HONOR ET GLORIA, UTILITAS

18 жовт. 12:33 |

д.ю.н., доц. Вавженчук Сергій Ярославович

(91 )

Vavzhenchuk

доктор юридичних наук

доцент

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

ОСВІТА


 • У січні 2004 р. закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Правознавство».
 • У 2007 р. здобув другу вищу освіту на факультеті міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за кваліфікацією «юрист міжнародник».
 • 2008 року  здобув вищу освіту на факультеті міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Міжнародне право».

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


 • 2008 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні».
 • 2014 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему:  «Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки».

ВЧЕНІ ЗВАННЯ


 • 2012 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного та трудового права

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ


 • Лауреат Всеукраїнського конкурсу "Молодий правник року" Міністерства юстиції України, Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.
 • Дипломант Міжнародної юридичної премії "Феміда" у номінації "За вклад у розвиток юридичної науки".
 • Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України, Національного університету "Юридична академія імені Ярослава Мудрого".
 • За результативну професійну діяльність відзначений грамотами та подяками Національного авіаційного університету (2008, 2009, 2014), юридичного факультету Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (2011).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


 • У Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка член спеціалізованої вченої ради з правом проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.
 • Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.
 • Член Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України.
 • Член Проектного офісу реформ Державної служби зайнятості України.
 • Член редакційної колегії науково-практичного юридичного журналу "Підприємництво, господарство і права".
 • Член редакційної колегії збірника наукових праць “Правове регулювання економіки”.
 • Член редакційної колегії науково-практичного юридичного журналу «Публічне право».

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТРЕСІВ


 •  Механізм захисту трудових прав працівників
 •  Охоронні трудові правовідносини
 •  Проблеми захисту суб’єктивних прав осіб у приватному праві.
 •  Регулювання договірних відносин у приватному праві.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


 • Автор та співавтор понад 186 наукових та навчально-методичних праць юридичного спрямування опублікованих як в Україні так і за кордоном (Молдова, Росія, Білорусь, Німеччина).

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Іншин М.І., Бурбика М.М., Вавженчук С.Я. Положення про Центр із захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ прав та моніторингу науковго забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України // Збірник наукових праць науково-дослідної  лабораторії з розроблення  законодавчих та  інших нормативно-правових актів навчально-наукового  інституту психології, менеджменту, соціальних та  інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. – Т.1 "Проекти нормативно-правових актів" / За заг. ред. д.ю.н., професора  А. Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. – Харків: Титул, 2010. – 257 с. (С. 213–218)
 2. Музичук О.М., Волинець В.В., Вавженчук С.Я. Методика розрахунку норм навантаження на працівників системи ОВС України за категоріями // Збірник наукових праць науково-дослідної  лабораторії з розроблення  законодавчих та  інших нормативно-правових актів навчально-наукового  інституту психології, менеджменту, соціальних та  інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. – Т.1 "Проекти нормативно-правових актів" / За заг. ред. д.ю.н., професора  А. Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. – Харків: Титул, 2010. – 257 с. (С. 219–228).
 3. Іншин М.І., Музичук О.М., Вавженчук С.Я. Захист прав та інтересів структурних підрозділів ОВС як суб’єктів  правовідносин // Збірник наукових праць науково-дослідної  лабораторії з розроблення  законодавчих та  інших нормативно-правових актів навчально-наукового  інституту психології, менеджменту, соціальних та  інформаційних технологій  Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки.  – Т.2 "Практичні  рекомендації " / За заг. ред. д.ю.н., професора А. Т.  Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. –  Харків: Титул, 2010. – 316 с. (С. 126–129).
 4. Вавженчук С.Я. Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: Монографія. – К.: Атіка, 2011. – 216 с.
 5. Вавженчук С.Я. Договірне право: Навч. посіб. / С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 584,[8]с. З грифом МОН
 6. Вавженчук С.Я. Договірне право: Практикум: навч.-метод. посіб. / С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 180, [4] с.
 7. Вавженчук С.Я. Особливості реалізації статусу державних службовців у процесі їх слжужбово-трудових відносин. Права, обов’язки та обмеження, пов’язані із службою в органах внутрішніх справ // Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра  юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2011. – 630 с. (С. 73 – 83; 124 – 139). З грифом МОН.
 8. Вавженчук С.Я. Правове регулювання орендних і лізингових відносин. Правові засади здійснення енергопостачання. Правове регулювання підрядних відносин у господарській діяльності. // Господарське право: підручник : у 2 ч. – Ч. 2 / [В.Ф. Опришка, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Опришка, Н.С. Хатнюк. –  К.: КНЕУ, 2011. – 501, [3] с. (С. 157–173; 202–208; 375–394) –З грифом МОН
 9. Вавженчук С.Я. Дистанційний навчально-методичний комплекс «Правове регулювання фондового ринку». / С.Я. Вавженчук – К.: КНЕУ, 2011. – 355 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1276688036 (ISBN 978-966-483-447-3)
 10. Вавженчук С.Я. Іваненко О.А. Дистанційний навчально-методичний комплекс «Сімейне право України» / С.Я. Вавженчук, О.А. Іваненко – К.: КНЕУ, 2011. – 427 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1276688036 (ISBN 978-966-483-474-9).
 11. Вавженчук С.Я. Пункт 35. Розділ 3 Присвоєння зниження та позбавлення спеціальних звань // Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ: Науково-практичний коментар / За заг. ред. д-ра юрид. наук  проф. М.І. Іншина. – Харків: Ніка Нова, 2011. – С. 176–180. (304 с.). З грифом МОН.
 12. Вавженчук С.Я. Cутність та значення професійної підготовки персоналу ОВС // Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України:  Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра  юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – С. 352–365 (1192 с.). З грифом МОН.
 13. Вавженчук С.Я. Бурило Ю. П. Інформаційне право [Електронний ресурс] : навч. посіб / Ю. П. Бурило, С. Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 568, [8] с.
 14. Вавженчук С.Я. Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників : монографія / С. Я. Вавженчук. – Харків: Диса плюс, 2013. – 510 с.
 15. Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку. Практикум : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 245, [3]с. З грифом МОН
 16. Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку: навч. посіб. / С.Я. Вавженчук – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 582 [2] с. З грифом МОН
 17. Вавженчук С.Я. Заходи процесуального примусу // Цивільне процесуальне право. підручник. / [І.С. Ярошенко, І.О. Ізарова, О.М. Єфімов та ін.]; за заг. ред. І.С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 519 [1]с. (С. 186 – 194). З грифом МОН.
 18. Вавженчук С.Я. Логічні межі понять заходів процесуального примусу та юридичної відповідальності в цивільному процесі (Розд. 1, гл.1, 1.4) // Відповідальність у приватному праві: монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 416 с. – (Серія про українське право). (С. 31 – 39).
 19. Вавженчук С.Я. Нормативно-правова дефініція «працівник»: компаративістський нарис // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – С. 21 – 23. (220 с.)
 20. Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників / Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С. Я. Вавженчук.– Х. : Право, 2016. – 560 с.
 21. Вавженчук С.Я. Проблеми юридичної техніки як фактору ефективності охорони трудових прав // Методологія в праві : монографія / І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. - К.: Грамота, 2017 - 658 с. (Розділ 3, гл. 5, 5.3. – С. 495 - 500).
 22. Вавженчук С.Я. Аутсорсинг та аутстаффінг: трудо-правовий нарис // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука - Харків: Юрайт, 2017. – С. 131 -142 (282 с.)

