HONOR ET GLORIA, UTILITAS

10 бер. 11:23 |

к.ю.н., ас. Малюга Леся Юріївна

(10 )

кандидат юридичних наук

старший науковий співробітник

 

ОСВІТА

2002-2008 рік - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (магістр, диплом з відзнакою)

2008-2012 рік– аспірантура (з відривом від виробництва) юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

КАР’ЄРА

2015 рік – провідний юрист Центру дослідження прав людини  юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2015 рік – асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2016 рік -  старший науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2012 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

Право соціального захисту

Трудове право

Соціальне та трудове законодавство країн ЄС
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографія:

Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Монографія.- К.: «Хай-Тек Прес», 2013.-264с.

   Навчальний посібник:

    Малюга Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : Навчальний посібник / Малюга Леся Юріївна. - Алерта.- 2016.- 324 c.

1. Головко Л.Ю. Система законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»/ Л.Ю. Головко// Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м.Харків, 22-23 квітня 2009р./ За ред. В.В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2009.-с.460.-с.435-437.

2. Головко Л.Ю. Поняття соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Л.Ю. Головко//Збірник наукових праць міжнародної науково-практичній конференції (23-24 квітня 2009 р.).-К.,2009.-Ч.V.- 204с.- с.109-111.

3. Головко Л.Ю. Право на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Л.Ю. Головко// Актуальні питання реформування правової системи України:Зб.наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конференції., Луцьк, 29-30 травня. 2009р./Уклад. Т.Д. Климчук.-Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009.-772с.-с.381-382.

4.  Головко Л.Ю. Правова політика України у сфері регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»/Л.Ю. Головко// Матеріали Міжнародної науково-практичної, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том1./19-20 лютого 2010 року-Івано-Франківськ:Прикарпатський національний університет імені василя Стефаника, 2010.-342с.-с.261-263.

5. Малюга Л.Ю. Юридична природа соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Л.Ю. Малюга// Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. 2010. - №4. - С. 51-56.

6. Малюга Л.Ю. Органи державної влади у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Л.Ю. Малюга// «Університетські наукові записки» Часопис Хмельницького університету управління та права. 2011. - №1. - С. 209-215.

7. Малюга Л.Ю. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин/ Л.Ю. Малюга// Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. 2011. - №1. - С. 132-138.

8.  Малюга Л.Ю. Проблеми вдосконалення законодавства України щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції “Дев’яті осінні юридичні читання” (м.Хмельницький, 12-13 листопада 2010р.): У 4-х частинах.-Частина друга.-Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права,2010.-241с.-с.212-214.

9. Малюга Л.Ю. Деякі особливості соціально-забезпечувальних правовідносин з громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Л.Ю. Малюга// Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства» (Академія праці та соціальних відносин, м.Київ, 17–19лютого 2010 р.).с.

10. Малюга Л.Ю. Окремі аспекти правового статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, як спеціального суб’єкта права соціального забезпечення/ Л.Ю. Малюга// Матеріали щорічної міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ, 21-22 квітня 2011 р.)-с.

11. Малюга Л.Ю. Органи державного регулювання у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Х Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 6-8 травня 2011 року. Тези доповідей.-Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2011.336с. – с.176-177.

12. Малюга Л.Ю. Проблеми правового регулювання забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції, присвяченій 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи; 18 трав. 2011 р./відп.ред.В.Ф.Опришко, Ф.П. Шульженко.-К.:КНЕУ,2011.-446с. с. 214-220.

13. Малюга Л.Ю. Колізії пенсійного забезпечення громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичній конференціії «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення», (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, м.Харків, 2011);

14. Малюга Л.Ю. Правове регулювання компенсаційних виплат громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Л.Ю. Малюга// Матеріали  міжнародної науково-практичної конференціії «Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства», присвячена ювілею доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України  Р.І.Кондратьєва (Хмельницький університет управління та права, м.Хмельницький,  30 вересня-1 жовтня 2011р.);с.159-161.

15. Малюга Л.Ю. Эффективность нормативно-прававого регулирования права на социальную защиту граждан Украины, пострадавших от Чернобыльской катастрофы /Л.Ю. Малюга// Реформирование законодательства о труде, социальной защите и экологии на Междунар. научн.-практ. конф.; г.Минск, 14-15 окт. 2011р.- Минск: Междунар. Ун-т «МИТСО», 2011- с.224-226.

16. Малюга Л.Ю. Надання соціальних послуг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: порівняльно-правовий аспект /Л.Ю. Малюга// Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І між нар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квітня 2013 р.) – К.: Ніка-Центр,2013.-676с.-531с.

17. Малюга Л.Ю. Деякі аспекти використання поняття «інвалід» та його трактування/Л.Ю. Малюга//Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету.Серія:Юриспруденція,2013.  Випуск 6-3 том1.- с. 139- 141.

18.  Малюга Л.Ю. Правове регулювання надання соціальних послуг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Університетські наукові записки, 2013, №4. ст.264-271.

19. Малюга Л.Ю. Пільги як форми реалізації права на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. сучасн. V Міжннар. Наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 верес. 2013р.)/ за ред.. В.В. жернакова – Х.:Право, 2013.- ст. 473-476.

20. Малюга Л.Ю. Міністерство соціальної політики як суб’єкт права соціального забезпечення// Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию экономико-правового факультета Донецкого національного университета, 24-25 октября 2013г.,  ст. 205-206.

21. Малюга Л.Ю. Види соціального захисту осіб з особливими потребами//Правове забезпечення соціальної сфери: Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених(м.Одеса, 22 берез.2014р.)/за заг.ред.Г.І.Чанишевої.-Одеса:Юридична література, 2014.-с.289-290.

