HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 12:41 |

к.ю.н., доц. Заєць Олена Іванівна

(25 )

center

 Заєць Олена Іванівна

-доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету;

 • Закінчила юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
 • 1996-99рр. -  навчалася в аспірантурі при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.
 • 1997р. - рішенням Вченої ради університету Заєць О.І. присуджена Премія імені Тараса Шевченка.
 • 1997-2002рр. працювала в університеті на посаді асистента кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету;
 • з 2002р. - працює на посаді доцента тієї ж кафедри.
 • 1999р. - захистила дисертацію на здобутті наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. на тему „Правові аспекти земельної реформи в Україні”.
 • 2006 р. - присвоєно вчене звання доцента.

Основними напрямами наукової діяльності

 • екологічне право;
 • земельного право, зокрема, правове забезпечення земельної реформи.

Сфера наукових досліджень включає проблеми права власності на природні ресурси, права природокористування, набуття прав на землю та інші.

Педагогічна діяльність здійснюється за означеними вище напрямами і полягає у викладанні основних курсів з земельного та екологічного права, а також спецкурсів:

 • “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель”;
 • “Земельний процес”
 • „Земельні орендні правовідносини”
 • „Юридичний захист земельних прав фізичних та юридичних осіб” для студентів спеціалізації “Земельне та екологічне право”, у керівництві науковими дослідженнями студентів, їх самостійною роботою тощо.

Наукові та науково-методичні публікації :

