HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 12:49 |

к.ю.н., доц. Кучма Ольга Леонідівна

(22 )

Kuchma

 

БІОГРАФІЯ

Народилася 22 жовтня 1980 року в місті Києві.

В червні 2004 року закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

З 2004 року по 2008 роки навчалася в аспірантурі університету без відриву від виробництва.

З вересня 2006 року прийнята на посаду асистента кафедри трудового, земельного та екологічного права, після реорганізації - кафедри трудового права та права соціального забезпечення.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему: «Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення України».

2013 року переведена на посаду доцента кафедри трудового права та права соціального забезпечення.

2015 року присвоєно вчене звання доцента

Протягом роботи проводила практичні та семінарські заняття з таких нормативних курсів та спецкурсів: «Трудове право», «Право соціального захисту», «Проблеми трудового права», «Юридична деонтологія», «Правознавство», «Правове регулювання надання допомог та соціальних послуг», «Пенсійне право України», «Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення», «Правове забезпечення соціального захисту окремих категорій працівників» та ін., а також читає лекції на юридичному факультеті з курсів «Пенсійне право України», «Правове регулювання надання допомог та соціальних послуг», «Право соціального захисту» «Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення», «Правове забезпечення соціального захисту окремих категорій працівників» та на інших факультетах університету - «Основи охорони праці», «Господарське, трудове і міське право», «Правознавство».

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Встановлення стажу з врахуванням показань свідків Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 9-10 лютого 2006 р.) – С.289-291.
2. Значення та правова характеристика умов, які впливають на обчислення стажу наукової роботи Держава та регіони. Серія : Право. – 2007. – №2. – С. 96–100. Фахове видання
3. Значення мінімального страхового внеску при обчисленні страхового стажу Матеріали ХІІІ регіональна науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 8-9 лютого 2007 р.) – С.397-398.
4. Періодизація розвитку законодавства про страховий стаж Вісник прокуратури. – 2010. – №3. – С. 107–113. Фахове видання
5. Особливості обчислення страхового стажу працівників, роботодавцем яких є платник єдиного податку Вісник прокуратури. – 2010. – №10. – С. 110–114. Фахове видання
6. Питання зарахування періоду військової служби до стажу роботи, що дає право на отримання щомісячного довічного грошового утримання суддям Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення» (м. Харків, 8-9 жовтня 2010 р.) - С.512-513.
7. Питання зарахування до страхового стажу періоду надання особою послуг за договорами цивільно-правового характеру Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2011. – Вип. 52. – С.287–291. Фахове видання
8. Підстави підтвердження стажу роботи в шкідливих умовах праці Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2012. – №4. – С. 141–145. Фахове видання
9. Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення України Монографія. – Київ: 2013.
10. Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – Вип. 59. – С.265–269. Фахове видання
11. Реалізація права інваліда на пільги: проблеми
практики застосування Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2013. - №2. - с.159-163. Фахове видання
12. Взаимосвязь уплаты единого страхового взноса и права на пенсионное обеспечение
Международный научно-практический
правовой журнал "Закон и Жизнь" ("Legea si Viata") в Украине. - №9-2 (261). – 2013. - С.238-242
Фахове видання
13. Реформування соціального страхування: історія і сьогодення
Від громадянського суспільства – до правової держави. Матеріали ІІІ міжн. наук. конф. студентів та молодих вчених. Зб. Internet-конференції. 26.04.2013 р. м. Харків. – ХНУ імені В.Н.Каразіна. – С.279-281
14. Проблема врегулювання трудових відносин людини з державою в сучасний період право-державотворення України Людина і держава – плебсологічний вимір. П’ята (ювілейна) всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2012 р.) – С.365-367.
15. Момент виникнення та припинення соціального ризику у праві соціального забезпечення Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І міжнар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) за ред.. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М.Хуторян, доц.В.І.Щербина – К.: Ніка-Центр, 2013. С.527-531.
16. Обчислення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, що є застрахованими у системі ЗОДСС Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2013 р., м. Київ, Україна)/Упорядник к.ю.н. Головко Л.О. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – С.233-235
17. Визначення дати втрати працездатності внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської конференції; м. Київ, 22-24 листопада 2012 р. (за заг. редакцією А.П.Зайця, М.І.Іншина, В.Л.Костюка). – К.: ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», ПВГОІ «ІР СТ Україна». – 2013 С.38-41)
18. Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності
Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків 27-28 верес. 2013 р.) / за ред. В.В. Жернакова. - Х.: Право, 2013. - 560 с. С.471-473
19. Право судді на соціальне страхування: результати судової реформи Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2013. - №4. – С.136-138
Фахове видання
20. Місце трудового та страхового стажу в структурі галузей права Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 25-26 жовт. 2013 р.) / Херсон: ВД «Гельветика», 2013. – 164 с. – С.76-79
21. Особливості укладення трудового договору із керівником навчального закладу комунальної власності Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 18-19 жовт. 2013 р.) – Львів: Західноукр. Організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – 136 с. – С.85-86
22. Проблема визначення видів грошового забезпечення, які враховуються при перерахунку пенсії Юридична наука:виклики і сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – 108 с. – С.42-45
23. Право потерпілих від нещасних випадків на виробництві, які проживають за кордоном, на страхові виплати Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: матеріали міжнар. Наук.-практ. конф. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – 120 с. – С.107-109
24. Соціальне страхування громадян України на окупованій території Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – 534 c. – С. 318 – 320.
25. Проблеми визначення кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – Випуск 9-2 том 2. – 136 с. – С.17-19 Фахове видання
26. Визначення платника збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при відчуженні легкових автомобілів Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 березня 2012 року)/К.: Прінт-Сервіс,2014. – 472 с. – С.249-250
27. Право працівника на соціальне забезпечення у разі виїзду за кордон: проблеми визначення суб’єктного складу Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konerencie PRAVA A SLOBODY CLOVEKA A OBCANA MECHANIZMUS ICH IMPLEMENTACIE A OCHRANY ROZNYCH OBLASTIACH PRAVA /19. – 20. septembra 2014/ - С.184-186

