HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 черв. 23:25 |

д.ю.н., проф. Андріїв Василь Михайлович

(23 )

Andriiv

  • доктор юридичних наук
  • професор
  • Заслужений працівник соціальної сфери України
  • професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Народився 17 квітня 1966 року.

Закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського в 1990 році.

У 2012 році захистив докторську дисертацію «Система трудових прав працівників та механізм її забезпечення». Доктор юридичних наук.

У 2011 році присвоєно вчене звання професора.

Президентом України присвоєна державна нагорода – «Заслужений працівник соціальної сфери України» (2009 рік). Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1999 рік).

З 2012 року працює професором кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор більше 80 наукових публікацій.

Список наукових та навчально-методичних праць

1. Шляхи вдосконалення правового регулювання трудового стажу // Проблеми соціального захисту в Україні: Матеріали науково-практичної конференції 20 – 21 червня 1996 р. – С.128-133.

2. Значення трудового стажу в призначенні допомог // Проблеми права: Науково-практичний збірник. Чернігівський юридичний коледж. Випуск № 1. – 1997. – С. 116-124.

3. Значення трудового стажу як юридичного факту виникнення трудових правовідносин // Соціальний захист. – 1997. – № 3. – фахове видання. – С. 59-63.

4. Значення трудового стажу для оплати праці // Праця і зарплата. – 1997. – № 9. – С.5.

5. Особливості підтвердження стажу за показниками свідків // Соціальний захист. – 1997. – № 1. – фахове видання. – С. 59-61.

6. Трудовий стаж і право на відпустки // Проблеми права: Науково-практичний збірник. Чернігів. Випуск № 1. – 1997. – С. 91-104.

7. Трудовий стаж: поняття і правова природа // Проблеми права: Науково-практичний збірник. – Випуск № 1. –Чернігів. - 1997. – С. 76-90.

8. До питання про трудовий стаж у пенсійному забезпеченні // Право України. – 1997. – № 8. – фахове видання. – С.57-60.

9. Класифікація і юридичне значення трудового стажу в праві соціального забезпечення // Право України. – 1997. – № 5. - фахове видання. – С. 62-67.

10. Поняття і класифікація процесуальних гарантій в пенсійному забезпеченні // Право України. – 1998. – № 8. - фахове видання. – С. 47-49.

11. Відповідальність підприємств у соціальному забезпеченні // Соціальний захист. – 1998. – № 4. – С. 39-43.

12. Про перспективи реформування пенсійної системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерацій профспілок України. – 1999. – № 2. – фахове видання - С. 66-68.

13. Соціальне страхування: історія проблеми//Соціальний захист. – 1999. – № 2. – С. 43-51.

14. Жінки і ринок праці: деякі гендерні аспекти // Рівність чоловіків і жінок в Україні: правові аспекти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2000. – С. 174-178.

15. Співвідношення трудового права та права соціального забезпечення // Сіверянський літопис: Всеукраїнський науковий журнал. – 2000. – № 4. – С. 253-254.

16. Чи захистить система соціального страхування людину // Право України. – 2001. – № 7. - фахове видання. – С. 32-33.

17. Законодавчі засади соціального забезпечення // Введення у соціальну роботу. – Київ: Фенікс, 2001. – С. 95-123.

18. Деякі питання державно-правового забезпечення прав і інтересів громадян // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Випуск № 13 – 14. – 2002. - фахове видання. – С. 598-600.

19. Актуальні проблеми соціального страхування // Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення Матеріали науково-практичної конференції 30 січня 2003р., м. Київ. «МП Леся», 2003. – С. 52-57.

20. Місце соціальних прав в системі прав людини: міжнародно-правовий досвід і законодавство України // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року, м. Київ, 2004. – Ч.2. – С. 7-10.

21. Пенсійна реформа в Україні: досвід пенсійного страхування Німеччини // Соціальне законодавство України: теоретичні і практичні проблеми розвитку: Матеріали науково-практичного семінару. 23 березня 2005 року, м. Київ, 2005. – С. 35-42.

22. Деякі аспекти юридичної природи пільгових пенсій та пенсій за вислугою років // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу. 2006. – С. 152-156.

23. Право соціального захисту як галузь національного права України // Право України. – 2006. - № 1. - фахове видання. - С. 158-159.

