HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 13:15 |

к.ю.н., ас. Саркісова Тамара Борисівна

(54 )

alt

Саркісова Тамара Борисівна в січні 2005 року закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після отримання диплома магістра права з відзнакою почала працювати на юридичному факультеті КНУ ім.. Тараса Шевченка спочатку на посаді провідного спеціаліста кафедри трудового, земельного та екологічного права (березень 2005 р. - вересень 2005), а згодом була прийнята до штату науково-педагогічних працівників кафедри і продовжує працювати на посаді асистента.

В жовтні 2005 р. вcтупила на навчання до аспірантури по спеціалізації 12.00.06. „земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право” для проведення дисертаційного дослідження по темі „Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні” під керівництвом акад., д.ю.н., Андрейцева В.І. А з 2007 р. керівником дисертаційного дослідження було призначено доц., к.ю.н. Ковальчук Т.Г.

Проводить практичні зайняття з курсу, „Земельне право” та «Проблеми земельного права».

Приймає активну участь в науковому житті юридичного факультету. Зокрема, брала участь у підготовці семінарів, круглих столів, що проводилися на юридичному факультеті (міжнародного „Круглого столу” на тему: „Екологічний кодекс України: міфи та реальність”, 12-13 травня 2005 р., науково-практичного семінару з природоохоронними прокурорами «Прокурорський нагляд за дотриманням земельного законодавства», 11-12 травня 2006 р.). Є автором 16 наукових публікацій. Серед них, зокрема:

 1. Балюк Г.І., Саркісова Т.Б. Правова охорона земель як основного національного багатства України. В кн. Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та інш.; за ред. В.В. Носіка. – К.: ВПЦ «Київ. університет». – 2008. – C. 281-285.
 2. Саркісова Т.Б. Відповідальність за порушення земельно-правових норм: історія розвитку українського законодавства / Саркісова Тамара Борисівна // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2008. - №9. - С. 99-105.
 3. Саркісова Т.Б. Судовий захист права на відшкодування шкоди, заподіяної земельним правопорушенням”// Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції КНУ імені Тараса Шевченка (23 – 24 листопада 2007 р.). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – С. 205-208.
 4. Саркісова Т.Б. Органи місцевого самоврядування як особливий суб’єкт земельного правопорушення: особливості юридичної відповідальності // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні. Тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів: ЛьвДУВС, 2008 р. – С. 202-205.
 5. Саркісова Т.Б. Проблеми ефективності адміністративної відповідальності за земельні правопорушення / Саркісова Тамара Борисівна // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2009. - № 8. – С. 88-98.
 6. Саркісова Т.Б. Щодо окремих правопорушень у сфері використання та охорони земель водного фонду України // Актуальні питання державотворення в України очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 квітня 2009р.). – К., 2009. – Ч.ІІІ. – С.261-262.
 7. Саркісова Т.Б. Співвідношення земельних та гірничих правопорушень: особливості кваліфікації // Доповіді І-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Еколого-правові та соціально-правові проблеми розвитку гірничодобувної галузі», 27-30 травня 2009 р. Ч.2. – Д: Національний гірничий університет, 2009. – С.17-19.
 8. Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення, неправомірна поведінка та протиправна поведінка в сфері земельних правовідносин: розмежування понять»// Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання, відтворення та охорони природних ресурсів" 9-10 жовтня 2009 р. / За заг. редакцією проф. А.П. Гетьмана та проф. Шульги М.В. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2009. – С. 217-219.
 9. Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави та порядок застосування / Саркісова Тамара Борисівна // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2010. - №2. – С.121-130.
 10. Саркісова Т.Б. Проблема забезпечення прав на землю кримських татар та пов’язані з цим земельні правопорушення // Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (20 березня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк, ДонНУ, 2010. – С. 187-188.
 11. Саркісова Т.Б. Земельні правопорушення в сфері охорони родючості грунтів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 р.). – К., 2010 Частина друга. – с. 88-90.
 12. Саркісова Т.Б. Земельна деліктність: поняття та характеристика / Саркісова Тамара Борисівна // Науковий часопис «Економіка і право». - Серія 18. Вип 9. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 152-158.
 13. Саркісова Т. Б. Кримінальна відповідальність за земельні правопорушення в контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС / Т. Б. Саркісова // Вісник ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка: Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. – Луганськ : ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка, 2010. – Спец. вип. № 6. – С. 241-248.
 14. Саркисова Т.Б. Проблема имущественной ответственности за «прошлый ущерб», нанесенный земельным правонарушением в условиях инновационного развития экономики// Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (21-22 окт. 2010 г., г. Минск) / ред кол.: И.Н. Колядко (гл. ред.) [и др.] – Минск: Позитив-центр, 2010. – с. 518-521.
 15. Саркісова Т.Б. Удосконалення законодавства у сфері юридичної відповідальності за земельні правопорушення // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка). – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – С. 184-188.
7086 Останнє редагування 29 черв. 18:23 |

Коментарі