 100-106

Фахове видання

0,3   Щодо реалізації Конституції України в трудовому праві Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи Матеріали науково-практичної конференції 23-24 червня 2011 року, Харків «Право», 2011. 0,2   Аналіз системи нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні Матеріали круглого столу: Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», 2012 р. 0,1   До питання порядку вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів в Україні Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 3. м. Луганськ, 5-6 квітня 2012р. / За ред.. проф.. Л.І. Лазор. – Луганськ. 0,2   Належне пенсійне забезпечення як фактор попередження корупції в ОВС

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 2 (6) / 2012р. ­– С. 199-205

Фахове видання

0,2   До питання належного пенсійного забезпечення як стримуючого фактора вчинення корупційних дій в ОВС Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 жовтня 2010 року, м. Дніпропетровськ 0,1   Удосконалення правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру

Наука і правоохорона № 4 (14), 2011. – Частина ІІ. ­– С. 60-65

Фахове видання

0,2   Розірвання трудового договору за підставою скорочення на підприємстві, в установі, організації чисельності або штату працівників Міжнародна науково-практична конференція «Роль права та закону у громадянському суспільстві». м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р. 0,1   Нормативно-правове обґрунтування поняття форм захисту трудових прав працівників

Європейські перспективи. Науково-практичний журнал № 2, ч. 2, 2012р. ­– С. 110-114

Фахове видання

 0,3   Курс порівняльного трудового права Підручник / М.І Іншин, А.Р. Мацюк, А.М. Соцький, В.І. Щербіна / За ред.. А.Р. Мацюка. ­– Х.: Ніка Нова, 2011 – 980 с. 44,5   Щодо визначення ознак трудових прав в системі прав громадян України Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2012 р., м. Суми). – Частина І. – Суми: ТОВ «Друкарський Дім «ПАПІРУС», 2012. 0,2   Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості

Право України № 9. –­ 2012. ­– С. 192-197

Фахове видання

0,2  

Значення державної

служби для розвитку сучасної України

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 3 (7) / 2012. ­– С. 248-255

Фахове видання

0,2 Середа О.Г. До проблеми обмежень права на державну службу

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 24. – Луганськ.. ­– 2012. ­– С. 9-15

Фахове видання

0,2   Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні

Монографія / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник [ та інші]. – К.: іНюРЕ, 2012.

Підрозділ 6.6 розділу 6.

24,5   Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» Науково-практичний коментар. – К.: «Видавнічій дім «Скіф», 2012. 23 Авторський колектив Обмеження загального характеру, що стосуються усіх видів державної служби "Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи" Круглий стіл 0,1   Історичний аналіз становлення державної служби в Україні Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правового забезпечення державних реформ». М. Львів, 11 серпня 2012 р. – С. 13-16 0,1   Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України Навчальний посібник / За аг. Ред. Д-ра юрид наук, проф.. М.І. Іншина, д-ра юрид наук., проф… чл..-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192 с. 54 Авторський колектив Трудове право Підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербіна, Д.І. Сіроха та ін., за ред. Проф.. М.І. Іншина та доц.. В.І. Щербини. – Х.: Ніка Нова, 2012. 25,4 В.І. Щербіна, Д.І. Сіроха До проблеми співвідношення понять «реалізація» та «забезпечення» права на державну службу

Наука і правоохорона № 2. ­– частина ІІ. ­– 2012. ­– С. 47-51

Фахове видання

0,3   Стан дослідження методологічних питань державної служби в Україні

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 4, 2012 року. ­– С. 203-210

Фахове видання

0,35   Великий енциклопедичний юридичний словник За ред. Акад.. НАН України Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид, перероб і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 1020 с. 46 Авторський колектив Юридична відповідальність та інші примусові заходи в трудовому праві М.І. Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова. – Х.: Золота миля, 2012. – 495 с. 22,5   Сутність державної служби за новим Законом України «Про державну службу»: аналіз проблеми

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 25. – Луганськ, 2012 р.