Статті

 1. Вавженчук С.Я. Безклубий І.А. Правове регулювання дивідендів // Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї провспiлок України. – 2000. – № 4 – С. 5–9.
 2. Вавженчук С.Я. Дивiдендна полiтика сьогоднi  // Трибуна. – 2001. – № 1–2. – К.: "Знання" – С. 30–31.
 3. Вавженчук С.Я. Безклубий І.А. Окремi аспекти захисту прав акцiонерiв // Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї провспiлок України. – 2001. – № 3 – С. 28–31.
 4. Вавженчук С.Я. Праволюдиннi основи реформування системи органiв виконавчої влади // Актуальнi проблеми полiтики: Збiрник наукових праць. Юридичнi i полiтичнi науки. Одеса, "Фенiкс" – 2005. – №27. – С.87–97.
 5. Вавженчук С. Я. "Виконавча влада – Президент України": конституцiйно-правовi аспекти структурної взаємодiї // Держава i право: Збiрник наукових праць. Юридичнi i полiтичнi науки. – К.: Iн-т держави i права iм. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип.30. – С.246–255.
 6. Вавженчук С. Я. Державна служба в контекстi реформування системи виконавчої влади в Українi // Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України. – 2005. – №11(49). – С.93–102.
 7. Вавженчук С. Я. Правовi проблеми забезпечення прозоростi функцiонування системи виконавчої влади у процесi її модернiзацiї // Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України. – 2006. – №11(61). – С.134–144.
 8. Вавженчук С.Я. Проблемні питання відповідальності учасників договірних відносин у сфері електроенергопостачання. // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2008. – № 3–4. – С.63 – 68.
 9. Вавженчук С.Я. До питання договірної відповідальності за договорами на постачання електроенергії. // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ - друк», 2009р. – №1 (10) – С. 51 – 56.
 10. Вавженчук С. Я. Сутність поняття «конституційні трудові права» / С. Я. Вавженчук // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 89–93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09vcjktp.pdf
 11. Вавженчук С.Я. Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №9 – C. 12–14.
 12. Вавженчук С.Я. Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно-правових договорів. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №10 – C. 12–15.
 13. Вавженчук С.Я. Деякі проблеми виокремлення окремих видів договорів та їх місце у системі договорів. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №11 – С. 14–16.
 14. Вавженчук С.Я. Окремі аспекти юридичної природи договорів з взаємопогодженими умовами  та договорів приєднанання. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №12 – С. 24 – 26.
 15. Вавженчук С.Я. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин. // Право України. – 2009. – № 12 – С. 191–195.
 16. Вавженчук С.Я. Правові проблеми обмеження та звільнення  від відповідальності перевізника за договорами повітряного перевезення вантажу. // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ - друк», 2009. – №4 (13) – С. 45–48.
 17. Вавженчук С.Я. Співвідношення понять «захист» та «охорона» трудових прав в чинному законодавстві / С.Я. Вавженчук // Форум права. Науковий журнал. – 2010. – № 1. – С. 45–49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10vcjvhz.pdf
 18. Вавженчук С.Я. Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень / С.Я. Вавженчук // Форум права. Науковий журнал. – 2010. – №2– С. 70–74 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10vcjmzp.pdf
 19. Вавженчук С.Я.Особливість співвідношення Конституції України як джерела трудового права та міжнародно-правових договорів // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. – Вип. 13. Ч. 2 – С. 429–431.
 20. Вавженчук С.Я. Теоретико-правові питання динаміки укладення договорів. // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2010. – № 4–5 (102–103) – C.110 – 118.
 21. Вавженчук С.Я. Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2010 – № 4 (17) – С. 73–76.
 22. Вавженчук С.Я. Форма зміни або розірвання договору, як елементи  охорони цивільних та трудових прав. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". – 2010. – №2 – С.19–22.
 23. Вавженчук С.Я. Логічні межі понять сторін та предмету договору як елементів договору купівлі-продажу // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". – 2010. – №3 – C.31–34.
 24. Вавженчук С.Я. Місце договору поставки в системі договірних відносин у посткодифікаційний період. // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 1 (23) – С. 20 – 24.
 25. Вавженчук С.Я. Щодо предмету договору купівлі-продажу та його ціни // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2 (24) – C. 99–103.
 26. .Вавженчук С.Я. Державний захист конституційних трудових прав працівників як обов’язок держави, що витікає із засад її діяльності // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия «Юридические науки», Том 23 (62). – 2010. – № 1. – С. 136–141.
 27. Вавженчук С.Я. Право на працю як основоположне конституційне трудове право // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 17. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 65–74.
