HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:07 |

к.ю.н., доц. Марченко Світлана Іванівна

(9 )

alt

 Марченко Світлана Іванівна

-асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету.

 • 9 травня 1975р. - народилась с. Червоний Перекоп Каховського району Херсонської обл.
 • 1998р. - закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка .
 • З лютого 2003р. - працює на посаді асистента кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету.

Основні напрями наукової діяльності:

 • аграрне право, зокрема, дослідження проблем правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва.

Ряд наукових статей присвячено аналізу правового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва, загальнотеоретичних аспектів державно-правового стимулювання товарного сільськогосподарського виробництва та окремих його напрямків, гармонізації аграрного законодавства України з нормами та вимогами Світової організації торгівлі.

Працює над написанням кандидатської дисертації на тему: „Правове забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва”.

Педагогічна діяльність здійснюється за означеними вище напрямами і полягає у викладанні курсу з аграрного права, у керівництві науковими дослідженнями студентів, їх самостійною роботою тощо.

Автор понад 30 наукових та науково-практичних публікацій, в тому числі співавтор „Науково-практичного коментарю до Закону України „Про особисте селянське господарство” (2004 р.), Порадника керівнику сільськогосподарського підприємства (2005 р.).

 

Наукові публікації :

 1. „Правові засади надання державної підтримки суб’єктам аграрного підприємництва” ( Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 45. – 2002);
 2.  Поняття державної підтримки суб’єктів аграрного підприємництва ( Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 47. – 2002.);
 3. Правове забезпечення організації бджільництва (Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 55. – 2003);
 4. Марченко С.І.Соціолого-правові аспекти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 704 с. – С. 375-381);
 5. Правові засади кадрового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва (Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 65-66. – 2005. – С. 95-96) тощо.

В рамках науково-дослідних програм юридичного факультету брала участь у розробці проекту Аграрного кодексу України. Працювала в комісії Законодавство” по розробці Державної комплексної програми підтримки та розвитку українського села „Добробут через аграрний розвиток України” при Кабінеті Міністрів України (2005 р.)

Список наукових праць :

 1. Марченко С.І. Правові питання державної підтримки сільськогосподарських кооперативів // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіціУкраїни ХХІ століття / Збірник наукових праць учасників конференції. – К.: Укоопосвіта, 2001 – С.157-159.
 2. Марченко С.І. Організаційно-правові форми матеріально-технічного забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК: Наукове видання. У чотирьох частинах. За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2001. - С. 211-214.
 3. Марченко С.І. Правові засади надання державної підтримки суб’єктам аграрного підприємництва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 45. – 2002. – с. 74-77.
 4. Марченко С.І. Поняття державної підтримки суб’єктів аграрного підприємництва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 47. – 2002.- С. 145-149.
 5. Браніцький О.М., Марченко С.І Словник аграрно-правових термінів. К.: Вид-во НАУ, 2002. – 37 с.
 6. Марченко С.І. Щодо визначення виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск № 1 «Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». – Хмельницький, 2002. - С. 160-162.
 7. Марченко С.І. Правове забезпечення організації насінництва // Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2002. - С.178-181.
 8. Марченко С.І. Проблеми реалізації норм Земельного кодексу України в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності суб’єктами аграрного підприємництва // Проект «Підвищення екологічної та правової свідомості громадян України з метою реалізації прав приватної власності на землю, екологічну безпеку та збалансоване землекористування в контексті положень нового Земельного кодексу України». – К.: Інформаційно-ресурсний центр «Реформування земельних відносин в Україні», 2002.- С. 75-76.
 9. Марченко С.І. Організаційно-правові форми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників // Забезпечення законності у сфері земельних правовідносин. Збірник тез. Львів, 2003. – С. 114-116.
 10. Марченко С.І. Деякі питання ефективності законодавства про державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». – Хмельницький: В-во ХІУП, 2003. – С. 192-193.
 11. Марченко С.І. Правове забезпечення організації бджільництва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. . Випуск 55. – 2003. – С. 179-182.
 12. Марченко С.І. Соціолого-правові аспекти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - Вип. 21. – С. 375-381.
 13. Марченко С.І. Організаційно-правове забезпечення державної цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. Відп. ред. В.І. Семчик. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 130 с. – С. 102-105.
 14. Марченко С.І. Правові аспекти інформаційного забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва // Молодь у юридичній науці: Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання». 5-6 листопада 2004 р. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2004. – С. 309-310.
 15. Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство» /за ред. В.В. Носіка - К. : Кондор, 2004. – С. 116-153.
 16. Марченко С.І. Правові засади кадрового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. - 2005. - Вип. 66. – С. 95-98.
 17. Марченко С.І. Правові засади здійснення товарного сільськогосподарського виробництва // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. статей за мат. І Міжвуз. наук.-практ. конф. [м. Луцьк, 27-28 травня 2005 р.] - Луцьк, 2005. – С. 177-182.
 18. Марченко С.І. Правове регулювання окремих напрямів виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / [кол. авт.] ; за ред. А. Гетьмана, В.З. Янчука. - К. : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.
 19. Марченко С.І. Правовые аспекты кадрового обеспечения товарного сельскохозяйственного производства // Проблемы развития законодательства и правоприменительной практики. Материалы Международной научной конференции студентов и аспирантов. Минск 29-30 октября 2004 г. – Минск: БГУ, 2005. – С. 200-2002.
 20. Марченко С. В.З. Янчук – фундатор української аграрно-правової науки // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В.З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с. – С. 104-106.
 21. Марченко С.І. Гармонізація законодавства України про державну підтримку сільського господарства з нормами та вимогами Світової організації торгівлі // Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України – МІА України 2005 : мат. міжн. наук.-практ. конф. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. - С. 53-56.
 22. Марченко С.І. Правові аспекти здійснення товарного сільськогосподарського виробництва на засадах орендного землекористування в контексті розробок наукової школи «Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки» // Наукові правничі школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Мат. Міжн. наук. конф. [Київ, 12 жовтня 2005 р.]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 98-100.
 23. Марченко С.І. Правові аспекти кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (зарубіжний досвід) // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст. : мат. міжн. наук. конф. — Біла Церква, 2006. — С. 160-162.
 24. Марченко С.І. Аграрно-правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі // Проблеми забезпечення законності у сфері земельних та аграрних відносин : мат. доп. на наук.- практ. конф. ; [Львів, 19-20 травня 2006 р.] - Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. - С. 32-33.
 25. Марченко С.І. Державно-правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Актуальні проблеми держави і системи права України в умовах світової глобалізації : зб. наук. пр. // мат. Міжвуз. наук.-практ. конф. молодих вчених ; [Київ, 15 березня 2007 р.] - К. : Юридичний факультет НАУ. - С. 275-276.
 26. Марченко С.І. Мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення: новели законодавчого регулювання // Нотаріат для Вас. - 2007. - № 3. - С. 15-18.
 27. Марченко С.І. Колізії правових норм та шляхи їхнього вирішення // Нотаріат для Вас. - 2007. - № 7-8. - С. 52-54.
 28. Марченко С.І. Тенденції розвитку законодавства про стимулювання сільськогосподарського виробництва // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти : зб. наук. пр. // за. ред. В.М. Єрмоленка [та ін.] - К.: Магістр-ХХІ ст., 2007. - С. 101-103.
 29. Марченко С.І. Правові аспекти інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні // Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села : мат. міжн. наук. –практ. конф. - К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. - С. 131-133.
 30. Марченко С.І. Правові аспекти сільськогосподарського виробництва у військових формуваннях України // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : тези доп. на Всеукр. наук. конф. аспір. та здоб. - Львів, 2007. - С. 135-138.
 31. Марченко С.І. Суб’єкти права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доп. на Всеукр. наук. конф. адьюнкт., аспір. та здоб. [Львів, 26 вересня 2008 р.] - Львів, 2008. - С. 156-158.
 32. Загальні засади правового регулювання сільського господарства України : зб. норм.-прав.актів. [Курило В.І., Єрмоленко В.М., Марченко С.І., Головій Л.В., Курило І.В., Слюсаренко С.В]- К. : Магістр – ХХІ ст., 2008. – 516 с.
 33. Марченко С.І. Сільськогосподарська продукція як об’єкт аграрних правовідносин // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. - 722 с. - С. 411-412.
 34. Власова І.С., Марченко С.І. Реалізація права на підприємницьку діяльність у сільському господарстві України // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. - 722 с. - С. 373-374.
 35. Марченко С.І. Особливості правового режиму товарної сільськогосподарської продукції за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 квітня 2009 р.) Ч. 3. – 2009.
 36. Марченко С.І. Правові аспекти сільськогосподарського природокористування в умовах адаптації аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів : мат. Міжн. наук.-практ. конф. [м. Харків, 9-10 жовтня 2009 р. ] / за аг. ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. – Харків : Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого, 2009. – 229 с. – С. 142-144.