Фахове видання

0,35   Підвищення ефективності державної служби в сучасних умовах Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей науково-практичного круглого столу 21 листопада 2012 року / За ред. В.М. Огаренко та ін.. – Запоріжжя: КПУ. 2012. ­– 60 с. 0,2   Поняття та ознаки державної служби в демократичній, правовій, соціальній державі Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 30 листопада 2012 року. ­– Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив» – 2012. – Ч.ІІІ. 0,2   Визначення поняття державної служби за новим Законом України «Про державну службу» Реалізація конституційних прав і свобод людини і громадянина в сучасних умовах державотворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12 вересня 2012 р. м. Харків 0,2   Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України

Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 1. ­–2013 року. – 431 с. С. 187-191.

Фахове видання

0,3   Щодо удосконалення терміну «службова дисципліна державних службовців» в новому Законі України «Про державну службу» Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний суспільний регулятор», м. Львів 15-16 лютого, 2013 р. - 0,2   Службова дисципліна державних службовців за новим Законом України «Про державну службу»

Наука і правоохорона № 3. ­– ч. 2. ­– 2012 р.

Фахове видання

0,2   Право роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків: сучасний погляд

Вісник національної академії прокуратури України № 4 (28). –2012. ­– С. 54-57

Фахове видання

0,4   До питання визначення основних критеріїв класифікації державних службовців Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми трудового права та проходження служби в органах внутрішніх справ», 28 лютого 2013 року 0,2   Удосконалення класифікації державних службовців як один із факторів ефективного функціонування державної служби України

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 26. –­ Луганськ, 2013 р.

Фахове видання

0,2   Розподіл особистих майнових та немайнових прав роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: Матеріали Міжнародної конференції, м. Харків, 15-16 листопада, 2012 року / Редкол: С.М. Прилипко; Ю.Є. Атаманова, К.В. Єфремова. – Х.: НДІ ПЗІР, 2012. – С. 27-31 16 С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, К.В. Єфремова Особливості процесу адаптації трудового законодавства України з регулювання колективних трудових прав до законодавства ЄС» Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери»: Зб. Матеріалів IV Міжнародной наук-практ конференції студ, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред Г.І. Чанишевої. ­– Одеса.: Фенікс, 2013. – С. 80-83 0,1   Особливості правового регулювання проходження служби в державних органах нормами Конституції Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів. Книга 4. м. Луганськ, 10-11 квітня 2013 р.; За ред.. проф.. Л.І. Лазор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ­– Луганськ. ­– 2013. 0,2   Методичні рекомендації «Особливості розслідування злочинів, повя’заних з незаконним позбавленням волі або викраденням людини» Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 р./ За заг ред. Чл.-кор. НАПрН України, доктора юр. Наук С.М. Гусарова; академіка НАПрН України, д.ра юр наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. Диса плюс, 2013. – 732 с. 33 Кікінчук В.Ю., Казначеєва Д.В., Позинич Т.А. До питання гарантій у службово-трудовій діяльності державних службовців

Наука і правоохорона № 4 (18). –Ч.2. ­– 2012р. ­– С. 109-111.

Фахове видання

0,1   До проблеми співвідношення понять «реалізація» та «забезпечення» права на державну службу

Публічне право. ­– № 2 (10). –­ 2013 р. ­– С. 213-218.