28. Способи стягнення єдиного соціального внеску Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Дніпропетровськ, 7-8 листопада 2014 р. у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. Частина І. – 144 с. – С.131-133
29. Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування науково-педагогічних працівників Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2014. - №6. – С.60-62 Фахове видання
30. Час вимушеного прогулу в трудовому праві та загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2014. - №6. – С.138-140
Фахове видання
31. Соціальне страхування осіб, які перебувають у фактичних трудових відносинах Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - Серія:Юридичні науки. - Вип.5. – Т.1. – С.307-309 Фахове видання
32. Соціальне страхування осіб, яких відсторонено від роботи Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнар. наук.практ. конф. (м.Одеса, Україна, 12-13 грудня 2014 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – Ч.ІІ. – 132 с. – С.16-18
33. Члени наглядової ради товариства як учасники соціально-страхових правовідносин Теорія і практика сучасної юриспруденції: міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 19-20 грудня 2014 р.: у 2-х частинах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – Ч.І. – 124 с. – С.34-37
34. Страховий ризик за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Актуальні проблеми розвитку громадянського суспільства в україні в умовах сучасних правових реформ: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Дніпропетровськ, 21.05.2015 р. – Дніпропетровськ: ГО «Українська асоціація правових досліджень» 2015 р. – 100 с. – С.70-72
35. Понятие «объект социального страхования» в доктрине и законодательстве Legea si Viata. Publikatie stiintifico-practicá. Nr.6/2 (282) 2015. C.66-69
Фахове видання
36. Страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасних випадків:проблема визначення понять Актуальні питання державотворення в Україні: матер. міжнар. наук-практ. конф. (22.05.2015 р.) – К. Прінт-Сервіс, 2015. – 575 с. – С.317-319
37. Обов’язки застрахованої особи в соціальному забезпеченні та цивільному законодавстві Право як ефективний суспільний регулятор»: матер. міжнар.наук-практ. конф., м.Львів, 19-20 02.2016. – Львів: Центр правничих ініціатив, 2016. – 112 с. – С.93-95
38. Умови обмеження конституційного права на соціальний захист Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konerencie PRAVA A SLOBODY CLOVEKA A OBCANA MECHANIZMUS ICH IMPLEMENTACIE A OCHRANY ROZNYCH OBLASTIACH PRAVA /27. – 28. novembra 2015/ - С.154-157
39. Страховий ризик в соціальному страхуванні як правова категорія та категорія права Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2015. - №6. – С.137-139
Фахове видання
40. Проблема визначення терміну «загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 р. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2016. – 128 с. – С.66-68
41. Принципи законності й верховенства права: проблеми правозастосування Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. - Серія:Юридичні науки. - Вип.6. – Т.1. – С.154-156 Фахове видання
42. Правоспособность физического лица в правоотношениях социального страхования и теории права Legea si Viata. Publikatie stiintifico-practicá. Nr.4/2 (292) 2016. C.35-38
Фахове видання
43. Соціальне забезпечення інваліда: проблеми правотворчості Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ: Науково-практичний посібник / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л.Костюка, В. П. Мельника. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – 220 с. – С.97-98
44. Доплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: проблема практики застосування Актуальні питання державотворення в Україні. матер. міжнар. Наук.-практ. Конф., 20.05.2016 р.. – Том 2. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2016. – 355 с. – С.186-187
45. Пільги як вид соціального забезпечення за законодавством України. Збірник нормативно-правових актів України. – К. : «Освіта України», 2016. – 312 с.
