HONOR ET GLORIA, UTILITAS

28 бер. 14:37 |

к.ю.н. Богдан Ірина Анатоліївна

(0 )

 Богдан I

Кандидат юридичних наук

ассистент

 

ОСВІТА

2008 рік – закінчила навчання у Київському національному університету імені Тараса Шевченка,

2009 рік – закінчила навчання у ДВНЗ «Державний інститут інтелектуальної власності»,

2014 рік – захистила дисертацію на тему «Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість»

Список наукових праць:

Статті:

1. Зловживання суб’єктивними трудовими правами: постановка питання

(Право України. – 2010. - № 3. – С.161-165., у співавторстві з Панасюком О.Т.)

2. Чи може здібність до творчості бути об’єктом правового регулювання?

(Форум права. – 2011. – № 2. – С. 687–693 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_2_111.pdf, у співавторстві з Панасюком О.Т.).

3. Поняття «творчість» як категорія трудового права

(Юридична Україна, 2012. – №5(113). – С. 61-68).

4. Вплив природно-правової доктрини на зміст права на творчість.

(Бюлетень Міністерства юстиції України, 2012. - №12(134). – С. 115-121).

5. Поняття та зміст суб’єктивного права на творчість.

(Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2012. – Вип. № 20 – Ч. 1. – Т.2. – С. 17-21).

6. Умови праці як елемент трудоправового забезпечення творчості.

(Юридична Україна, 2013. - №7(127). – С. 50-56).

7. Условия труда как значимый элемент правового обеспечения творчества.

(Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал. – Кишинев (Республика Молдова), 2013. - №8/2. – С. 63-67).

8. О влиянии идеи солидарности на правовое регулирование трудовых отношений.

(Вестник трудового права и права социального обеспечения. Выпуск 9. Ярославль: Изд. ЯрГУ, 2015 – С. 96-107).

Тези конференцій:

9. Трудове інтелектуальне досягнення працівника як категорія трудового права.

(Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення (Тези доповідей та наукових повідомлень учасників II Міжнародної науково-практичної конференції). – Х: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 8-9 жовтня 2010 р. – С. 288-291).

10. Творчість як об’єкт правового регулювання.

(Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки». – К.: Національна академія управління. – 26 листопада 2010 р. – C. 131-132).

11. Службовий твір: проблема міжгалузевого правового регулювання.

(Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права//Збірник тез Четвертих цивілістичних читань, присвячених пам’яті профессора О.А. Підопригори. – К: КНУ імені Тараса Шевченка. -  25 березня 2011. – С. 272 – 274).

12. Право на творчість як елемент правового статусу працівників.

(Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення (Тези доповідей та наукових повідомлень учасників III Міжнародної науково-практичної конференції). - Х: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 7-8 жовтня 2011. – С. 313-317).

13. Творчоздібність як складова правосуб’єктності працівника.

(Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми (Тези доповідей та наукових повідомлень учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції). - Х: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 5-6 жовтня 2012 р. – С. 294-298).

14. Творчество как правообязанность работника.

(Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення (Тези доповідей та наукових повідомлень учасників V Міжнародної науково-практичної конференції). – Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 27-28 вересня 2013. – С. 375-379).

15. Роль презумпции трудовых отношений при квалификации «фриланса».

(Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку (Тези доповідей та наукових повідомлень учасників V Міжнародної науково-практичної конференції). – Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 3-4 жовтня 2014 р. – С. 215-219).

16. Методологічні підходи до визначення поняття «творчий працівник»

(Поняття та категорії юридичної науки// Збірник наукових праць. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 листопада 2014 р.) /за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.:Ніка-Центр, 2014. – С. 171-175).

17. Про юридичну конструкцію трудового договору.

(Актуальні проблеми соціального права Матеріали всеукраїнського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). – Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень 2016. – 284 с.- С. 54 – 57).

18. Роль юридичних конструкцій при відмежуванні трудового права від суміжних галузей права.

(Матеріали Міжнародної науково – практичної коференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (20 травня 2016 року)/ Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова, к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. Ред.) та ін. – в 3-х томах. – Том 2. К. ВПЦ «Київський університет», 2016. – 355 с.).

19. О конструкции «правообязанность» в трудовых правоотношениях постиндустриального общества.

(Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества: сб.науч. трудов по итогам III междунар. Науч.- практ. конф., 23-24 окт. 2015 г./редкол.: К.Л. Томашевский (гл. Ред.) и [др.]. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 270 с.).

591 Останнє редагування 25 квіт. 11:53 |

Коментарі