Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 25
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_his_law_sta_2013_eas_tra_law.doc

Перегляди: 1013

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Східна традиція права» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань
з напряму підготовки 8.030401 «Право», спеціальності - 6.030401 «Правознавство».
Дана дисципліна є нормативною за спеціалізаціями «Історія права», «Порівняльне правознавство».
Викладається у 1 семестрі 2 курсу ОКР «магістр» в обсязі – 144 год.
( 4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 34 год., самостійна робота – 76 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі. Завершується дисципліна – іспитом/заліком.
Мета дисципліни – ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку правових інститутів східних, неєвропейських цивілізацій, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю і ставить за мету підготувати студентів до майбутньої юридичної діяльності в сучасних умовах глобалізації та взаємопроникнення світової економіки, політики, права та інших соціальних реалій.
Завдання – надати студентам цілісну картину зародження та еволюції основних інститутів права та держави, поглибити їхнє сприйняття розвитку світу, систематизувати та встановити причинно – наслідкові зв’язки у розвитку правових категорій людства.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: теоретичні поняття та інститути правових систем східної традиції
основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права східних неєвропейських цивілізацій, які мають своє науково-практичне значення.
вміти: визначати тенденції розвитку галузей права та окремих інститутів держав східної традиції;
моделювати особливості регулювання правовідносин в окремих державах та групах держав східної традиції
використовувати основні принципи, доктрини, поняття та терміни під час аналізу та розробки сучасного вітчизняного та міжнародного праворозуміння.
Місце дисципліни полягає в створенні у студентів цілісної картини правового становища світу, шляхом вивчення багатогранності правових явищ в контексті культурних традицій людства.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Східна традиція права» тісно пов’язана з такими дисциплінами як «Західна традиція права», «Порівняльне правознавство: особлива частина», «Релігійно-традиційна правова сім’я».

Ввести дату: