HONOR ET GLORIA, UTILITAS

14 лист. 16:29 |

д.ю.н., проф. Занфірова Тетяня Анатоліївна

(5 )

 

- доктор юридичних наук

- професор

- член Української асоціації фахівців трудового права

- професор кафедри трудового права та права соціального забезпеченняюридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

- заслужений юрист України

 

Народилася 23 березня 1959 року смт. Михайлівка Запорізької області.

- У 1981 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Історія”; у 1998 році закінчила Запорізький інститут державного та муніципального управління за спеціальністю “Правознавство”.

- Протягом 1984 – 1992 рр. – вчитель історії в загальноосвітніх навчальних закладах (№69, 89,100) міста Запоріжжя. Протягом 1992 – 2001 рр. – заступник директора знавчально-виховної роботи загальноосвітньої школи №100 міста Запоріжжя. 

- Протягом 2001 – 2015 рр. – вчений секретар Вченої ради Класичного приватного університету (до 2007 р. – університет мав назву Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”).

- З 2003 р. – доцент кафедри господарського права Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління” (у порядку штатного внутрішньовузівського сумісництва на 0,5 ставки).

- З 2008 р. – професор кафедри трудового, земельного та господарського права Класичного приватного університету (у порядку штатного внутрішньовузівського сумісництва на 0,5 ставки).

- З 2012 р. – проректор з перспективного розвитку, професор кафедри цивільного, господарського та трудового права Класичного приватного університету (у порядку штатного внутрішньовузівського сумісництва на 0,5 ставки).

- З 2015 р. по теперішній час – професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


- 2004 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Правове регулювання трудових відносин за участю роботодавця-фізичної особи” (спеціальність: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення);

- 2011 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: “Методологічні засади трудових правовідносин у філософії права” (спеціальність: 12.00.12 – філософія права).

ВЧЕНІ ЗВАННЯ


У 2006 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента господарського права присвоєно.

У 2011 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри трудового, земельного та господарського права.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ


- філософія права
- філософське осмислення проблематики трудового права

- філософсько-правове опрацювання методологічних засад конституювання трудових правовідносин

- методологічні засади конституювання предметного поля філософії трудового права

- методологічно-аксіологічні орієнтири дослідження трудових правовідносин

- проблематика методологічних, ціннісно-регулятивних, нормативно-етичних засад філософсько-правового розуміння трудових правовідносин
- проблеми трудового права, права соціального забезпечення

- етико-соціальні, аксіологічні засади трудового права в руслі синергетичної парадигми

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


Автор понад 110 наукових та навчально-методичних публікацій, з них: 6 монографій, 1 авторське право на твір, 2 підручники та 8 навчальних посібників, зокрема:

- 3 одноосібні монографії: “Філософські аспекти трудового права” (2009), “Аксіологічно-нормативні засади філософії трудового права”(2010), “Основы философии трудового права“ (2015);

- 3 монографії (у співавторстві): “Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері праці” (2013), “Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (2014); “Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці” (2014);

- 1 навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) з трудового права України (у співавторстві), що має авторське право на твір (Свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України № 40293 від 21.09.2011 р.);

- 2 підручники (у співавторстві) з грифом Міністерства освіти та науки України: “Трудове право України” (2011), “Право соціального забезпечення” (2012);

- 1 навчальний посібник (у співавторстві) з грифом Міністерства освіти та науки України “Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України” (2012);

- 6 навчальних посібників (у співавторстві): “Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України” (2014), “Правове регулювання окремих напрямків правоохороної діяльності органів внутрішніх справ” (2014), “Контроль за діяльністю правоохоронних органів” (2014), “Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС” (2014), “Основы юридической риторики: работа с предметом речи и композиционирования речевой структуры” (2014), “Філософія права” (2014);

- 1 навчально-практичний посібник (у співавторстві): “Управління охороною праці у вищих навчальних закладах” (2011).

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

Підготувала 1 кандидата юридичних наук – Биркович Т.І. (2007 рік, тема дисертації – “Правове регулювання дипломатичної служби в Україні”).

ІНШЕ

 - У 1999 р. – нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти України за успіхи в навчанні і вихованні підростаючого покоління, сумлінне ставлення до службових обов’язків (Наказ Міністерства освіти України від 18 червеня 1999 року № 392-к).

- У 2005 р. – нагороджена грамотою Запорізької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю в галузі права, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята - дня юриста (Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2005 року № 263-к).

- У 2007 р. – нагороджена нагрудним знаком “Відмінник освіти України” за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2007 року № 382-к).

- У 2012 р. – присвоєно почесне звання Заслужений юрист України (Указ Президента України № 500/2012).

- Член спеціалізованої вченої ради з правом проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка
- Член редакційних колегій фахового збірника наукових праць Класичного приватного університету “Право та державне управління” та наукового фахового журналу Класичного приватного університету “Держава та регіони. Серія: Право”.

- У 2010 - 2011 рр. низка пропозицій була врахована: при підготовці та розробці проекту Трудового кодексу України, експертизі підзаконних нормативних актів, прийнятих органами виконавчої влади, на предмет їх відповідності й легітимності з погляду сучасної методології права та парадигмальних засад теорії “гідної праці” (довідка Верховної Ради України № 791/178-07 від 21.09.2010 р.); при розробці аксіологічно-методологічного блоку програм соціального захисту населення органами законодавчої та виконавчої влади, а також для проведення відповідної деонтологічної експертизи останніх відповідними фахівцями в галузі філософії трудового права (довідка Кабінету Міністрів України № 159-09/01-11 від 21.01.2011 р.); при розробці форм контрактів з науково-педагогічними працівниками з урахуванням належного забезпечення та гарантування прав і свобод людини та громадянина (довідка Класичного приватного університету № 1702 від 07.09.2010 р.).

- Здійснює юридичну практику, надає юридичні консультації населенню, представляє інтереси в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування (спеціалізується на трудових спорах, співзасновник та керівний партнер юридичної компанії “Головна юридична компанія”).

784 Останнє редагування 14 лист. 16:33 |

Коментарі