 1. Андрейцев В.І. Заєць О.І. Коваленко Т.О. Плани та завдання для практичних занять зі спецкурсу “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель” для студентів 5-го курсу юридичного факультету спеціалізації “Земельне і екологічне право”. - К.2002.–20 с.
 2. Заєць О.І. Коваленко Т.О. Завдання для практичних занять зі спецкурсу “Актуальні проблеми реформування земельних правовідносин” для студентів 5-го курсу юридичного факультету. К. 2001. – 15 с.
 3. Заєць О.І. Програма для складання комплексного державного іспиту із спеціалізації “Земельне та екологічне право” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права. – К. 2004. – 18 с.
 4. Андрейцев В.І. Заєць О.І. Коваленко Т.О. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.060101 "Правознавство" зі спецкурсу “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель”. - К.2007. – 61 с.
 5. Екологія і закон. Екологічне законодавство України. - У 2-х книгах. – Автор. колектив В.І. Андрейцев, Шемшученко Ю.С., С.І. Дорогунцов, … О.І. Силенок. - Відпов ред. проф. Андрейцев В. І. – К.: Юрінком Інтер. – 1997. – Кн.1. – 704 с. – Кн. 2. – 576 с.
 6. Sylenok Olena. Legal Regulation of Land Reform in Ukraine. // United Nations Environmental Program. Environmental Law Training Series.- Vol. 3. – Nairobi. – 1997. – C. 265-268.
 7. Силенок О.І. Деякі аспекти розвитку законодавства про земельну реформу. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Вип. 35. – 1998. – С. 58-64.
 8. Силенок О. І. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Вип. 36. – 1998. – С. 50-55.
 9. Ковальчук Т. Г., Заєць О. І. Приватизація земель в Україні: шляхи розв”язання законодавчих колізій. //Право України. – 1999. - № 8. – С. 28-31.
 10. Заєць О. І. Деякі особливості правового статусу суб”єктів правовідносин у сфері земельної реформи. //Предпринимательство, хозяйство і право. – 1999. - № 9. – С. 32-35.
 11. Заєць О. І. Правове забезпечення земельної реформи в Україні. // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. – 1999. – Т. 9. – Ч. 2. – С. 248-249.
 12. Заєць О. Проблеми юридичних гарантій захисту права на землю як основного конституційного права громадян України. // Права і свободи людини та сучасний суспільний прогрес. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 лютого 1999 р. – Ужгород. – С. 215-220.
 13. Заєць О. Механізм правового регулювання земельної реформи в Україні: перспективи вдосконалення. //Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 5. – С. 51-53.
 14. Заєць О. І. Правове забезпечення земельної реформи. //Право України. – 2000. - № 9. – С. 59-61.
 15. Заєць О. І. Проблеми юридичних гарантій захисту прав суб”єктів правовідносин у сфері земельної реформи. //Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2000. - № 37. – С. 46-51.
 16. Заєць О. І. Земельна реформа як предмет правового регулювання. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2001. - № 41. – С. 35-40.
 17. Заєць О. І. Правосуб”єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2003. - № 54. – С. 111-113.
 18. Юридичні терміни. Тлумачний словник/ В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова, … О.І. Заєць та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Либідь, 2003. – 320 с.
 19. Заєць О. І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2004. - Вип. 59. – С. 148-151.
 20. Заєць О. І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2005. - № 63. – С. 9-13.
 21. Заєць О. І. Розвиток земельного законодавства в контексті сучасної земельної і правової реформ в Україні. // Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні питання реформування правової системи України”. – Луцьк – 2005. - С. 192-196.
 22. Заєць О.І. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівля і споруду: земельно-правові та цивілістичні аспекти. // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня Науки. – Чернігів. – 2005. – 540 с. - С. 53-56.
 23. Заєць О. І. Право власності на природні ресурси та комплекси: вітчизняні та зарубіжні юридичні доктрини. // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 р. – Київ. – 712 с. - С. 582-585.
 24. Заєць О. І. Набуття прав на землю за земельним законодавством України. //Бюллетень Міністерства Юстиції України. – 2005. - № 11. - С. 35-45.
 25. Заєць О. І. Історичний досвід правового регулювання земельних реформ на території України.// Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст. Матеріали міжнародної наукової конференції 27-28 квітня 2006 р. м. Біла Церква. – 182 с. - С. 46-47.
 26. Заєць О.І. Науково-теоретичні проблеми набуття та реалізації прав на землю. // Наукові правничі школи Київського університету: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 12 жовтня 2005 р.). – К.: ВПЦ “Київський університет” – 2006. – 207 с. – С. 85-88.
 27. Заєць О.І. Форми та акти прокурорського реагування на незаконні рішення органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, в тому числі на конкурентних засадах, вилучення (викупу) земельних ділянок. //Фіксований виступ на науково-практичному семінарі з приподоохоронними прокурорами “Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства” 11-12 травня 2006 р. – К. – 2006. - 10 с.
 28. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні. – Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2006. - 185 с.
 29. Заєць О.І. Право власності на землю в Україні. Земельно-правові процедури набуття права власності на землю. //Фіксований виступ на науково-практичному семінарі з секретарями сільських, селищних та міських рад: “Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад” – Біла Церква, 22 грудня 2006 р. – 22 с.
 30. Заєць О.І. Правові засади організаційно-функціонального забезпечення муніципального управління у сфері земельних відносин //Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2006 р.)./ За заг ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуиенка, Т.В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 266 с. - С. 81-82.
 31. Заєць О.І. Право природокористування: особливості розвитку сучасної юридичної науки та законодавства. //Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2006. - Вип. 72. – С. 44-49.
 32. Заєць О. І. Проблеми систематизації сучасного земельного законодавства України.// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 629 с. - С. 385-387.
 33. Заєць О.І. Правовідносини добросусідства у земельному праві України. // Актуальні проблеми держави і системи права України в умовах світової глобалізації: Збірник наукових праць // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених. - Київ, 15 березня 2007 р. -Юридичний факультет Національного аграрного університету. – 320 с. - С. 255-257.
 34. Заєць О.І. Перспективи формування системи земельного права України. // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук. доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 23-24 березня 2007 р.) – 392 с. - С. 358-359.
 35. Заєць О.І. Сучасні проблеми системи земельного права України. // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської науко-практичної конференції молодих вчених та здобувачів/ за заг. Ред. проф. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України. 2007. – 349 с. – С. 318-321.
 36. Заєць О. І. Дотримання законності органами муніципального управління у процесі продажу земельних ділянок державної та комунальної власності. // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія „Управління”. Вип. 2. Правові та фінансові механізми муніципального управління./ За заг ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 234 с. - С. 91-97.
 37. Заєць О.І. Правове регулювання земельної реформи 1917-1918 р.р. в УНР.// Революції в Україні ХХ-ХХІ ст.ст.: співзвуччя епох: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (Одесса, 16 березня 2007 р.). - 376 с. – С. 97-100.
 38. Заєць О.І. Проблеми систематизації сучасного земельного законодавства України. // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 5-річчю створення юридич. ф-ту Нац. аграр. ун-ту (Київ, 17-18 листоп. 2006 р.): Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М. Єрмоленко та ін. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2007. – 336 с.– С. 55-58.
 39. Заєць О.І. Охорона земельних прав та інтересів держави правоохоронними органами України. //Актуальні проблеми захисту прав, свобод та законних інтересів громадян України в процесі здійснення правоохоронної діяльності в сучасних умовах: Матеріали круглого столу ( Донецьк, 26 грудня 2006 р.) – Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ. - 311 с. – С. 145-148.
 40. Заєць О.І. Право власності на землю в Україні. Земельно-правові процедури набуття права власності на землю. //Фіксований виступ на науково-практичному семінарі із головами сільських, селищних та міських рад на тему: “Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад” – Кам”янець-Подільський, червень 2007 р. – 22 с.
 41. Ковальчук Т. Заєць О. Правові проблеми застосування земельного законодавства у нотаріальній практиці. //Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. - № 4 (34). – С. 7-14.
 42. Заєць О.І. Місце процесуальних норм в сучасному земельному праві України. //Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наук. Конференції „Шості юридичні читання” (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 р.). – У 3-х частинах. – Ч. 1. – Хмельницький, Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. – 289 с. – с. 199-201.
 43. Олена ЗАЄЦЬ. Земельна реформа: історія, філософія, право.// Віче. – 2007.- № 21-22. – С. 18-20.
  Науково-експертні висновки
  1. Науковий висновок (у співавторстві з доц. Гринько С.В.) до проекту Методичних рекомендацій щодо організації прокурорського нагляду за додержанням земельного законодавства при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового слідства від 28 вересня 2004 року.
  2. Науковий висновок (у співавторстві з доц. Гринько С.В.) у справі за конституційним поданням 51 народного дкпутата України щодо відповідності Конституції України положень статті 92, пункту 6 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовнтя 2005 року. На Ваш запит № 313 – 16/777 від 23 червня 2004 р. стосовно підготовки до розгляду Конституційним Судом України справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 Перехідних положень Земельного кодексу України
  3. Науковий висновок (у співавторстві з проф. Балюк Г.І.) до проекту Загальнодержавної цільової програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року (Мінприроди, червень 2007 року).