46. Статус особи, до якої застосовано запобіжний захист тримання під вартою або домашній арешт, в соціальному страхуванні та трудовому законодавстві Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матер. доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М.І.Іншина, проф. В.І.Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І.С.Сахарук. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – 301 с. – С.115-118
47. Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Юрид. Науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. Університет, 2015. - №4(І). – 196 с. – С.177-181 Фахове видання
48. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в структурі права соціального забезпечення Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2016. - №4. – С.79-82 Фахове видання
49. Допомога на поховання як вид матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за законодавством України Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., м.Харків, 5-6 серп. 2016 р. – Х.: Східноукр. Наук. юрид. Організація, 2016. – 132 с. – С.49-51
50. Ответственность субъектов общеобязательного государственного социального страхования в правовой доктрине и законодательстве Modern Science Moderní veda. – Praha. - Ceská republika, Nemoros, 2016. - №2. – С.189-195
Фахове видання
51. Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди завданої здоров’ю застрахованої особи East European Scientific Journal Wschonioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa. – Polska, 2016/ - №5(9). – С.131-135 Фахове видання
52. Виникнення соціально-страхових та трудових відносин із суддями: практично-правові проблеми Visegrad journal on human rights, 2016. – №1/2. – С.137-142 Фахове видання
53. Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування Публічне право, наук.-практ. юрид. журнал, 2016. - №2. – С.314-318
Фахове видання
54. Питання визнання факту застрахованості особи у випадку порушення страхувальником обов’язку по сплаті ЄСВ Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12-13 серп. 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – 112 с. – С.67-69
55. Галузева належність процесуальних правовідносин Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Львів, 19-20 серп. 2016 р. – Львів: західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – 136 с. – С.98-99
56. Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Юрид. Науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. Університет, 2016. - №1. – 150 с. – С.127-133 Фахове видання
57. Соціальне страхування як складова методу в галузі права соціального забезпечення Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Серія:Право. – Вип.39. – Т.1. – С.104-106 Фахове видання
58. Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в Україні Монографія. – К.: Освіта України, 2016.
59. Обчислення стажу та заробітної плати для пенсійного забезпечення науково-педагогічного працівника Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. — 358 с. – С.162-165
ІІ. Навчально-методичні праці
Назва публікації Вихідні дані
60. Пенсійне право України
Робоча програма Вид-во Київського національного університету імені Тараса Шевченка
61. Правове регулювання надання допомог та соціальних послуг Робоча програма Вид-во Київського національного університету імені Тараса Шевченка
62. Право соціального захисту
Робоча програма Вид-во Київського національного університету імені Тараса Шевченка
63. Господарське, трудове і міське право Робоча програма http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
64. Зарубіжне право соціального забезпечення
Робоча програма http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
65. Право соціального забезпечення України: практикум для студентів юридичного факультету К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 96 с.
66. Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення Робоча програма http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja

7135 Останнє редагування 25 квіт. 11:57 |

Коментарі