HONOR ET GLORIA, UTILITAS

08 лип. 12:43 |

В.о. зав. каф., д.ю.н., доц. Коваленко Тетяна Олександрівна

(13 )

alt 

Коваленко Тетяна Олександрівна

-доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права.

  • 1997 р. - з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка.
  • 1997 – 2000 рр. - навчалась в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
  • 2002 р. - під керівництвом доц. Носіка В. В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств” (спеціальність 12.00.06).
  • 2005 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового, земельного та екологічного права.

Працює в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка з 2000 р. на посаді асистента кафедри трудового, земельного та екологічного права, а з 2003 р. – доцента цієї кафедри.

Викладає курс “Аграрне право України” на четвертому курсі юридичного факультету та “Правознавство” на першому курсі економічного факультету.

За період роботи в університеті у співавторстві розробила:

  • програму та завдання до спецкурсу “Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб”;
  • завдання до спецкурсу “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель”;
  • навчально-методичний комплекс з курсу “Основи правознавства” для студентів економічного факультету.

Автор та співавтор більше 70 наукових та навчально-методичних праць з питань аграрного, земельного та екологічного права, серед яких:

  • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (2005 р. у співавторстві);
  • Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство” (2004 р., у співавторстві);
  • Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства (2005 р., у співавторстві);
  • наукові статті з проблем приватизації та паювання земель сільськогосподарського призначення, реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств, правового становища фермерських господарств, права орендного землекористування, правового режиму майна у сільському господарстві, правової природи земельної частки (паю) та майнового паю членів сільськогосподарських підприємств, особливостей правового регулювання банкрутства суб’єктів аграрного підприємництва, забезпечення зайнятості селян, гарантування біобезпеки та охорони біологічного різноманіття України, адаптації аграрного законодавства України до законодавства ЄС тощо.

 

Співавтор проекту Аграрного кодексу України (2000 р.), працювала у комісії “Законодавство” Державної комплексної програми підтримки та розвитку українського села “Добробут через аграрний розвиток України” при Кабінеті Міністрів України (2005 р.).

Сфери наукових досліджень:

  • аграрне право
  • земельне право.

 

 

За вагомий внесок та плідну співпрацю у сфері розвитку судової системи нагороджена Грамотою Державної судової адміністрації в м. Києві (2006 р.) та Почесною грамотою Державної судової адміністрації України (2007 р.).


Наукові праці:

1999 р.

 

  1. Носік В.В., Коваленко Т.О. Захист права на земельну частку (пай) // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць. Під ред. Б.А. Семененка. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи вдосконалення приватизації та оцінки землі в Україні”, 24-26 листопада 1999 року, м. Суми. – Суми.: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999. – С. 27-32.
  2. Коваленко Т.О. Право на земельну частку (пай): підстави набуття // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць. Під ред. Б.А. Семененка. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи вдосконалення приватизації та оцінки землі в Україні”, 24-26 листопада 1999 року, м. Суми. – Суми.: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999. – С.48-54.
  3. Коваленко Т.О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. Том 9. Спеціальний випуск. У двох частинах. Частина II. – 1999. - С. 242-243.
  4. Носік В.В., Вербінський О.М., Драпіковський О.І., Заєць В.М., Іванова І.Б., Коваленко Т.О., Холл Дж. Т. Приватизація земель несільськогосподарського призначення підприємствами України. Практичний посібник. – К.: УКРелс, 1999. – 88 с.

    2000 р.

     

     

  5. Коваленко Т.О. Правові питання реорганізації недержавних сільськогосподарських підприємств // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Том 18. Спеціальний випуск. У двох частинах. Частина 1. – 2000. - С. 184-185.
  6. Коваленко Т.О. Правові питання реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 37. – 2000. – С. 51-57.
  7. Коваленко Т.О. Правовідносини у сфері паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. - № 2. – С. 156-163.
  8. Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. - № 3. – С. 48-53.
  9. Коваленко Т.О. Правова природа майнового паю // Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи. Міжвідомчий науковий збірник. - К.: КНЕУ, 2000. - С. 317-319.
  10. Коваленко Т.О. Особливості правового регулювання реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств // Звіт про науково-дослідну роботу по темі “Дослідження державно-правового механізму забезпечення аграрної, земельної реформи і одержання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції” № 97116 (№ державної реєстрації 0197U003329). – К.: Юридичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 2000. – С. 38-41.

    2001 р.

  11. Коваленко Т.О. Реалізація права на земельну частку (пай) // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 388-391.
  12. Коваленко Т.О. Правова природа майнового паю // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 121: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 46-49.
  13. Коваленко Т.О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств // Право України. – 2001. - № 2. – С. 87-91.
  14. Коваленко Т. О., Заєць О. І. Завдання для практичних занять з спецкурсу “Актуальні проблеми реформування земельних правовідносин” для студентів 5-го курсу юридичного факультету. - К.: КНУ, 2001. – 14 с.

    2002 р.

  15. Коваленко Т.О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств: Авторефер. дис... канд. юр. наук 12.00.06. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с.
  16. Коваленко Т.О. Правові форми забезпечення зайнятості в процесі реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 47. – 2002. – С. 190-194.
  17. Носік В.В., Коваленко Т.О. Програма спецкурсу “Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб” для студентів 4-го курсу юридичного факультету спеціалізації “Земельне і екологічне право”. – К.: КНУ, 2002. – 22 с.
  18. Носік В.В., Коваленко Т.О., Мірошниченко А.М. План та завдання до практичних занять із спецкурсу “Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб” для студентів 4-го курсу юридичного факультету спеціалізації “Земельне і екологічне право”. – К.: КНУ, 2002. – 22 с.
  19. Андрейцев В. І., Заєць О.І., Коваленко Т.О. План та завдання до практичних занять зі спецкурсу “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель” для студентів 5-го курсу юридичного факультету спеціалізації земельне і екологічне право. – К.: КНУ, 2002. – 19 с.

    2003 р.

  20. Коваленко Т.О. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації // Право України. – 2003. - № 6. – С. 33-38.
  21. Коваленко Т.О. Правові питання приватизації земель у сільському господарстві // Забезпечення законності у сфері земельних відносин. Тези доповідей, виступів, повідомлень на міжвузівській науково-практичній конференції молодих науковців. 26 вересня 2003 р. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2003. - С. 14-16.
  22. Носік В.В., Коваленко Т.О. Права власників земельних ділянок // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 9. – С. 10-16.
  23. Коваленко Т.О. Захист права на майновий пай // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання”. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2003. - С. 183-185.
  24. Коваленко Т.О. Правовий режим майна для ведення особистого селянського господарства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 10. – С. 97-105.
  25. Kovalenko T.O. The Notion and Directions of the Agrarian Reform in Ukraine // Conference Proceedings: Global Reforms in Higher Agricultural Education and Research: Responding to Challenged to Quality and Safety of Food and Agricultural Products / Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture. – September 22-24, 2003. – Kyiv, National Agricultural University of Ukraine, 2003. – P. 219.

    2004 р.

  26. Коментар до ст. 2 (разом з Носіком В.В.), ст. 3 (разом з Носіком В.В.), ст. 4, ст. 6, ст. 7, ст. 12 (разом з Носіком В.В.), ст. 13 (разом з Носіком В.В.), додатки // Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство” / За ред. канд. юрид. наук, доц. Носіка В.В. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.
  27. Коваленко Т.О. Правові питання доступу до земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України, академік АПрН України В. І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 71-76.
  28. Коваленко Т.О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві України // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 57. – 2004. – С. 68-70.
  29. Коваленко Т.О. Розвиток законодавства України про біобезпеку // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 10. – С. 43-55.
  30. Коваленко Т.О. Правове регулювання біобезпеки у сільському господарстві України // Карпатська конвенція на шляху до реальності. Створення умов для реалізації гнучких механізмів Кіотського протоколу. Екологічна освіта для сталого розвитку. Стан і перспективи розвитку оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні. Охорона транскордонних водостоків. Залучення громадськості для втілення рішень 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища “Довкілля для Європи” // Зб. наук. праць Всеукр. екологічної конф. // За ред. О. І. Бондаря, І. В. Медведенко. – К., 2004. - С. 304-306.
  31. Коваленко Т. О. Правове регулювання біобезпеки України у контексті міжнародно-правових норм // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. – Ч. 2. – С. 401-406.
  32. Коваленко Т.О. Правові питання охорони біологічного різноманіття України // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції “Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави” [Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року]. - Івано-Франківськ, 2004. – С. 130-135.

    2005 р.

  33. Коваленко Т.О. Захист майнових прав селян у процесі аграрної реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 1. – С. 48-58.
  34. Коваленко Т. О. Систематизація аграрного законодавства України // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук-теор. конф., присвяченої 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. - С. 85-87.
  35. Коваленко Т. О. Організаційно-правові питання управління фермерським господарством // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. - С. 219-224.
  36. Коваленко Т. О. Правове регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 5. – С. 36-45.
  37. Коваленко Т. О. Обов’язки власників земельних ділянок // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 6. – С. 14-22.
  38. Носік В.В., Коваленко Т.О. Правове забезпечення оренди землі у сільському господарстві // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 61-90.
  39. Носік В.В., Коваленко Т.О. Правова охорона здоров’я працівників сільськогосподарських підприємств // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 338-366.
  40. Коваленко Т. О. Навчально-методичний комплекс з курсу “Основи правознавства” для студентів економічного факультету. - К.: КНУ, 2005. – 67 с.
  41. Коваленко Т.О. Поняття та ознаки сільськогосподарського підприємства як суб’єкта аграрних правовідносин // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С.589-591.
  42. Коваленко Т. О. Коментар до гл. 58, пар. 3 (ст. 792) Цивільного кодексу України “Договір найму земельної ділянки” // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. ІІ. – С. 374-387.
  43. Коваленко Т. О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 10. – С. 56-66.
  44. Коваленко Т. О. Правове забезпечення фінансової підтримки фермерських господарств (новели законодавчого регулювання) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 10. – С. 10-18.
  45. Коваленко Т. О. Правове регулювання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин за законодавством Європейського Союзу // Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України – МІА України 2005: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 29 – 32.

    2006 р.

  46. Носік В. В., Коваленко Т. О. Нове в науковому дослідженні правового становища українського селянства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2006. – № 1. – С. 81-84.
  47. Коваленко Т. О. Право на землю і банкрутство: теоретичні та практичні проблеми // Земельне право України. – 2006. – № 1. – С. 15-24.
  48. Коваленко Т. О. Правові питання орендної плати за землю // Земельне право України. – 2006. – № 3. – С. 29-39.
  49. Коваленко Т. О. Правове регулювання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія безпечності та якості продукції тваринництва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 70. – 2006. – С. 23-27.
  50. Коваленко Т. О. Правові питання відновлення платоспроможності фермерських господарств // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3. – С. 171-180.
  51. Коваленко Т. О. Особливості правового регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 71. – 2006. – С. 68-73.
  52. Коваленко Т. О. Правові питання банкрутства фермерських господарств // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4. – С. 188-196.
  53. Коваленко Т. О. Соціально-правові проблеми аграрної реформи України // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції 27-28 квітня 2006 р., м. Біла Церква. – Біла Церква, 2006. – С. 55-56.
  54. Коваленко Т. О. Гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Проблеми забезпечення законності у сфері земельних та аграрних відносин. Тези доповідей на науково-практичній конференції (м. Львів, 19-20 травня 2006 р.). – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – С. 20.
  55. Коваленко Т. О. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення відповідно до Сертифікату на право на земельну частку (пай) // Земельне право України. – 2006. – № 6. – С. 33-41.
  56. Коваленко Т. О. Земельні права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: проблеми реалізації // Земельне право України. – 2006. – № 7. – С. 20-27.
  57. Коваленко Т. О. Коментар до гл. 58, пар. 3 (ст. 792) Цивільного кодексу України “Договір найму земельної ділянки” // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. ІІ. – С. 375-388.
  58. Коваленко Т. О. Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Право України. – 2006. – № 12. – С. 83-86.
  59. Коваленко Т. О. Реформування аграрних відносин в Україні: соціально-правові проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 76-88.
  60. Коваленко Т. О. Розвиток науки аграрного права на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 72. – 2006. – С. 13-20.

    2007 р.

  61. Коваленко Т. О. Василь Зіновійович Янчук - засновник школи аграрного права України // Право України. – 2007. – № 2. – С. 137-140.
  62. Коваленко Т. О. Правочини із земельним частками (паями): теорія та практика // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 2. – С. 22-31.
  63. Коваленко Т. О. Юридичні колізії в земельному праві України // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: Міжнар. наук.-практ. конфер., присвяч. 5-річчю створення юрид. ф-ту Нац. аграр. ун-ту (Київ, 17-18 листоп. 2006 р.): Зб. наук. пр. / За заг. ред.: В. М. Єрмоленка та ін. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2007. – С. 60-62.
  64. Коваленко Т. О. Чи можна здавати в суборенду земельні ділянки сільськогосподарського призначення? Які категорії громадян мають переважне право на отримання у власність земельних ділянок відповідно до земельного законодавства? // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 4-5. – С. 57-61.
  65. Андрейцев В.І., Заєць О.І., Коваленко Т.О. Навчально-методичний комплекс зі спецкурсу “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель” для студентів 5-го курсу юридичного факультету спеціалізації “Земельне та екологічне право”. – К.: КНУ, 2007. – 61 с.
  66. Коваленко Т.О. На підставі яких документів можуть встановлюватись частки осіб у вартості будівлі (споруди), пропорційно до яких визначається право на земельну ділянку співвласників такої будівлі (споруди)? // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 7. – С. 18-23.
  67. Коваленко Т.О. Проблеми набуття права власності на землю суб’єктами аграрного підприємництва // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 8. – С. 54-67.
  68. Коваленко Т.О. Звичаєві норми в системі правоутворення (земельно-правовий аспект) // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 11-12 жовтня 2007; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2007. – Т. 2. – С. 225-227.
  69. Коваленко Т.О. Чи переходить у спадщину земельна ділянка сільськогосподарського призначення, передана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва чи фермерського господарства? // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 8-9. – С. 54-55.
  70. Коваленко Т.О. Які особливості переходу права на земельну ділянку при відчуженні розміщеної на ній будівлі (споруди) визначені в чинному законодавстві? // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 8-9. – С. 56.
  71. Носік В., Коваленко Т. Нове дослідження проблем теорії аграрного права України // Право України. – 2007. – № 9. – С. 132-133.

 

КОНФЕРЕНЦІЇ

1999 р.

  1. виступ на Щорічній науковій конференції “Дні науки Національного університету “Києво-Могилянська академія” 1999 року, на тему “Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств”;
  2. виступ на Міжнародній науково-практичній конференції “Шляхи вдосконалення приватизації та оцінки землі в Україні”, 24-26 листопада 1999 року, м. Суми, на тему “Право на земельну частку (пай): підстави набуття”;

    2000 р.

  3. виступ на Щорічній науковій конференції “Дні науки Національного університету “Києво-Могилянська академія” 2000 року, на тему “Правові питання реорганізації недержавних сільськогосподарських підприємств”;
  4. виступ на Міжнародній науково-практичній конференції “Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи”, 18-19 жовтня 2000 року, м. Київ, на тему “Правова природа майнового паю”;
  5. виступ на Науково-практичній конференції “Становлення правової держави в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання”, 8 грудня 2000 року, м. Запоріжжя, на тему “Реалізація права на земельну частку (пай)”;

    2002 р.

  6. участь у “круглому столі” на тему: “Проблеми реформування земельних відносин в Україні на сучасному етапі: земельно-правові та еколого-правові аспекти”, який відбувся 21 червня 2002 р. на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
  7. участь у “круглому столі” на тему: “Правові проблеми доступу до інформації і правосуддя у контексті міжнародних конвенцій”, який відбувся 20 вересня 2002 р. на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

    2003 р.

  8. виступ на Міжвузівській науково-практичній конференції молодих науковців “Забезпечення законності у сфері земельних правовідносин”, 26 вересня 2003 р., м. Львів, на тему “Правові питання приватизації земель у сільському господарстві”;
  9. участь в науково-практичній конференції “Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні”, 8 липня 2003 р., м. Київ;
  10. участь у “круглому столі” на тему: “Проблеми реалізації прав людини у контексті міжнародних конвенцій”, яка була проведена на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Т.Шевченка 19 вересня 2003 р.;
  11. участь в секції “Природні ресурси і аграрне право” Третьої всесвітньої конференції GCHERA “Глобальні реформи вищої аграрної освіти і досліджень – відповідь на світові проблеми якості і безпеки сільськогосподарської і харчової продукції”, 22-24 вересня 2003 року, м. Київ, Україна;
  12. участь в науково-практичній конференції “Актуальні питання земельних правовідносин на сучасному етапі та перспективи їх розвитку”, 10 грудня 2003 р., м. Київ, Україна;

    2004 р.