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо:

 1. ІІ Міжвузівська науково-практична конференція “Актуальні питання реформування правової системи України”. (м. Луцьк, 2005).
 2. Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Всеукраїнська науково-практична конференція до дня Науки. (м. Чернігів, 2005).
 3. Другі юридичні читання: Всеукраїнська наукова конференція 18 травня 2005 р. м. Київ.
 4. Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст.: міжнародна наукова конференція (27-28 квітня 2006 р. м. Біла Церква).
 5. Наукові правничі школи Київського університету: міжнародна наукова конференція (Київ, 12 жовтня 2005 р.).
 6. Науково-практичний семінар з приподоохоронними прокурорами “Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства” 11-12 травня 2006 р., Київ.
 7. Науково-практичний семінар з секретарями сільських, селищних та міських рад: “Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад” – Біла Церква, 22 грудня 2006 р.
 8. Актуальні проблеми муніципального управління: Всеукраїнська науково-практична конференція (15 грудня 2006 р.). Академія муніципального управління, м. Київ.
 9. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: ХІІІ регіональна науково-практична конференція. 8-9 лютого 2007 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
 10. Міжвузівська науково-практична конференції молодих вчених. - Київ, 15 березня 2007 р. -Юридичний факультет Національного аграрного університету.
 11. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Луцьк, 23-24 березня 2007 р.).
 12. Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Всеукраїнська науко-практична конференція молодих вчених та здобувачів. Харків, Національна юридична академія України, 2007.
 13. Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 5-річчю створення юридичного ф-ту Національного аграрного ун-ту (Київ, 17-18 листоп. 2006 р.).
 14. Круглий стіл на тему „Актуальні проблеми захисту прав, свобод та законних інтересів громадян України в процесі здійснення правоохоронної діяльності в сучасних умовах” (Донецьк, 26 грудня 2006 р.) – Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ.
 15. Науково-практичний семінар із головами сільських, селищних та міських рад на тему: “Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад” – Кам”янець-Подільський, червень 2007 р.
 16. Міжнародна наукова конференція „Шості юридичні читання” (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 р.)
8155 Останнє редагування 29 черв. 18:22 |

Коментарі