 28. Вавженчук С.Я. Напрямки нормотворчої діяльності МОП в сфері захисту трудових прав працівників // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 18. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 95–102.
 29. Вавженчук С.Я. Моделі судового захисту трудових прав працівників в міжнародній практиці // Наука і правоохорона, ІІ Частина, Спецвипуск. – 2010. – № 4 (10). – С. 35–39.
 30. Вавженчук С.Я. Основоположні підходи щодо впливу договору контрактації сільськогосподарської продукції на охорону трудових прав працівників контрагентів. // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.10., 2011р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України – 2011. – С. 106–109.
 31. Вавженчук С.Я. Конституційні гарантії трудових прав та свобод / С.Я.Вавженчук //  Наука і правоохорона № 2 (12) Частина ІІ, 2011, м. Київ – С. 38—43.
 32. Вавженчук С.Я. Форми захисту конституційних трудових прав //  Наука і правоохорона № 3 (13) Частина ІІ, 2011, м. Київ – С. 27–31.
 33. Вавженчук С.Я. Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 19. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 192–198.
 34.  Вавженчук С.Я. Артеменко М.Б. Особливості правовідносин з приводу недоліків речі, що випливають з порушення договору купівлі-продажу, за законодавством Німеччини та України // Юридична України. – 2011. – № 5 (101) – С. 45–50.
 35. Вавженчук С.Я. Юридична природа договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк».– 2011. – № 1 (18.) – С. 54–56.
 36. Вавженчук С.Я. Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників спеціалізованими  державними органами // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 20 – Луганск: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 155–162.
 37. Вавженчук С.Я. Пропозиції щодо правового регулювання самозахисту працівниками своїх трудових прав // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 21 – Луганск: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 134–139.
 38. Вавженчук С.Я. Діяльність комісії з трудових спорів як різновид колективного захисту конституційних прав працівників // Митна справа. – 2011. – № 5 (77), ч. 2. – С. 418–422.
 39. Вавженчук С.Я. Базові засади виконання договірного зобов’язання // Юридична Україна. – 2011. – № 6 (102) – С.50–53.
 40. Вавженчук С.Я. Колективний захист трудових прав працівників за допомоги профспілок у сучасних умовах // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 108–114.
 41. Вавженчук С.Я. Основні конструктивні елементи договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк».– 2011. – № 2 (19). – С. 90–93.
 42. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Межі розуміння юридичної природи причинного зв’язку в цивільному праві. // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2 (182) – С. –13–15.
 43. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Проблемы определения причинной связи в гражданском праве // Научные труды РАЮН. Вып. 11. В 2 т. Т. 2 – М.: Юрист., 2011. – С. 52–56.
 44. Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Особливості юридичної природи засновницького договору товариства з обмеженою відповідальністю // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4 (184) – С. 45–47.
 45. Вавженчук С.Я. Дефініця договірних відносин міни в контексті кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6 (186). – С. 41–43.
 46. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Оціночні судження та фактичні твердження як цивільно-правові категорії у сфері захисту честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7 (187). – С. 3–6.
 47. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Ескіз проблеми правового регулювання звільнення працівників з підстави скорочення чисельності або штату // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9 (189). – С. 39–42.
 48. Вавженчук С.Я.Рибак Ю.В.Проблеми виокремлення категорії «кров людини» як об’єкта цивільного права // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 11  (191) – С. 72–75.
 49. Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Проблеми захисту персональних даних працівників у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 12 (192). – С. 80–83.
 50. Вавженчук С.Я. Юридична природа договору ренти: теоретико-догматичний ракурс // Вісник господарського судочинства – 2011. – № 4. – С. 133–137.
 51. Вавженчук С.Я. Дефініції основних конструктивних елементів договору ренти // Вісник господарського судочинства – 2011. – № 5. – С. – 118–122.
 52. Вавженчук С.Я. Транспарентність юридичної природи договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 78–81.
 53. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Окремі аспекти правомірності звільнення працівників з підстав скорочення чисельності або штату // Судова апеляція – 2011– № 3 (24). –  С. 95–100.
 54. Вавженчук С.Я. Вимоги до заходів самозахисту трудових прав // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Том 16. Вип. 9. – С. 78–83.
