HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 трав. 10:10 |

зав. каф., д.ю.н., проф. Фурса Світлана Ярославівна

(22 )

Fursa

Доктор юридичних наук
Професор
Завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

 

ОСВІТА

У 1988р. закінчила юридичний факультет (вечірнє відділення) Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка

КАР’ЄРА

 • Під час навчання працювала секретарем судового засідання, завідувачем канцелярії з цивільних справ Шевченківського районного суду м. Києва.
 • 1989-1997р.р. - працювала асистентом кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 1997- 2000р.р. доцент кафедри правосуддя.
 • З 1999 – 2000р.р. - заступник декана з питань зовнішніх зв’язків та науково-дослідної роботи юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 1999–2001р.р. проректор з науки та міжнародних зв’язків, професор кафедри права Української академії зовнішньої торгівлі.
 • З 2002–2010р.р. доцент, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 20 квітня 2006 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародного права.
 • З березня 2010р. в. о. завідувача кафедри правосуддя.
 • З липня 2011р. в. о. завідувача кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.
 • З січня 2012р. завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 1997р. - захист кандидатської дисертації на тему: «Провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення у порядку цивільного судочинства» (спеціальність 12.00.03).
 • 2003р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні» (спеціальність: 12.00.03).

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • цивільний процес
 • нотаріальне право та процес
 • виконавче право та процес
 • адвокатура
 • сімейне право
 • спадкове права

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографія «Нотаріальний процес. Теоретичні основи» (2002. – 319с.);

Навчальні посібники, підручники:

1. «Окреме провадження як складова частина цивільного процесу (практикум) (1998. – 95 с.),

2. «Окреме провадження в цивільному процесі» (1999, 309 с.),

3. «Нотаріат в Україні. Загальна частина» (1999. – 208 с),

4. «Нотаріат в Україні. Особлива частина» (1999. – 288 с.),

5. «Нотаріат в Україні: Теорія і практика» (2001. – 976 с.),

6. «Виконавче провадження в Україні» (2002. –480 с.),

7. «Спадкове право: Теорія і практика» (2002. –496 с.),

8. «Адвокатура України» (2007. – 940 с.),

9. «Адвокатура України. Кредитно-модульний посібник практикум (2007. – 316 с.),

10. «Застава як спосіб забезпечення зобов’язання/Договірне право» (2008),

11. «Цивільний процес України. Академічний курс» (2009. – с.),

12. «Цивільний процес України. Кредитно-модульний посібник (практикум)» (2009. – с.),

13. Шлюбний договір/Договірне право» (2009. – др. арк. 0,5),

14. Міжнародний цивільний процес» (2010. – 328 с.);

15. С падкування за заповітом / Цивільне право України. Особлива частина. – К.: Юрінком Інтер,

2010. – С. 1042–1092.

16. Нотаріат України. Книга 1 Організація нотаріату (з практикумом) (2015 р.)

17. Адвокатура України Книга 1 Організація адвокатури (з практикумом) (2016 р.)

Науково-практичні посібники:

1. «Настільна книга нотаріуса. Сімейні відносини в нотаріальному процесі» (2003 р. – 352 с.),

2. «Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд» (2005 р. – 896 с.),

3. «Докази та доказування в цивільному процесі» (2005р., 3 видання. – 256 с.),

4. «Договір дарування (2005 р.),

5. «Цивільний процес України: Проблеми і перспективи» (2006 р.-448 с.),

6. «Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд» (2007, 2008 – 4 видання. – 1197 с.),

7. «Процесуальні документи в цивільних справах (теорія, методика, практика)» (2007 р., 2008 р.,

два видання, 1140 с.),

8. «Адвокат в цивільному процесі (2006, 2007, 2008 р., три видання),

9. «Земля: Договори. Суд. Законодавство (2008 р., три видання),

30

10. «Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та адвокатська практика» (2009 р.),

11. «Спадковий договір» (2009 р.),

12. «Як звернутися до Європейського суду з прав людини» (2009 р.),

13. «Процесуальні документи у цивільних справах: теорія, методика, практика» Науково-практич-

ний посібник, Фурса С.Я., Фурса Є.І., Кучер Т.М., К.: Алерта, Центр учбової літератури, 2011, 896 с.)