 37. Марченко С. І. Окремі правові аспекти рибальства в Україні / Марченко С. І. // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30-31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред В. М. Єрмоленка та ін. – К. : ІРІДІУМ, 2009. – 258-260.
 38. Марченко С.І. Поняття «товарне сільськогосподарське виробництво» як правова категорії // Підприємництво, господарство і право.- 2009. - № 12. – С. 196- 199.
 39. Марченко С.І. Розвиток законодавства про стимулювання сільськогосподарського виробництва в країнах ЄС та деяких інших державах // Актуальні проблеми політики : зб. Наук. Праць / Кер. Авт. Кол. С. В. Ківалов ; відп. За вип. О. В. Козаченко. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г. В., 2009. – Вип. 38. - 844 с. – С. 188-194.
 40. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / за ред. Г.І. Балюк. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.
 41. Лісовий кодекс України: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К. : Юрінком Інтер. - № 10/2009. – 368 с.
 42. Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні. Монографія / Світлана Іванівна Марченко – К. : Обрії, 2010. – 200 с.
 43. Марченко С.І. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 84. – С. 49 – 52.
 44. Марченко С.І. Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації зерна за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених; Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. – Ч. ІІ. – С. 135-136.
 45. Марченко С.І. Розвиток наукової думки про правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в аграрному праві України //Науковий вісник НУБіП України : зб. наук. праць. Вип.. 156. Серія право. – 2010. - С. 83-94.
 46. Марченко С.І. Правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 85. – С. 60 – 63.
 47. Марченко С.І. Особливості правового становища суб’єктів господарювання в галузі рослинництва // Спадковість творчих ідей академіка В. З. Янчука та їх розвиток у науці сучасного аграрного і природо ресурсного права: мат. Круглого столу (27 травня 2010 р.), присвяченого 85-річчю від дня народження академіка В.З. Янчука: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила. – К. : Освіта України, 2010. – 108 с. – С.50-52.
 48. Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / за ред. Г.І. Балюк [Балюк Г.І., Погрібний О.О., Шемшученко Ю.С., Марченко С.І. та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.
 49. Тваринний світ України : правова охорона, використання та відтворення: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К. : Юрінком Інтер. - № 3/2010. – 384 с.
 50. Марченко С.І. Консолідація законодавства України про державну підтримку сільського господарства // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України: матерiали тез Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення юридичного факультету НУБіП(19-20 травня 2011 р., м. Київ, Україна) / упор. О.М. Гончаренко. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 452 с. – С. 357-359.
 51. Марченко С.І. Коментар до ст. 20 Закону «Про охорону атмосферного повітря» // Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Г.І. Балюк, І.С. Гриценко, Т.Г. Ковальчук, С.І. Марченко та ін. ; за ред. Г.І. Балюк. - К.: Юрінком Інтер, 2011. – 328 с. – Стор. 106-111.
 52. Марченко С.І. Особливості правового регулювання контролю в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу // Правові форми екологічного контролю: навчальний посібник / Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О. та ін. (за ред. Краснової М.В.). – К. : Алерта, 2012. – 760 с. – С. 454-473.
 53. Марченко С.І. Систематизація аграрного законодавства України в сучасних умовах: стан, тенденції та перспективи // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : мат-ли Всеукраїнського круглого столу 25.05.2012 р. – Зб. наук. праць за заг. ред. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила, В.І. Семчика. – К. : Видавничий центр НУБіП України. – 2012 – 168 с. –С. 98-100.
 54. Марченко С. І. Реалізація принципу свободи підприємницької діяльності в аграрному праві України / С. І. Марченко // Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 6 груд. 2013 р.) : зб. тез наук. доп. – Харків, 2013. – С. 162–164.
 55. Марченко С.І. Правові засади органічного (біологічного) сільськогосподарського виробництва // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 р.). .). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – 468 с. – С. 317-319
 56. Марченко С.І. Реалізація принципу державної підтримки сільського господарства шляхом проведення аграрних інтервенцій в Україні // Актуальні правові проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин : матеріали між нар. Наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2013 р.). – К. : Вид-во «Прінт Сервіс», 2013 р. – 203 с. – С. 113-115.
 57. Марченко С., Положаєнко О. Сутність поняття «сільські території» та його визначення в юридичній літературі // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки / Херсонський державний університет. - Херсон : Гельветика, 2013. -Вип. 3/2013, Т. 1. - С. 149-151.
 58. Марченко С. Организационно-правовые вопросы реализации принципа государственной поддержки пчеловодства в Украине //«Legea si Viata». – 2014. - №10. – С. 99-102.
 59. Марченко С.І. Юридичні ознаки виробництва та реалізації цукру як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України / Марченко С.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 4. – Том. 1. – С. 236-239.
 60. Марченко С.І. Принцип пріоритетності використання земель сільськогосподарського призначення для сільськогосподарського виробництва в аграрному праві // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 травня 2015 р.), присвяченої 90-річчю від народження академіка В.З. Янчука / за ред. проф.. В.М. Єрмоленка. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 412 с. – С. 151-154.
 61. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України : навч. посібник / Т.О. Коваленко, С. І. Марченко – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 296 с.
 62. Марченко С.І. Правові засади аграрного ринку в Україні / Марченко С.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 6. – Том. 2. – Стор. 10-12.
 63. Марченко С.І. Теоретико-правові підходи до визначення сільських територій / Марченко С.І. // Правові проблеми розвитку сільських територій України : матеріали кругл. столу, присвяченого пам’яті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України В.І.Семчика (м. Київ, 9 грудня 2015 р). – К. : Вид-во «Прінт Сервіс», 2015 – 228 с. – С. 147-149.
 64. Марченко С.І. Аграрно-правові ідеї в наукових працях професора Миронця Івана Макаровича / Марченко С.І. // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016. – 377 с. – С. 59-61.
 65. Марченко С. Особливості правового регулювання рибного господарства в Україні / С. Марченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. - 2016. - Вип. 243. - С. 85-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2016_243_12
 66. Марченко С.І. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України як навчальна дисципліна // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.) - Одеса : Юридична література. – С. 169-171.
 67. Марченко С.І. Проблемні питання правового режиму відокремлених фермерських садиб у складі сільської поселенської мережі // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Мат-ли між нар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016. – 314 с. – С. 248-250.
 68. Марченко С.І. Окремі правові питання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: Збірник наукових матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 15-ти річчя юридичного факультету (4-5 листопада 2016 р., м. Київ, Україна). – К. : Вид. центр НУБіП України, 2016. – С. 145-147.
 69. Марченко С.І. Державна підтримка сільського господарства як принцип аграрного права // Materials of International scientific and practical conference “Problems and perspectives in Еuropean education development” 20th -27th of November 2016, Prague, Czech Republic - Prague, 2016. – 239 р. – Р. 201-202.