Фахове видання

0,3   Перспективи удосконалення класифікації державних службовців в Україні Трудове законодавство: шляхи реформування: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук-практ конференції (м. Харків, 12 квіт 2013 р.); За заг ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. Нац.. унів. Внутр.. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 212-215 0,1   Пенсійна реформа як передумова стабільності фінансової системи України Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнського круглого столу ВГО «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Дніпропетровськ, 22-24 червня / За заг редА.П. Зайця, М.І. Іншина. – К.ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2012. – 300 с. 13 Сіроха Д.І. Державні службовці як суб’єкти трудового права Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. Наук праць Матеріали І Міжнародної конференції (Київ, 25026 квітня 2013) / За заг ред. Проф.. М.І. Іншина, проф.. Н.М. Хуторян, доц.. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Нова, 2013. – С. 188-192 0,2   Правове регулювання отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013 – № 27. 0,2   Правова доктрина України : у 5 т. – Х.: Право, 2013. – Т. 3: Доктрина приватного права України / Н. С. Кузнєцова, Є. О. Харитонов, Р. А. Майданик та ін.; за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с. – (підрозд. 3.4.3) 34   Іншин М. І. Сутність та призначення юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності Публічне право № 3 – 2013 0,3   Іншин М. І. До проблеми класифікації трудових прав громадян Публічне право № 4 – 2013. 0,4   Загальні та спеціальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в сучасних умовах Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013 – № 28. 0,3   Диференціація правового регулювання трудової діяльності Наука і правоохорона. – № 3 (21). – 2013. 0,3   Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах

Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Вип. 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – 464 с.

С. 53-56

0,2   Гарантії у правовому регулюванні трудової діяльності державних службовців: поняття і роль “Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 серпня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – С. 92-94. 0,3   Трудове право України: підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с. 22,7 В. І. Щербина Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 1. – 2014. 0,3   Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин Форум права. – № 1. – 2014. 0,3   Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Науково-практичний коментар / / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – 304 с. 13,8   Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності Зб. наук. Праць за 2010 рік / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – 344 с. 15,6   Трудове право Підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с. 25,5 Д.І. Сіроха, В.І. Щербина Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство Посібник / За редакцією академіка НАПрН України О. В. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546 с. 24,8  

Правове регулювання захисту трудових прав працівників

в умовах сьогодення

Митна справа. – спеціальний випуск. – ч. 1. – 2013 р. 0,2   Правове регулювання організації праці Навчальний посібник / М. І. Іншин , А. М. Соцький, В. І. Щербина – Харків : Диса плюс, 2013. – 448 с. 20 А.М. Соцький, В.І. Щербина Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік / за заг. Ред. Члена-кореспондента НАПрН України, д-ра юрид. Наук, заслуженого юриста України С. М. Гусарова. – Х.: НікаНова, 2014. – 696 с. 31   Трудове право України: М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с. 22,7 В.І. Щербина  Контроль за діяльністю правоохоронних органів За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 480 с. (підрозділ 2.6) 21   Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 378 с. (підрозділ 5.3) 17   Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 840 с. (підрозділ 1.8) 38   Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 536 с. (підрозділ 3.4) 24   Адміністративно-правові засади правового регулювання правоохоронної діяльності за напрямками роботи органів внутрішніх справ: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України М.І. Іншина, д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: "Хай-Тек Прес", 2014   В.І. Олефір Іншин М. І. Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин.. - АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – 0,2   Іншин М. І. Визначення поняття державної служби за новим Законом України "Про державну службу"/ М. І. Іншин // Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в сучасних умовах державотворення: Матеріали науково-практичної конференції, м. Харків 10-11 жовтня 2012 року. – Харків: Impress, 2012. – 0,1  

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ


 

Підготував 7 докторів наук та 33 кандидати наук

ІНШЕ


 

- У 2013 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України
- Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого за видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів
- Указом Президента України присвоєно почесне звання України «Заслужений юрист України»
- Голова спеціалізованої вченої ради з правом проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка
- Член спеціалізованої вченої ради з правом проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ
- Головний редактор наукового журналу «Публічне право»
- Член редакційної колегії наукового журналу «Юридичний вісник України»
- Член робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України
- Консультант комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

9921 Останнє редагування 14 січ. 09:40 |
Детальніше в цій категорії: д.ю.н., проф. Щербина Віктор Іванович »

Коментарі