14. Збірник позовних заяв. Як звернутися до суду загальної юрисдикції (2012. – 218 с.)

15. Теорія нотаріального процесу (2012. – 820 с.)

Публікації за кордоном:

1. Судебная практика по гражданским делам и ее правовое значение в Украине // Современное пра-

во ( РФ). – 2014. – №3. – С. 148-154.

2. Проблеммы гражданского процесса в современных условиях Современное право (РФ). – 2014. –

№5. – С.153-156.

3. Конституционные принципы правосудия и их реализация в гражданском судопроизводстве

Украины: проблемные вопросы / Научные труды Российская академия юридических наук Выпуск

14 том. 1. – Москва, 2014. – С. 784-790.

4. Особое производство в гражданском процессе Украины: эволюция доктрины, законодательства и

научные прогнозы/ В кн. Добровольная (бесспорная) юрисдикция в России и за рубежом (Восточная и

Западная Европа, Латинская Америка, Китай) / Под ред. В.В. Аргунова. – М.: Статут, 2014. – 344 с. –

С. 135-179.

5.Fursa S. Y. Execution upon property of debtor in Ukraine: some conceptual approaches to the problem /

Modern problem of foreclosure on the debtor’s property and the way of the solution: national approaches

in improving the efficiency of execution of enforcement documents: Publishins of the IY International

scientifis and practical conference 18- 20 September 2013, Ekaterinburg, Russia /Under the editorship of

A.O. Parfenchikov, V.A. Gureev. – Moskow, Prospekt, 2014. – p .263-272.

6. Notaries in Ukraine: administrative and legal aspects // Zeszyty Naukowe. NR 816. Uniwersytet

Szczecinski (Studia Administracyjne NR 5). Szczecin, 2013. – p. 431-446.

7. Fursa Svinlana Constitutional principles of justice and their realization in civil process of Ukraine:

problem questions //Aequitas sequitur legem Kniga jubileuszowa z okazji 75 urodzin Profesora Andreja

Zelenskiego. – C.H. Beck, 2014. – p. 69-75. (Warszawa)

8. Analogy in substantive and procedural law: problems of theory, legislation and legal practice (on an

example of activities judges, notaries and state executers) //Współczesne problemy postępowania cywilnego

Zbiór studiów /redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska Aleksandra Klich Toruń,Wydawnictwo Adam

Marszałek, 2015. – р. 41-51.

9. Тенденции реформировани я органов принудительного исполнения и исполнительного проихвод-

ства в Ук4раине: актуальные вопросы ( Весник исполнительного производства – 2015. – № 1. – 139-149.

( в соавторстве Фурса Є.И.)

10. Mediation in Ukraine: Urgent Issues of Theory and Practice and Necessity of Legislative Regulation//

New Developments in Civil and Commercial Mediation. Gloвal Comparative Perspectives /Editor Carlos

Esplugues, Louis Marquis. – Switzerland, Springer International Pudlishing, 2015. – p.737-754.

Науково-практичні коментарі:

1. «Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний коментар»

(2004. – 976 с.),

2. Науково-практичний Коментар до глав 84-90 ЦК /Цивільний кодекс України: Коментар / За заг.

ред. Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий дім Ін Юре (2004 р.), Глава 85 Спадкування за заповітом. Науко-

во-практичний коментар Цивільного кодексу України (2005 р.),

3. Ц ивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 томах (2006,

2007, 2010 рр.),

4. Науково-практичний коментар до Закону України «Про виконання рішень та застосування прак-

тики Європейського суду з прав людини»(2007 р.),

5. «Закони України: «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про ви-

конання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Науково-практичний ко-

ментар» (2008 р. – 1169 с.),

6. Г лава 85 Спадкування за заповітом в кн. Спадкування за законодавством України. Коментар.

Судова практика (2008 р.),

7. «Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар» (2008 р. – 1248 с.),

8. Житловий кодекс Української РСР: Науково-практичний коментар (2008 р. – 80 др.а).

Є автором понад 400 наукових статей, 20 навчально-методичних розробок з цивільного процесу, по-

рівняльного цивільного процесу, міжнародного цивільного процесу, нотаріату, адвокатури, виконавчо-

го процесу, складання процесуальних документів у цивільних справах, сімейного та спадкового права.