Участь у конференціях:

 1. Международная научная конференция студентов и аспирантов “Проблемы развития законодательства и правоприменительной практики”. Минск, 29-30 октября 2004 г. Тема доклада: Правовые аспекты кадрового обеспечения товарного сельскохозяйственного производства.
 2. Міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В.З. Янчука “Стан та перспективи розвитку аграрного права”. Київ, 26-27 травня 2005 р. Тема доповіді: В.З. Янчук – фундатор української аграрно-правової науки.
 3. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України “МІА України 2005”. Київ, 24 червня 2005 р. Тема доповіді: Гармонізація законодавства України про державну підтримку сільського господарства з нормами та вимогами Світової організації торгівлі.
 4. Всероссийская научно-практическая конференция “Проблемы правового регулирования аграрных отношений и развития агропродовольственных рынков в Российской Федерации”. Москва, 30 сентября 2005 г. Тема доклада: Правовое регулирование финансово-кредитного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей в зарубежных странах.
 5. Міжвузівська науково-практична конференція “Актуальні питання реформування правової системи України”. м. Луцьк , 27-28 травня 2005 р. Тема доповіді: Правові засади здійснення товарного сільськогосподарського виробництва.
 6. Міжнародна наукова конференція “Наукові правничі школи Київського університету”. Київ, 12 жовтня 2005 р. Тема доповіді: Правові аспекти здійснення товарного сільськогосподарського виробництва на засадах орендного землекористування в контексті розробок наукової школи „Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки”
 7. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 5-річчю створення юридичного факультету Національного аграрного університету України. – Київ, 17-18 листопада 2006 р. Тема доповіді: Тенденції розвитку законодавства про стимулювання сільськогосподарського виробництва
 8. Міжнародна наукова конференція „Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст.”. Біла Церква, 27-28 квітня 2006 р. Тема доповіді: „Правові аспекти кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (зарубіжний досвід)”.
 9. Науково-практична конференція „Проблеми забезпечення законності у сфері земельних та аграрних відносин”. Львів, 19-20 травня 2006 р. Тема доповіді: „Аграрно-правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі”.
 10. Міжвузівська науково-практична конференції молодих вчених „Актуальні проблеми держави і системи права України в умовах світової глобалізації”. Київ, 15 березня 2007 р. Юридичний факультет Національного аграрного університету. Тема доповіді: Державно-правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні.
 11. Міжнародна науково-практична конференція „Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села”. Київ, 24 травня 2007 р. Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького. Тема доповіді: Правові аспекти інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні
 12. Всеукраїнська наукова конференція ад’юнктів, аспірантів та здобувачів „Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні”. Львів, 28 вересня 2007 р. Тема доповіді: Правові аспекти сільськогосподарського виробництва у військових формуваннях України.
6440 Останнє редагування 06 квіт. 10:36 |

Коментарі