HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 трав. 10:00 |

к.ю.н., доц. Кухнюк Дмитро Володимирович

(13 )

 

 • посада: доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
 • науковий ступінь: кандидат юридичних наук

КУХНЮК Дмитро Володимирович

ОСВІТА


 • У 1995 р. закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1996 - 2000 рр. - навчався в аспірантурі під керівництвом професорів М.М. Михеєнка та В.П. Шибіко.

КАР’ЄРА


 • У травні 1996 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. З того часу поєднує викладацьку діяльність з приватною адвокатською практикою.
 • 1998 – 2011 р. – асистент кафедри правосуддя.
 • 2011 – 2012 - асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.
 • 2012 р. - до цього часу керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Мельник, Кухнюк і Партнери».
 • 2013 р. – до цього часу – доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


 • У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України», за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ


 • Адвокатура України
 • Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні
 • Теорія судових доказів
 • Судовий прецедент у сучасному кримінальному процесі
 • Міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури
 • Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні захисту та представництва в Україні

Основні напрями наукової діяльності: вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України, зокрема, впровадження до системи джерел кримінально-процесуального права України судового прецеденту, розвиток доказового права, реформування системи запобіжних заходів, реформування законодавства про адвокатуру, розширення професійних прав адвокатів та посилення гарантій їх професійної діяльності, впровадження в законодавство України про адвокатуру міжнародних стандартів організації та діяльності адвокатури.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


Наукові статті:

 • «До питання про судовий прецедент у кримінальному процесі України» // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 43 Київ ВПЦ «Київський університет» 2001. С. 60-63
 • Кухнюк Дмитрий, Малиневский Олег. Три проекта – хорошо, а единый – лучше / Юридична практика. № 417 (51) від 20 грудня 2005 р.
 • «Примусове об’єднання чи самоврядування?» // Адвокат. -. 2006 - № 10 С. 30 – 33
 • «Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України як засіб забезпечення однакового застосування законодавства судами України». // Вісник Верховного Суду України. – 2006 - № 12 С. 26 – 30
 • «Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України» // Вісник Верховного Суду України. – 2007– № 10. – С. 36–40;
 • «Судовий прецедент у кримінальному процесі: проблеми впровадження» // Вісник Верховного Суду України. – 2008 – № 4. – С. 42–45
 • Реформа на распутье четырех дорог / Юридична практика. № 626 (51) від 22 грудня 2009 р.
 • Кухнюк Д.В., Петраковський В.В. Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення / Кухнюк Д.В., Петраковський В.В. // Адвокат. – Київ, 2012 – № 8(143). – С. 12 – 17.
 • Кухнюк Д.В., Кухар А.В. Актуальні питання страхування професійної відповідальності адвокатів / Кухнюк Д.В., Кухар А.В. // Адвокат. – Київ, 2012 – № 12(147). – С.20-23.
 • Кухнюк Д.В., Савчук Ю. Уголос про таємне (які аспекти інституту адвокатської таємниці не врегулював законодавець та яким чином можна розв'язати пов'язані з цим проблеми) / Кухнюк Д.В., Савчук Ю. // Україн-ський адвокат, № 4-5 (80-81) квітень-травень 2013 року, с. 42 — 45.
 • Кухнюк Д.В. Особенности статуса адвоката-представителя и правовая природа его деятельности в исполнительном производстве/ Кухнюк Д.В. //Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Вып. 3 «Исполнительный процесс»/ Под ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурсы. – К.: Издатель Фурса С.Я., 2014. – с. 140-148.
 • Кухнюк Д.В., Геведзе Т.Л. Теоретико-правові засади процесуального представництва інтересів учасників господарських правовідносин / Кухнюк Д.В., Геведзе Т.Л.// Право і громадянське суспільство. Науковий журнал. Електронне видання / Под ред. Гриценко І.С., 2014. - № 3. – С. 109-120.

Підручники, навчальні посібники, науково-практичні посібники:

«Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України: посібник викладача» – К.: Конус–Ю, – 2009, – 236 с.
Розробив (одноособово та у співавторстві) програму спецкурсів «Адвокатура в Україні», «Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні», «Теорія судових доказів», «Методика і практика діяльності адвоката у різних юрисдикційних процесах», «Міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури», «Методика застосування адвокатом практики Європейського суду з прав людини при здійсненні захисту та представництва в Україні», «Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі», «Судовий прецедент у сучасному кримінальному процесі».
Розділ IV гл. 5 § 1, практикум - Адвокатура України: Книга 1 Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. Заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н., доцента Бакаянової Н.М.- 2-ге вид. доповн. і перероб. – К. : Алерта, 2016.- 864 с.

Участь в конференціях

1. Судовий прецедент в майбутній правній системі України // Д. В. Кухнюк. – Тези доповідей та наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференцій молодих юристів «Майбутнє правної системи України» (15-16 березня 1996 року) Київ 1996. С. 80–82

2. Судовий прецедент: місце в правній системі України // Д. В. Кухнюк. – Матеріали науково-практичної конференції, – Київ. – Травень 1996 року – С. 375–377.

3.Демократична система органів адвокатського самоврядування як запорука незалежності адвокатури / Д.В. Кухнюк // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: зб. наук. праць за матеріалами другої міжнарод. наук.-практ. конф. вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 року. – К., 2010. – С. 360-364.

ІНШЕ


Викладає нормативні курси та спецкурси:

 • «Адвокатура в Україні»;
 • «Кримінально-процесуальне право України»;
 • «Актуальні проблеми кримінально-процесуального права України»;
 • «Теорія судових доказів»;
 • «Методика і практика діяльності адвоката у різних юрисдикційних процесах»;
 • «Міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури»;
 • «Методика застосування адвокатом практики Європейського суду з прав людини при здійсненні захисту та представництва в Україні»;
 • «Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі»;
 • «Консультативна робота адвоката»;
 • «Advocacy as a human rights protection tool of the civil society» (Адвокатура як правозахисний інститут громадянського суспільства).

Неодноразово обирався делегатом З’їзду адвокатів України.
В складі робочих груп З’їзду адвокатів України, Міністерства юстиції України, Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Д.В. Кухнюк приймав участь в розробці численних проектів нової редакції Закону України «Про адвокатуру», підготовці інших законопроектів з реформування законодавства про адвокатуру, розробці кількох редакцій Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України.
З 2006 року входить до складу редакційної колегії журналу «Український адвокат».
Активно займається громадською діяльністю. З 2000 р. Д.В. Кухнюк є членом Міжнародної асоціації юристів. З 2002 року член Асоціації правників України, у 2003-2009 роках входив до складу правління цієї громадської організації, з 2006 року по квітень 2011 року – Перший віце-президент Асоціації адвокатів України.
З 2011 року – по теперішній час - експерт програм Координатора проектів ОБСЄ в Україні для суддів та адвокатів.

В складі робочих груп З’їзду адвокатів України, Міністерства юстиції України, Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Д.В. Кухнюк приймав участь в розробці кількох проектів нової редакції Закону України «Про адвокатуру», підготовці інших законопроектів з реформування законодавства про адвокатуру, розробці Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України.

З 2006 р. входить до складу редакційної колегії журналу «Український адвокат».

Активно займається громадською діяльністю. З 2000 р. Д.В. Кухнюк є членом Міжнародної асоціації юристів. З 2002 р. член Асоціації правників України, у 2003-2009 рр. входив до складу правління цієї громадської організації, з 2006 року по квітень 2011 року – Перший віце-президент Асоціації адвокатів України.

 

4965 Останнє редагування 25 квіт. 10:03 |

Коментарі