Брала участь у 30 міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах,

зокрема й за кордоном:

1. Міжнародна конференція «Розвиток малого та середнього бізнесу: Україна – Польща. – Варша-

ва, 2001. Доповідь: «Нотаріальна діяльність в світлі розвитку малих та середніх підприємств України

та Польщі».

2. Международная конференция на тему: «Развитие гражданского процессуального права России и

государств ближнего зарубежья», г. Тверь. (26–28 сентября 2003 г.) Доповідь: «Сравнительный анализ

гражданских процессуальных кодексов России и Украины»;

3. Міжнародна конференція «Публічний інтерес у праві: Україна – Польща» Люблін, 8–9 квітня

2005. Доповідь на тему: «Funkcje notariatu i sadu w zakresie ochrony praw i prawnie chronionych interesow

obywateli osob prawnych oraz panstwa na Ukrainie.» / Видавництво університету Марії Кюрі- Склодов-

ської, Люблін, 2006. – С. 121–127.

4. Міжнародна конференція (Люблінське відділення Польської академії наук. – м. Люблін, 2008).

Доповідь на тему: «Tradicja a postep w sadovеgo prawa cyvilnego na Ukrainie» – Lublin, Teka, 2008. –

С. 47–54.

5. Международная научно-практическая конференция посвященная 90-летию со дня рождения

д.ю.н., професора, Заслуженого деятеля науки РФ Викут (1 октября 2012 г.). Доклад на тему: «Циви-

листический процесс в Украине: основные проблемы становлення и тенденции развития». – Саратов,

Издательский центр «Наука», 2012. – С. 382–387.

6. Международная конференция, посвященная 10-летию Центра нотариальных исследований РФ.

Тема доклада: «Методология повышения квалификации нотариусов в Украине. – Єкатеринбург, 2012.

7. Международная научно-практическая конференция «Осуществление гражданского судопроиз-

водства судами общей юрисдикции и арбитражными (хозяйственными) судами в России и других стра-

нах СНГ») 22–23 ноября 2012 г. – Москва. Тема доклада: «Судебная практика по гражданским делам и

ее правовое значение»

8. Актуальні питання тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який ухи-

ляється від виконання рішення: теорія і практика» / Бюлетень Міністерства Юстиції . – 2014. – № 10. –

С.103-112. ( Фурса Є.І.)

9. Актуальні питання конституційних принципів цивільного судочинства / Матеріали конферен-

ції «Конституційна реформа України: загальнонаціональний проект єднання /Інститут законодавства

Верховної Ради України (25 червня 2014). – К, Інститут законодавства Верховної Ради України 2014. –

С.42-51.

10. Перспективы реформирования гражданского процесса в Украине // Перспективы реформиро-

вания гражданського процесуального права // Сборник статтей по матеріалам Международной научно-

практической конференции ( Саратов, 21 Февраля 2015г.). – Саратов: Изд-во ФГБОУ» Саратовская го-

сударственная юридическая академия», 2015. – С. 337-340. (Фурса Е.Е.)

Викладає нормативні курси та спецкурси:

1. Ц ивільний процес,

2. Теорія нотаріального процесу,

3. Етика нотаріуса,

4. Теорія виконавчого процесу України,

5. Адвокатура,

6. Консультативна робота адвоката.

ІНШЕ

У 2001, 2002 р. р. удостоєна спеціальних відзнак та Спілкою юристів України нагороджена дипломами «За краще юридичне видання» у номінаціях «Підручники» за книгу «Нотаріат в Україні: Теорія і практика» (2001р.) та «Монографічні видання», за монографію «Нотаріальний процес. Теоретичні основи»(2002р.). Удостоєна премії імені М.П. Василенка НАН України за серію книг «Процесуальні науки» (16.02.2011р.).

З 2004р. є засновником та була обрана президентом Громадської наукової організації «Центр правових досліджень Фурси». Суддя Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. Член редакційної колегії журналу «Юриспруденція: теорія і практика» (головний редактор) - Центр правових досліджень Фурси та газети «Нотаріат Адвокатура Суд».Нагородженна медаллю Інституту міжнародних відносин за добросовісну працю та почесними грамотами.

12302 Останнє редагування 14 квіт. 10:38 |
Детальніше в цій категорії: к.ю.н., доц. Бондарєва Марія Володимирівна »

Коментарі