 55. Вавженчук С.Я. Основні принципи прийнятності скарги до Європейського суду з прав людини та їх значення для захисту трудових прав // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Том 16. Вип. 15. –  С. 194–199.
 56. Вавженчук С.Я. Колективний захист та охорона конституційних трудових прав шляхом укладення колективних договорів та угод // Європейські перспективи. – 2011. № 4, Ч. 2. – С. 86–90.
 57. Вавженчук С.Я. Сутність та зміст захисту й охорони трудових прав у законодавстві України // Юридична наука і практика. – 2011. – № 1. – С. 89–94.
 58. Вавженчук С.Я. Європейська регіональна система захисту трудових прав працівників // Вісник Запоріжського юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 43–50.
 59. Вавженчук С.Я. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі захисту та охорони конституційних трудових прав працівників // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 22 – Луганск: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 177–185.
 60. Вавженчук С. Я. Забезпечення конституційного права на оплату праці / С.Я. Вавженчук // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 100 – 104 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11vcjnop.pdf
 61. Вавженчук С.Я. Парадигма юридичної природи договору дарування // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.11.,2012р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України –2012. – С. 123–126.
 62.  Вавженчук С.Я. Окремі дефініції ессенціальних елементів договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 1. – С. – 102–106.
 63. Вавженчук С.Я. Еволюція договору найму // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 3. – С. 120–124.
 64. Вавженчук С.Я. Контрольно-ревізійні процедури МОП у сфері захисту трудових прав // Публічне право. – 2012. – № 2(6). – С. 219–224.
 65. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Зловживання правом у трудових правовідносинах: сучасний стан та тенденції правого регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С.14–17.
 66.  Вавженчук С.Я. Рибак Ю.В. Окремі проблеми правової охорони комерційної таємниці в трудових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 164–167.
 67. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння юридичної природи цінних паперів в посткодифікаційний період // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. – 72–78.
 68. Вавженчук С.Я. Бездокументарна концепція цінного паперу: антиномії праворозуміння  // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. – 170–175.
 69. Вавженчук С.Я. Генезис охорони та формування трудових прав через призму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  // Правове регулювання економіки. – 2012. – №11–12 – С.291–297.
 70. Вавженчук С.Я. Проблеми виокремлення ознак цінного паперу // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С.118–124.
 71. Вавженчук С.Я. Проблеми класифікації цінних паперів у доктрині та законодавстві України // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 5. – С. – 91–95.
 72. Вавженчук С.Я. Особливості прав та обов’язків сторін договору найму // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.12.,2013р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України –2013. – С. – 100–103.
 73. Вавженчук С.Я. Проблеми захисту та охорони конституційних трудових прав працівників в Україні // Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2013. – № 1 (22). – С. 27–30.
 74. Вавженчук С.Я. Організаційно-правові проблеми у сфері захисту та охорони конституційних трудових прав та шляхи їх вирішення / С.Я. Вавженчук // Наука і правоохорона № 4 (14),. – Ч. 2. – 2011 р. – С. 66–71.
 75. Вавженчук С.Я. Напрямки удосконалення нормативної складової правозахисного механізму конституційних трудових прав в умовах ринкової економіки / С.Я. Вавженчук // Європейські перспективи . Науково-практичний юридичний журнал № 2. ­ Ч 2. ­2012 р. ­ С. 153­158.
 76. Вавженчук С.Я. Юрисдикційні форми захисту трудових прав: закордонний досвід / С.Я. Вавженчук // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірник наукових праць № 23. ­–Луганськ 2012 р. ­– С. 170–178.
 77. Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Юридична природа збитків: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2 (206). – С. 56–59.
 78. Вавженчук С.Я. Лисий О.О. Юридична природа суброгації: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3 (207). – С. 16–20.
 79. Вавженчук С.Я. Нормативно-правові проблеми захисту та охорони конституційних трудових прав та шляхи їх вирішення / С.Я. Вавженчук // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». ­– № 2 (254). ­– 2013. ­– С. 8–11.
 80. Вавженчук С.Я. Пикетирование как составная промышленных акций работников: теоретико-догматический ракурс // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2013. – № 6(258). – С. 13–16.
 81. Вавженчук С.Я. Проблеми захисту  та охорони конституційних трудових прав працівників України / С.Я. Вавженчук // Вестник Волгоградского института бизнеса. Бизнес. Образование. Право. – № 1 (22). – 2013. – С. 27–30.