22. Організаційно-правові засади профейсійного навчання працівників ОВС:навч.посіб./За заг.ред д-ра юрид.наук.,проф.чл.-кор.НАПрН України, заслуженого юриста України М.І. Іншина; д-ра юрид.наук, проф., чл.кор.НАПрН Украхни В.І.Олефіра.-Х.:НікаНова. - автор підрозділу 2.4 (с.121-133).

23. Малюга Л.Ю. Декі аспекти підтримки інвалідів державними органами в працевлаштуванні/Л.Ю. Малюга// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки», Випуск4/2014, Том 1.-с. 219- 223.

24. Малюга Л.Ю. Форми соціального захисту інвалідів в Україні// Закарпатські правові читання. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (25-27 квітня 2014 р., м.Ужгород)- Ужгород:Виданцтво УжНУ «Говерла», 2014.Т.2.-557с. - с.419-421.

25. Малюга Л.Ю. Теоретико-правовий зміст поняття «інвалідність»//Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції “Тринадцяті осінні юридичні читання” (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014р.): ( у 3-х част.).-Частина третя.-Хмельницький:Хмельницький унііерситет управління і права,2014.-150с. -  с.13-14.

26. Малюга Л.Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавства про соціальний захист інвалідів та громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС// Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – 575.- c.319-322.

27. Малюга Л.Ю. Проблеми реалізації прав інвалідів у сучасній україні/  Национального юридического журнала: теория и практика (Jurnalul juridic national:teorie şi practică)/ с.58-63/ №5(15), 2015, 1-132.

28. Малюга Л.Ю. Юридичні гарантії інвалідів під час прийняття на роботу/ Міжнародна науково-практичній конференції  «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» 27-28 листопада 2015 року// PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV/27. – 28. novembra 2015/262с.-с.160-163.

29. Малюга Л.Ю. Деякі аспекти вдосконалення діяльності органів, що здійснюють медико-соціальну експертизу в Україні/Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства:матеріали ІV Всеукраїнській наук.-практ.конф. (м.Харків, 27 листопада 2015р.); за заг.ред.К.Ю.Мельника/МВС України, Харк.нац.ун-т внутр.справ.-Х.:ХНУВС, 2015.-354с.-126-129.

30. Малюга Л.Ю. Теоретико-правові проблеми визначення поняття « інвалід» та його співвідношення з суміжними поняттями/  Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг.ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. –630 с.- 347-351.

31. Малюга Л.Ю. Прогалини національного законодавства у сфері забезпечення прав інвалідів/Актуальні питання регулювання відносин у сфері соціального забезпечення : збірник тез доповідей круглого столу (м. Хмельницький, 6 листопада 2015 року). — Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2016. — 92 с.- с.55-59.

32. Малюга Л.Ю. Недоліки та перспективи вдосконалення соціального законодавства в частині надання пільг та компенсацій в Україні/Право і держава: проблеми розвитку та взаєможії у ХХІ ст.:тези доповідей міжнародної наково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 29-30 січня 2016 року/за заг. ред. Т.О. Коломоєць.-Запоріжжя: ЗНУ, 2016.-176с.- 82-85.

33. Малюга Л.Ю. 30 роковини Чорнобильської катастрофи:  підсумки та перспективи розвитку законодавства про соціальний захист постраждалих громадян// Матеріали міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції «ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТРАГЕДІЯ: ОСМИСЛЕННЯ.30 РОКІВ ПОТОМУ»,м.Київ, с. 39-43.

34. Малюга Л.Ю. Правові аспекти міжнародної співпраці України у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : (до

150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21 травня 2016 р.) / упоряд. і відповід. ред. І. С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса :Астропринт, 2016. — 540 с.

35. Малюга Л.Ю. Реформування законодавства у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в контексті європейської інтеграції/ Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – 301 с.- с.141-146.

36. Малюга Л.Ю. Правове регулювання надання державної соціальної допомоги дітям-інвалідам в Україні/ Закарпатські правові читання. Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (21-23 квітня 2016 р., м.Ужгород)- Ужгород:Виданцтво УжНУ «АУТДОР-ШАРК», 2016.Т.1.-537с. - с.477-480.

37. Малюга Л.Ю. Правові проблеми реалізації пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС/ Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року)/Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. Ред.) та ін.- в 3-х томах.- Том 2.-К.: ВПЦ «Київський університет», 2016.-335с.- с187-189.

38. Малюга Л.Ю. Юридична природа пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи// «Держава та регіони. Серія: Право» № 3 (2016).- ст. 28-33.

39. Малюга Л.Ю. Правові засади адаптації законодавства України з охорони праці до міжнародних стандартів// Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару [Текст] / за заг. ред. проф. Р. С. Мельника // Бюлетень № 2 (2) травень 2016 р. – Київ : Центр німецького права, Рада молодих вчених юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2016.– 59 сс.44-49.

40. Малюга Л.Ю.  Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы как составляющая евроинтергационного процесса Украины// Международный научно-практичекий журнал правовой журнал «Legea și viața» (Jurnalul juridic national:teorie şi practică)/ 2016 года, №9\2 – ст.85-89.

41. Малюга Л.Ю.  Теоретико-правові питання соціального захисту багатодітних сімей в Україні  в контексті євроінтеграційного спрямування/Eurasian Academic Research Journal - 2017. № 2.P. 32-36.

 

ІНШЕ

2016 – науково-педагогічне стажуванні у Пан'європейському університеті, Братислава (Словацька Республіка)
2016 – присвоєно Почесне звання «Видатний юрист України» та нагороджена Почесною грамотою Союзу юристів України
2016 – член Ради молодих вчених юридичного факультету
2016 - лектор Всеукраїнського проекту «Університет юних правознавців».

 

КОНТАКТИ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1862 Останнє редагування 10 квіт. 14:29 |

Коментарі