HONOR ET GLORIA, UTILITAS

28 бер. 14:39 |

к.ю.н., ас. Сіньова Людмила Миколаївна

(6 )

Сiньова

Сіньова Людмила Миколаївна 1976 року народження. В 2004 році закінчила  юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр права».

     В 1999 році почала працювати на юридичному факультеті, а з 2004 року на посаді юриста І категорії кафедри трудового, земельного і екологічного права. З 2011 року у зв’язку з реорганізацією кафедри трудового, земельного і екологічного права переведена на посаду юриста І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення.

29 січня 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів» (спеціальність 12.00.05), активно веде науково-дослідницьку роботу, є автором 55 наукових праць.

З 2014 року на посаді асистента кафедри трудового права та права соціального забезпечення за сумісництвом.

Напрямки наукової діяльності на сучасному етапі - юридична деонтологія, трудове право, право соціального захисту.

Список наукових праць:

 1. Сіньова Л.М.  Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань. Монографія / Л.М. Сіньова. –  К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 239 с.
 2. Сіньова Л.М., Кучма О.Л.  Право соціального забезпечення України. Практикум для студентів юридичного факультету / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 96 с.:
 3. Сіньова Л.М., Кучма О.Л. Пільги як вид соціального забезпечення за законодавством України. Збірник нормативно-правових актів України. – К. : «Освіта України», 2016. – 312 с.
 4. Статті: Сіньова Л.М.  Історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів у країнах Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. -  № 79. -  2008. – С. 50 – 52.
 5. Сіньова Л.М. Державна політика України у сфері соціального захисту остарбайтерів: правові питання // Наука і правоохорона. – № 2 (12). – 2011. – Частина ІІ. – С. 183–188.
 6. Сіньова Л.М. Правове регулювання статусу остарбайтерів: історико-правовий аналіз / Сіньова Л.М. // Наука і правоохорона. – 2011. - № 3, част. ІІ. – С. 117-123.
 7. Сіньова Л.М. Соціально-правовий захист остарбайтерів в Україні: проблеми і шляхи вирішення // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 22. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – с. 640. – С. 624-630.
 8. Сіньова Л.М. Історично-правові засади діяльності Фонду «Взаєморозуміння і примирення» в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. -  № 90. -  2012. – С. 100 – 103.
 9. Сіньова Л.М. Сучасний стан соціальної захищеності остарбайтерів за законодавством України та способи його вдосконалення //Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал – 2012. - №2 (6). C. 374-379.
 10. Сіньова Л.М. Деякі питання соціально-правового захисту остарбайтерів в Україні // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. – 2012. – № 6. – С. 92-95.  
 11. Сіньова Л.М. Особливості становлення і перспективи розвитку соціального захисту жертв нацистських переслідувань в країнах Європи та в Україні // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 26. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2013. –652 с. – С. 504-510.
 12. Сіньова Л.М. Остарбайтери як суб’єкти права соціального забезпечення: міжнародний досвід // Митна справа № 1 (85), 2013, частина 2, книга 1. – 472 с. – С. 379-383.
 13. Сіньова Л.М. Інтерпретація соціально-правової категорії «остарбайтер» в Україні  // Митна справа № 2 (86), 2013, частина 2, книга 2. – 500 с. – С. 465-472.
 14. Сіньова Л.М. До питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацизму в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. -  № 95. -  2013. – С. 74 – 77.
 15. Сіньова Л.М. Сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні //Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал – 2013. - №2 (10). C. 384-391.
 16. Сіньова Л.М. Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. -  № 1(99). -  2014. – С. 106 –109.
 17. Сіньова Л.М. Організаційно-функціональне призначення Федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал – 2015. - №3 (9). C. 298-304.
 18. Сіньова Л.М. Сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. -  № 1(102). -  2016. – С. 32 –34.
 19. Сіньова Л.М. Теоретично-правові аспекти охоронної функції права соціального забезпечення // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» : – № 2/2016 від 28.07.2016. – С. 87–90.
 20. Сіньова Л.М. Модифікація політичної функції права соціального забезпечення в умовах сьогодення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2016. – № 2. – 456 с. – С. 311-320. 
 21. Сіньова Л.М. Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2016. – № 3. – 312 с. – С. 183-194. 
 22. Тези: Сіньова Л.М. Проблеми евтаназії в сучасному праві //  Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 2007. – С. 110 – 115.
 23. Сіньова Л.М. Проблеми правового статусу остарбайтерів // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 – 24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – С. 254 – 256.
 24. Сіньова Л.М. Соціально-правові засади статусу остарбайтерів в роки Другої світової війни // Від громадянського суспільства до правової держави. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 99 – 101.
 25. Сіньова Л.М. Історичні аспекти примусової депортації працездатного населення України в роки ВВВ // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24 – 25 квітня 2008 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Ч. 3. – С. 154 – 155.
 26. Сіньова Л.М. Правові засади соціального захисту остарбайтерів //  Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 459 – 464.
 27. Сіньова Л.М. Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 – 24 квітня 2009 року). – К., 2009. – Ч. ІІІ. – С. 269 – 271.
 28. Сіньова Л.М. Поняття та особливості механізму соціального захисту остарбайтерів //  Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вибір: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (20 березня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 198 – 200.
 29. Сіньова Л.М. Розвиток національного законодавства щодо забезпечення соціального захисту остарбайтерів //  Правове забезпечення соціальної сфери: зб. матер. І Міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів, (Одеса, 26 – 27 березня 2010 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2010. – С.  273 – 275.  
 30. Сіньова Л.М. Генеза правового регулювання соціального захисту остарбайтерів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. – Ч ІІ. – С. 45 – 46.
 31. Сіньова Л.М. Правовий захист остарбайтерів: історичний аспект // Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейських цінностей: Матеріали міжнародного круглого столу (8 грудня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 177 с. – С. 143 – 145.