  13. виступ на Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів”, 28-29 квітня 2004 р., Україна, м. Київ, на тему: “Правове регулювання біобезпеки України у контексті міжнародно-правових норм”;
  14. виступ на Міжрегіональній науково-практичній конференції “Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави”, 24-25 вересня 2004 р., Україна, м. Івано-Франківськ, на тему: “Правові питання охорони біологічного різноманіття України”;
  15. участь у Всеукраїнській екологічній конференції “Україна – рік після 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища “Довкілля для Європи”, 26-27 травня 2004 р., м. Київ;
  16. участь в Ювілейній науково-теоретичній конференції “Київський національний університет у ХХІ сторіччі”, присвячену 170-річчю КНУ ім. Т. Шевченка, 24 червня 2004 р., м. Київ;

    2005 р.

  17. виступ на Всеукраїнській науковій конференції “Другі юридичні читання”, 18 травня 2005 р., м. Київ, на тему: “Поняття та ознаки сільськогосподарського підприємства як суб’єкта аграрних правовідносин”;
  18. виступ на Міжнародній науково-теоретичній конференції “Стан та перспективи розвитку аграрного права”, присвяченій 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, 26-27 травня 2005 р., м. Київ, на тему: "Систематизація аграрного законодавства України”;
  19. виступ на ІІ Міжвузівській науково-практичній конференції “Актуальні питання реформування правової системи України”, 27-28 травня 2005 р., м. Луцьк, на тему: “Організаційно-правові питання управління фермерським господарством;
  20. виступ на круглому столі на тему “Адаптація законодавства України до вимог ЄАП та ЄС” конференції “Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України”, 24 червня 2005 р., м. Київ, на тему: “Правове регулювання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин за законодавством Європейського Союзу”;
  21. виступ на Міжнародній науковій конференції “Наукові правничі школи Київського університету”, 12 жовтня 2005 р., м. Київ, на тему: “Правове регулювання ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія якості та безпеки продукції тваринництва”;
  22. участь в Міжнародному “круглому столі” на тему: “Екологічний кодекс України: міфи і реальність”, який відбувся на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка 12-13 травня 2005 р., м. Київ;
  23. участь в “круглому столі” на тему: “Становлення інфраструктури земельного ринку: реєстрація, іпотека, інвестиції. Регіональні ініціативи”, 7-8 липня 2005 р., м. Київ;
  24. участь в роботі Семінару “Актуальні земельно-правові проблеми міст України та шляхи їх вирішення”, 30 листопада 2005 р., м. Київ;

    2006 р.

  25. виступ на Міжнародній науковій конференції “Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст.”, 27-28 квітня 2006 р., м. Біла Церква, на тему: “Соціально-правові проблеми аграрної реформи в Україні”;
  26. виступ на Науково-практичній конференції “Проблеми забезпечення законності у сфері земельних та аграрних правовідносин”, 19 травня 2006 р., м. Львів, на тему: “Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
  27. виступ на Міжнародній науково-практичній конференції “Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти” (присвяченої 5-річчю створення юридичного факультету НАУ), 17-18 листопада 2006 р., м. Київ, на тему: “Юридичні колізії в земельному праві України”;
  28. участь в конференції “Проблеми ефективного використання інвестиційного потенціалу землі в економічному розвитку міст України”, 26 жовтня 2006 р., м. Київ;

    2007 р.

  29. виступ на Міжнародній науково-практичній конференції “Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села”, 24 травня 2007 р., м. Київ, на тему: “Проблеми набуття права власності на землю суб’єктами аграрного підприємництва”;
  30. виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні дослідження правознавчих проблем”, 11-12 жовтня 2007 р., м. Запоріжжя, на тему: “Звичаєві норми в системі правоутворення (земельно-правовий аспект)”;
  31. виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин”, 19-20 жовтня 2007 р., м. Івано-Франківськ, на тему: “Земельні ділянки для ведення фермерського господарства: колізії законодавчого регулювання”;
  32. виступ на Міжнародній науково-практичній конференції “Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту”, 23-24 листопада 2007 р., м. Київ, на тему: “Судовий захист майнових прав селян”;
  33. виступ на Міжнародній науково-практичній конференції “Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку”, 13-14 грудня 2007 р., м. Харків на тему: “Еколого-правові аспекти поводження з генетично-модифікованими організмами в Україні”;
  34. участь в науково-практичному семінарі на тему: “Актуальні питання трансформації колективної власності на землю при реформуванні недержавних сільськогосподарських підприємств”, 25 вересня 2007 р., м. Київ.
9260 Останнє редагування 27 бер. 09:53 |
Детальніше в цій категорії: д.ю.н.,проф. Марк Поллінс »

Коментарі