24. Права та свободи людини і громадянина як визначальні категорії правничої науки // Форум права. – 2006.-№ 3. - (Електронний ресурс). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-gournals/FP/2006-3/06avmkpn.pdf електронне фахове видання.- С. 4-8.

25. Удосконалення правових основ закріплення трудових прав в Україні // Форум права. -2006.- №2. - (Електронний ресурс). Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP//2006-2/06avmppu.pdf електронне фахове видання.- С. 13-17.

26. Особливості закріплення трудових прав у законодавстві України // Науково-інформаційний журнал "Трудове право України". 2007. - №1. – С. 30-33.

27. Природний характер трудових прав працівників. // Право України. – 2007. - №4.- фахове видання. – С. 67-70.

28. Трудові права людини у системі природного та позитивного права. // Право України.-2007.- № 6. - фахове видання. – С. 61-64.

29. Наукова думка про право: логіко-історичний контекст аналізу // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №7. - фахове видання. – С. 3-4.

30. Правові норми в системі соціальних норм держави // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9. - фахове видання. – С. 46-49.

31. Сутність і зміст правовідношення // Форум права. -2007.-№ 1.- (Електронний ресурс). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-1/07avmizp.pdf – електронне фахове видання. – С. 4-8.

32. Право працівників і роботодавців на укладення колективних договорів: міжнародний довід //Теоретичні та практичні проблеми трудового та пенсійного права: Збірник матеріалів науково-практичного семінару.2007. – С. 31-34.

33. Трудові права людини: проблеми вдосконалення законодавства // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу. 2007. – С. 5-9.

34. Місце трудових прав в системі прав людини і громадянина // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 30 // Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. - фахове видання. – С. 7-13.

35. Соціальна сутність права як регулятора суспільних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 10. – фахове видання. – С. 44-47.

36. Щодо змісту права на працю //Теоретичні та практичні проблеми трудового та пенсійного права: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. 2007. – С. 23-26.

37.Щодо гарантій найманих працівників в процесі кодифікації нового законодавства. // Теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. 2007. – С. 5-7.

38. Правозахисна функція профспілок // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 11. фахове видання. – С.70-72.

39. Охоронні трудові правовідносини // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 9, Луганськ, 2007. фахове видання. – С.136-144.

40. Соціальне партнерство як форма захисту профспілками трудових прав працівників // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 2007. Випуск 38. - фахове видання. – С. 371-375.

41. Деякі питання класифікації трудових прав //Матеріали 10-ої Звітної наукової конференції Одеської національної юридичної академії «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 27-28 квітня 2007 р.). – С.139-145.

42. Повноваження у сфері правозахисної діяльності профспілок за трудовим законодавством України // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 37 А 437 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов.ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – фахове видання. – С.38-46.

43. До питання змісту та реалізації права на судовий захист //Теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. 2008. – С. 11-14.

44. Форми захисту трудових прав працівників // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008.- №3. (фахове видання). – С. 118-120.

45. Регулятивна та охоронна функція трудового права // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2009. – випуск №13. – фахове видання - С. 463-466.

46. Теоретико-правові підходи щодо розуміння сутності права // Теоретико-правові підходи щодо розуміння сутності права//Форум права. – 2009. - №1.- електронне фахове видання. – С. 11-15.

47. До питання співвідношення об'єктивного і суб'єктивного трудового права України // Науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» 21-22 квітня 2010 р, Східноукраїнський національний університет, Луганськ, 2010р. – С. 33-37.

48. Правові засоби захисту трудових прав працівників // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №16, Луганськ, 2010 р. (фахове видання). – С. 47-55.

49. Теоретико-правові проблеми розмежування прав і свобод людини та громадянина // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць. №18, Луганськ, 2010. (фахове видання)

50. Співвідношення трудового права та свободи учасників трудових відносин // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць. № 17, Луганськ, 2010. (фахове видання)

51. Позитивне трудове право як основний засіб захисту природних трудових прав працівників // Форум права. – 2010. № 4. - електронне фахове видання

52. Регулятивна та охоронна функції трудового права // Науковий вісник Ужгородського національного університету № 13. –2010. - фахове видання - С. 422-425.

53. Деякі аспекти трудових прав працівників // Науковий вісник Ужгородського національного університету № 14. –2010. - фахове видання - С. 412-414.