 32. Синева Л.Н. Международно-правовые основы социальной защиты остарбайтеров //Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства (збірник тез Міжн.науково-практичної конференції, присвяченої ювілею професора, заслуженого юриста України Р.І. Кондратьєва, 30 вересня-1 жовтня 2011 року)  / За ред.  к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н., О.А. Ситницької.  – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 209 с. – С. 176 – 179.
 33. Сіньова Л.М. Фонд «Взаєморозуміння і примирення»: історико-правовий аспект створення та діяльності в Україні / Правове регулювання ринків капіталів, товарів, праці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Правове регулювання ринків капіталів, товарів, праці»(м. Донецьк, 9 грудня 2011 року) / Ред. кол. О.С. Янкова, Л.П. Амелічева, І.Ф. Коваль. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – с. 204. – С. 128-130.
 34. Сіньова Л.М. Проблеми правового регулювання соціального забезпечення остарбайтерів, які постраждали під час Другої світової війни // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21 квітня 2011 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,  2011. – С. 232 – 233.
 35. Сіньова Л.М. Актуальні питання до визначення поняття «Остарбайтер» //Теорія і практика сучасного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2012 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. 2. – 112 с. – С. 16-18.
 36. Сіньова Л.М.  Сутність остарбайтерства як виду примусової праці // Право на працю та інші соціально-економічні права людини і громадянина / Упорядники: В.Ф. Пеньківський, Л.С. Нецька, О.В. Тищенко // Літературний редактор К.В. Гутаріна. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – 306 с. – С. 164-168.
 37. Сіньова Л.М. Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів як громадян похилого віку // Правове життя сучасної України: матер. Міжн.наук.конф. проф.-викл. складу (Одеса 20 – 21 квітня 2012 р.) Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса: Фенікс, 2012. – 490 с.  
 38. Сіньова Л.М. Правове регулювання компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 березня 2012 року) / Редкол.:   д.ю.н. І.С.Гриценко (голова), проф. П.С.Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук  (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – 472 с. – C. 254-257.
 39. Сіньова Л.М. Проблеми розмежування понять «остарбайтер» і «гастарбайтер» в законодавстві України // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – К.:  Ніка-Центр, 2013. – 676 с. – С. 609-614.
 40. Сіньова Л.М. До роковин початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи у роки Великої Вітчизняної війни // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2013 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С.Гриценко (голова), проф. П.С.Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – 429 с. – С. 312-313.
 41. Сіньова Л.М. Класифікація остарбайтерів за видами примусових робіт під час Другої світової війни // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIII Міжнародної  наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013: http://DSpacunivekharkoua «юридичний факультет»;       http://wwjurfaunivekharkoua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи // VII Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» – 627 с. – С. 463-466.
 42. Сіньова Л.М. Актуальні питання щодо забезпечення соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні // Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11-12 липня 2014 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – 140 с. – С.61-63.
 43.  Сіньова Л.М. Створення та діяльність Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність в Україні» // Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської (національної) конференції; м. Київ, 22-24 листопада 2012 р.  / За заг. редакцією А.П. Зайця, М.І. Іншина, В.Л. Костюка. – К.: ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», ПВГОІ «ІР СТ Україна». – 2013. – 272 с. – С. 79-84.
 44. Сіньова Л.М. Щодо функцій соціального забезпечення в сучасних умовах // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. сучасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 верес. 2013 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2013.  – 560 с. – С. 484-486.
 45. Сіньова Л.М. Щодо окремих видів соціального захисту жертв нацистських переслідувань // Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів : матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» (м. Київ, 19-20 липня 2013 р.) / за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника, Д.І. Сірохи. – К.: «ІР СТ Україна», 2013. – 224 с. – С. 56-61.
 46. Сіньова Л.М. Історико-правова характеристика соціального захисту жертв нацистських переслідувань // Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 22-23 серпня 2014 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – 136 с. – С. 102-105.
 47. Сіньова Л.М.  Боротьба з бідністю як функція соціальної держави // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс,  2014. – 534 c. – С. 338 – 339.
 48. Сіньова Л.М. Соціальна реабілітація як напрямок соціального захисту // Актуальні юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5 – 7 червня 2014 /  [За ред.: В.С. Венедіктова, проф. А.М. Куліша]. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 382 c. – С. 321 – 324.
 49. Сіньова Л.М. До питання про значення функцій права соціального забезпечення в сучасних умовах // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс,  2015. – 575 c. – С. 333 – 334.
 50. Сіньова Л.М. Значення соціальної функції в праві соціального забезпечення //Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства :матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВСУкраїни, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015. –354 с. - С. 287-289.
 51. Сіньова Л.М. Значення гуманістичної функції в праві соціального забезпечення  // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ.конф.(м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. В.І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – 301 с. – С. 219-224.
 52. Сіньова Л.М. Вплив політичної функції права соціального забезпечення  на соціалізацію суспільства // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 2. - К.: ВПЦ «Київський університет»,  2016. – 355 c. – С. 201 – 203.
 53. Сіньова Л.М. Політична функція права соціального забезпечення: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р. ] / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – 220 с. – С. 53-54.
 54. Сіньова Л.М. Соціально-правовий захист громадян похилого віку в сучасних умовах // Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару [Текст] / за заг. ред. проф. Р. С. Мельника // Бюлетень №2 (2)травень2016 р. – Київ : Центр німецького права, Рада молодихвченихюридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 59 с. – С. 51- 55.  
684 Останнє редагування 25 квіт. 09:50 |

Коментарі