 82. Vavzhenchuk S.Y. Limits of defense and protection of employees’ constitutional labor rights by trade unions / S.Y. Vavzhenchuk // European Applied Sciences (Wissenschaftliche Zeitschrift). – 2013 (March). – № 3, Volume 2 – P. 183–186.
 83. Вавженчук С.Я. Направления совершенствования механизма защиты и охраны конституционных трудовых права / С.Я. Вавженчук // Вестник Поволжской академии государственной службы. – №1(34). – 2013. – С. 16–21.
 84. Вавженчук С.Я. Пути усовершенствования правозащитного механизма конституционных трудовых прав работников в современной Украине / С.Я. Вавжченчук // Трудовое и социальное право. (Белорусия). – 2013. – № 1. – С. 25–30.
 85. Вавженчук С.Я. Профсоюз как интегральный элемент механизма защиты конституционных трудовых прав работников  // Трудовое и социальное право. (Белоруссия). – 2013. – № 3 (7). – С. 30–34.
 86. Вавженчук С.Я., Фулей Г.І. Проблеми розуміння сутності заходів оперативного впливу в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10 (214). – С. 12–15.
 87. Вавженчук С.Я. Бондаренко Б.О. Доцільність виокремлення категорії «умовна правоздатність» у цивільному праві України  // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11 (215). – С. 3–6.
 88. Вавженчук С.Я. Вексель як інтегральний елемент системи об’єктів цивільних прав // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 1. – С.152 – 157.
 89. Вавженчук С.Я. Региональные охранительно-защитные системы трудовых прав: теоретико-правовой очерк // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2. – С. 53–60.
 90. Вавженчук С.Я. Коносамент: концептуальні антиномії // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 3. – С. 104 – 108.
 91. Вавженчук С.Я. Інскрипції як об’єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 4 (220). – С. 12 –15.
 92. Вавженчук С.Я. Бондаренко Б.О. Проблеми розуміння клірингу цінних паперів як правової категорії // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 5 (221). – С. 29 – 32.
 93. Вавженчук С.Я. Рябченко Т. Проблеми класифікації коносамента: компаративістський нарис  // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 6 (222). – С. 3 – 5.
 94. Вавженчук С.Я. Об’єкт захисного трудового правовідношення: експериментальний анклав // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11 (227). – С. 26 – 29. (фахове)
 95. Вавженчук С.Я. Юридична техніка як запобіжник деформації охорони трудових прав у період нової кодифікації // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12 (228). – С. 8 – 12. (фахове)
 96. Вавженчук С.Я. Рябченко Т. Сутність сталійного часу за договором чартеру // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 1 (229). – С. 18 – (фахове)
 97. Вавженчук С.Я. Сирота І.І. Проблема визначення позовної давності в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2 (230). – С. 3 – 6. (фахове)
 98. Вавженчук С.Я. Договір у приватному праві: компаративістський нарис // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 2. – С. 126 – 131. (фахове)
 99. Вавженчук С.Я., Фулей Г.І. Проблеми цивільно-правового захисту прав шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 3 (231). – С. 3 – 6 (фахове)
 100. Вавженчук С.Я. Субъекты охранительных трудовых правоотношений: методолгические контроверзы // Трудовое и социальное право. (Белоруссия). – 2015. – № 1 (13). – С. 26 – 29.(іноземне)
 101. Вавженчук С.Я. Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5 (233). – С. 16 – 19. (фахове)
 102. Вавженчук С.Я. Трудова правосуб’єктність: антиномії праворозуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 6 (234). – С. 3 -6. (фахове)
 103. Вавженчук С.Я Єдність та диференціація мір превентивної охорони, захисту трудових прав та мір трудо-правової відповідальності // Публічне право. – № 3 (19). – 2015. – С. 278 – 283.  (фахове)
 104. Вавженчук С.Я. Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8 (236). – С. 17 – 20. (фахове)
 105. Вавженчук С.Я. Право на превентивну охорону трудових прав як суб’єктивне право // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 9 (237). – С. 27 – 31. (фахове)
 106. Вавженчук С.Я. Секундарне охоронне трудове право // Право України. – № 8. – 2016. – С. 133 – 139.(фахове )
 107. Вавженчук С.Я. Суб’єктивний охоронний обов’язок як елемент складу охоронного трудового правовідношення // Публічне право. – № 3 (23). – 2016. – С. 178 – 184. (фахове)
 108. Вавженчук С.Я. Право на захист трудових прав як самостійне суб’єктивне трудове право // Адміністративне право і процес. – № 2. – 2016. – С. 119-126. (фахове )
 109. Вавженчук С.Я. IPO: фактична реалізація в теоретичному та нормативно-правовому вакуумі // Вісник господарського судочинства. – № 5-6. – 2016.– С.67 - 70. (фахове).
 110. Вавженчук С.Я. Аутсорсинг та аутстаффінг : ескіз проблеми правового регулювання // Публічне право. – № 1. – 2017. – С. 175 - 183. (фахове )
 111. Вавженчук С.Я. Межі захисту та превентивної охорони конституційно-трудових прав працівників профспілками // Соціальне право – № 1. – 2017. – С. 205 – 213.