54. Система прав людини і громадянина // Науковий вісник Ужгородського національного університету № 15. –2011. - фахове видання - С. 417-422.

55. Трудові права у системі прав людини і громадянина //Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. /гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Південноукраїнський центр гендерних проблем. Вип. 42. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2011. – фахове видання - С. 241-247.

56. До питання захисту трудових прав працівників //Актуальні проблеми держави і права: збірних наукових праць. Вип. 57. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2011. - фахове видання - С.343-347.

57. Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 15–20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11avmzpp.pdf

58. Поняття та ознаки самозахисту працівниками свої трудових прав // Митна справа. Науково-аналітичний журнал № 6 (78), частина 2, 2011 р. – С. фахове видання 458-464

59. Правопорушення як підстава для застосування негативних засобів захисту трудових прав працівників // Наше право № 4 ч. 3, 2011 р. – фахове видання - С. 62-66.

60. Основні тенденції розвитку трудових прав на ХХІ ст.. // Наука і правоохорона № 3 (13), Частина ІІ, 2011 р. – фахове видання - С. 3- 8.

61.Теоретичні і практичні проблеми реалізації трудових прав в системі прав людини і громадянина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 15. Частина 2. – Ужгород: Поліграф центр «ЛІРА», 2011. - фахове видання - С. 140-143.

62. Щодо необхідності розмежування форм і способів захисту трудових прав і інтересів працівника // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Національного університету «Одеська юридична академія» «Правове забезпечення соціальної сфери» (м. Одеса, 25-26 березня 2011р.). - С. 245-248.

63. До питання повноважень профспілок при реалізації інших форм соціального діалогу //Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 20-21 травня 2011 р.). – С.465-469.

64. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: поняття та структура // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 1 (5), 2012 р. – фахове видання - С. 169-175

65. Щодо ознак трудових прав //Правове забезпечення соціальної сфери. Збірник матеріалів круглого столу. Чернігів. 2011. С. 42-44.

66.Форми захисту трудових прав працівників: основні теоретичні аспекти. //Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матерали міжнародної наук. практ. конф.; м.Путивль, 14-16 червня 2012р.- за ред.. проф.. В.С.Венедиктова - Путивль: Укр. асоціація фахівців трудового права, Сумський нац. агр. ун-т, Путивльський коледж Сумського нац. агр. ун-ту.- 2012. с. 16-19.

67.Деякі теоретичні проблеми нормативного закріплення індивідуальних трудових прав. //Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІV Міжнар. наук. - практ . конф. (Харків, 5-6 жовтня 2012 р.). – за ред. В.В. Жернакова. – Х. : Право 2012. с.11-16.

68. Сутність та особливості трудових правовідносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 16. Частина 1. – Ужгород: Поліграф центр «ЛІРА», 2012. - фахове видання - С. 142-144.

69.Трудові правовідносини: особливості та проблематика. Соціальне право України : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – № 1 (1). с. 15-22.

70. Щодо нормативного закріплення індивідуальних трудових прав працівників //Трудове законодавство: шляхи реформування: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. (м.Харків, 12 квітня 2013); за заг. ред. К.Ю. Мельника /МВС України, Хар. нац. ун-т внутр. справ – Х.: ХНУВС, 2013. – с.13-17.

71. Деякі питання вдосконалення порядку формування та функціонування комісії з трудових спорів. //Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. Наук. праць. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25,26 квіт. 2013р.) за ред. проф. М.І. Іншина, проф.. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Центр, 2013. – с. 89-93.

72. Щодо поняття та ознак основних трудових прав працівників.//Захист прав людини – європейський вимір України:матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013р./ За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Севастополь:Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – 2013. с.104-107.

Основні навчально-методичні праці

1. Трудове право // Навчальний посібник – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 184 с. (Гриф МОН).

2. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України. // Навчальний посібник. – Харків: «ОСН», 2010. (Гриф МОН).

3. Трудові спори // Навчальний посібник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці. – 180с.(Гриф МОН).

4. Положення про соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки. – Т.1. Проекти нормативно-правових актів. Харків: Основа, 2010.

5. Удосконалення організації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки. – Т.2 «Практичні рекомендації». Харків: Основа, 2010.

6. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: монографія. Чернігів: Вид-во «Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці», 2011. - 305 с.

6250 Останнє редагування 28 вер. 11:42 |

Коментарі