Матеріали конференцій

 1. Вавженчук С.Я. Деякi питання захисту порушених прав акцiонерiв // Держава та право очима молодих дослiдникiв. Збiрник наукових праць мiжнародної наукової конференцiї: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї студентiв та аспiрантiв КНУ iм. Тараса Шевченка – Київ.:Видавничо-полiграфiчний центр "Київський унiверситет", 2003. – С. 194–196.
 2. Вавженчук С. Я. Забезпеченiсть прав людини як критерiй оцiнки ефективностi функцiонування виконавчої влади // Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали VI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (28–29 квiтня, 2005 р.). – Острог, 2005. – С.82–84.
 3. Вавженчук С. Я. Реформування виконавчої влади в свiтлi процесу трансформацiї полiтики в право // Трансформацiя полiтики в право: рiзнi традицiї та досвiд. Матерiали мiжнародної наукової конференцiї (9–12 листопада, 2005). – Харкiв: "Право"– 2006. – С. 267–269.
 4. Вавженчук С. Я. Модернізація системи державної служби і забезпечення прав людини в Україні // Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали VII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (26 травня, 2006 р.). – Острог, 2006. – С.77 – 80.
 5. Вавженчук С.Я. Проблеми системності в функціонуванні виконавчої влади в Україні //  Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (26 – 27 квітня, 2007 р.). – Острог, 2007. – С. 15 – 16.
 6. Вавженчук С. Я. Правова держава, демократiя та виконавча влада: конституцiйно-правовий вимiр. // Демократiя та право: проблеми взаємовпливу i взаємозалежностi : Матерiали мiжнародної наукової конференцiї (26 жовтня 2007 року.). – Харкiв, "Право", 2008. – С.216 – 219.
 7. Вавженчук С. Я. Окремi аспекти юридичної природи договору у цивiльному правi. // Тези науково-практичної конференцiї "Державна полiтика розвитку цивiльної авiацiї XXI столiття: економiчний патрiотизм i стратегiчнi можливостi України". Малий i середнiй бiзнес (право, держава, економiка) – 2008. – № 1–2. – С. 238– 243.
 8. Вавженчук С.Я. Особливості правового регулювання відповідальності перевізника за незбереження вантажу по договору повітряного перевезення. // Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічні і стратегічні можливості України: Матеріали науково-практичної конференції Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету, Київ, 19 – 20 лютого 2009 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 283 – 287.
 9. Вавженчук С.Я. Форма цивільного договору як зовнішнє відображення внутрішніх вольових процесів осіб. // Розвиток цивільного законодавства: пост кодифікаційний період. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю КНУ ім. Тараса Шевченка (Київ, 8–9 жовтня 2009 р.). – К.: Освіта, 2010. – С. 117–118.
 10. Вавженчук С.Я. Правова природа договірної відповідальності у разі порушення договору на постачання електроенергії. // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Зб. наук. праць ІV Міжнар. наук.-практич. конф. м.Ужгород, 17–19 грудня 2009р. / Редколегія: Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Ващук О.М. –К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – С.62– 69.
 11. Вавженчук С.Я. Співвідношення Конституції України та міжнародно-правових договорів як джерела трудового права. // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 1. м.Луганськ, 21–22 квітня 2010р./ За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 47–51.
 12. Вавженчук С.Я. Проблеми формування ознак предмету договору купівлі-продажу у законодавстві України // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 вересня 2010 р. – К.: КНТ, 2011. – С. 140–144.
 13. Вавженчук С.Я. Логічні межі визначення правового змісту понять «основні трудові права» та «суб’єктивні трудові права». // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної наукової конференції, Київ, НАУ, 24 лютого 2011 р. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 284–286.
 14. Вавженчук С.Я. Особливості динаміки захисту трудових прав у контексті ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи; 18 трав. 2011 р. / відп. ред. В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко. – К: КНЕУ, 2011. – С. 161–164.
 15. Вавженчук С. Я. Діяльність МОП в сфері захисту трудових прав працівників / С. Я. Вавженчук // Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 січня 2011 р.) – Київ–Харків : ВГО «Майбутнє країни», 2011. – С. 32–36.
 16. Вавженчук С.Я. Роль МОП в сфері захисту трудових прав працівників / С. Я. Вавженчук // Права осіб з інвалідністю через призму Конвенції ООН про права інвалідів : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 листопада 2010 р.) – Київ : Міністерство праці та соціальної політики України, Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», 2011. – С. 74–75.
 17. Вавженчук С.Я. Особливості діяльності спеціалізованих органів у сфері захисту і охорони трудових прав громадян // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний  досвід: Матеріали науково-практичної конференції: конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 2 – м. Луганськ. (21–22 квітня 2011 р.) / За ред.. Л.І.Лазор – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – С. 112–115.
 18.  Вавженчук С.Я. Особливості предмету договору купівлі-продажу в сучасному цивільному праві / Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Київ, 6–7 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т, редкол. М.С. Кулик та ін. –К.: НАУ, 2011. Т.1. – С. 188  (Всього 248 с.)
 19. Вавженчук С.Я. Особливості застосування науково-інноваційних методів при викладанні цивільного права // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. – Т. 2. К.: КНЕУ, 2011. – С. 272–275.
 20. Вавженчук С.Я. Перелік заходів стосовно удосконалення правозахисного механізму стандартів у сфері праці, що визначені Конституцією України / С.Я. Вавженчук // Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29–30 вересня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 2. – С.11–13.
 21. Вавженчук С.Я. Юридична природа конституційних трудових прав: теоретико-догматичний ракурс // Сучасні проблеми правової системи України: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (24 листопада 2011 р., м. Київ) / Київський університет права НАН України; [ред.кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Вип. 3. – К.:Вид-во Європейського університету, 2011. – С. 216–217.
 22. Вавженчук С.Я. Державний захист трудових прав працівників державними органами України // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21–22 травня 2011 р.) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: Університетська книга, 2011. –  С. 301–304.
 23. Вавженчук С.Я. Укладення колективних договорів та угод, що відбувається в межах соціального партнерства // Актуальні проблеми надання юридичної допомоги в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. (м.Харків, 21–22 січня 2011 р.). – Харків: ФІНН, 2011. – С. 23–25.
 24.  Вавженчук С.Я. Комісія по трудових спорам як колективна форма захисту трудових прав працівників // Проблеми правотворчості очима науковців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м.Одеса, України, 01–02 листопада 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч.2. – С. 17–18.
 25. Вавженчук С.Я. Обов’язкові принципи прийнятності звернення до європейського суду з прав людини // Розвиток державності та права: реалії сьогодення: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м.Одеса, України, 13–14 серпня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч.1. – С. 82–85.
 26. Вавженчук С.Я. До питання визначення ознак конституційних гарантій трудових прав та свобод // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали  Міжнародної наук.-практ. конф.  науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 3. м.Луганськ, 5–6 квітня 2012 р. / За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2012. – С. 42–44.
 27. Вавженчук С.Я.Актуальні проблеми договірної відповідальності перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права:Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференці. К.: КДАВТ, 2012. – С. 150–154. (222с.)
 28. Вавженчук С.Я. Удосконалення договірної конструкції ренти: класична доктрина та проблеми українського цивільного права // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвскі цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 р. – К.: Алерта, 2012. – С. 130–133.
 29. Вавженчук С.Я. Методика викладання договірного права при проведенні лекційних та семінарських занять. // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лют. 2012р. у 2 т. – Т.2 – К.: КНЕУ, 2012. – С. 222–225.
 30. Вавженчук С.Я. Право на працю в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права / С.Я. Вавженчук // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16–17 листопада 2012 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». – 2012. ­ Ч.2. – С. 31–32.
 31. Вавженчук С.Я., Ємельянов В.Р. Проблеми праворозуміння новації в цивільному праві // Міжнародна науково-практична конференція “Матвєєвські читання: актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права” м. Київ, жовтень 2012 р , К.: 2012. – С. друкується
 32. Вавженчук С.Я. Актуальні проблеми класифікації договорів перевезення //Транспортне право в ХХІ ст.: [Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції Національний авіаційний університет, 21 лютого 2013 р.] – К.: Компю’терпрес, 2013. – С. 357–360.
 33. Вавженчук С.Я. Актуальні проблеми державного захисту та охорони                                            конституційних трудових прав працівника // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції (24 квітня 2013 р.) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відпов. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 288 – 290.
 34. Вавженчук С.Я. Проблемы самозащиты трудовых прав в Украине // Профсоюзы и актуальные  проблемы трудового, корпоративного и социального права: сборник научных трудов по итогам ІІ  Междунар. науч.-практ. конф., 1–2 нояб. 2013 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; предисл. К.Л. Томашевский; ред. кол. К.Л. Томашевский(гл. ред.), Е.А. Волк, К.С. Костевич. – Минск: «МИТСО», 2013. –– С. 112 – 114.
 35. Вавженчук С.Я. Проблеми охорони профспілкою основних трудових прав працівників // Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі : [Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 27 лютого 2014 р. – К.:ТОВ МП ЛЕСЯ – 2014. – С. 376 – 378.
 36. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння юридичної природи бездокументарних цінних паперів // материалы Міжнародной научно-практической конференци Кутафинские чтения «»  2014 г.-  Москва – 2014. – С. друкується
 37. Вавженчук С.Я. Американская  охранительная система трудовых прав: проблема правовой регламентации // Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию профессора В. Ф. Чигира (Минск, 4-5 ноября 2014 г.). – Минск, 2014. - С.357-359. (http://elib.bsu.by/handle/123456789/108695)
 38. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння сутності попереджувально-охоронних трудових правовідносин // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблемиі перспективи розвитку : тези доповідей і наук. повідомлень  учасників VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 3-4 жовт. 2014) / за ред. В.В. Жернакова. – Х: Право, 2014. – С. 72 –
 39. Вавженчук С.Я.Кодифікація трудового законодавства України: проблеми юридичної техніки // Юридична наука і практика: виклики часу: [Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т 2, м.Київ, НАУ, 12 березня 2015 р.] – К.:ТОВ МП Леся – 2015. – С. 167 – 169.
 40. Вавженчук С.Я. До питання сутності об’єкта захисних трудових правовідносин // Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Тези Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 27 березня 2015 р. у 2 ч. Ч.1 / МОН України; МК України; КНУ культури і мистецтв. – К.: центр КНУКіМ, 2015. –  С. 122 – 124.
 41. Вавженчук С.Я. Трудова дієздатність: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22 травня 2015 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова), І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015  – С. 297 – 298.
 42. Вавженчук С.Я. Проблемы трудовой правосубъектности // Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества:сб. науч. Трудов по итогам ІІІ междунар. науч.-практ. конф., 23-24 окт. 2015 г. / редкол.: К.Л. Томашевский (гл. ред.) и [др.]. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С. 26 – 29. (270 с.).
 43. Вавженчук С.Я. Диференціація мір превентивної охорони та захисту трудових прав: проблеми симпліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова), І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 3 т.. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський ніверситет», 2016 – С. 165 – 166.
 44. Вавженчук С.Я. Прово на защиту трудовых прав как самостоятельная фундаментальная правовая категория // Проблемы правопонимания и правоприменения в прошлом, настоящем и будущем цивилизации : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27 апр. 2016 г. : в 2 ч. / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол. : И. А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – Ч. 1. – С. 104 – 105.
 45. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння та моделювання змісту охоронних трудових правовідносин // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. К., 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – С. 32 – 38.
 46. Вавженчук С.Я. Бездокументарні цінні папери: регламентарні тенденції // Санація та банкрутство. - № 3-4. - 2016. - С. 211 - 212.
 47. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння структури суб’єктивного охоронного трудового права та обов’язку // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, НАУ, 24 лютого 2017 р. Т.2 – Тернопіль.: Вектор – 2017. – С. 53 – 55.
 48. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння суб’єктивного обов’язку як елементу складу охоронного трудового правовідношення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. Іншина М.І. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017 – С. 9 – 40.
 49. Вавженчук С.Я. Договір аутсорсингу: недоліки та переваги // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2017 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова) та ін. В 2 т. – Т. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017 – С. 24 – 26.

 

КОНТАКТИ


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5642 Останнє редагування 09 жовт. 10:17 |

Коментарі