HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 трав. 10:35 |

к.ю.н., доц. Бондарєва Марія Володимирівна

(25 )
 • посада: доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
 • науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 • вчене звання: доцент

БОНДАРЄВА Марія Володимирівна

ОСВІТА


 • У 1996 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • В 1999 році закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кафедрою кримінального права та кримінології.

КАР’ЄРА


 • 2000 – 2004 рр. – асистент кафедри правосуддя
 • 2004 – 2011 рр. – доцент кафедри правосуддя.
 • 2011 – 2012 рр. – доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ


В січні 2000 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом”.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ


 • Нотаріальне право
 • Цивільне право
 • Кримінальне право

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


Наукові статті:

1. Деякі питання правового регулювання боротьби з організованою злочинністю // Предпринимательство, хозяйство и право.-1998.- № 12.

2. Економічна безпека України та „тінізація” економіки: особливості правового регулювання: Проблеми освіти: Наук.-метод. зб.- Вип.15 К.: ІЗМН, 1998

3. Кримінальна відповідальність за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяйство и право.-1999.- № 3

4. Боротьба з легалізацією „брудних” коштів потребує комплексного підходу// Предпринимательство, хозяйство и право.-1999.- № 4

5. Відмивання” грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми // Право України.- 1999.- № 1

6. Відповідальність за „відмивання” незаконно здобутих доходів за кримінальним законодавством США// Право України.- 1999.- № 7

7. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію („відмивання”) грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.- Вип. 3: Харків: „Право”, 2002

8. Легалізація тіньового капіталу в Україні і шляхи її відвернення// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.- Вип. 6: Харків: „Право”, 2003

9. Проблеми протистояння легалізації (відмиванню) злочинно здобутих капіталів як найбільш небезпечній та розповсюдженій формі прояву організованої злочинності// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.- Вип. 7: Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003.

10.Особливості організації системи нотаріальних органів у країнах латинського нотаріату// Право України.- 2006.- № 4.- С.115-118

11. Особливості організації нотаріату за законодавством Сполучених Штатів Америки // Право України.- 2006.- № 7.- С.122-125

12.Організація нотаріальних органів за законодавством країн СНД // Право України. – 2006. - № 9.-С.143-146

13. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування// Часопис Хмельницького університету управління та права.-2006.- № 3-4.- С.153-159

14. Місце нотаріату в механізмі боротьби з процесами „тінізації” економіки // Право України. – 2007. - № 3.- С.55-60

15. До питання про належне місце укладення та нотаріального посвідчення договорів відчуження, застави (іпотеки) нерухомого майна (у співавторстві) // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2008.- № 2.- С. 141-144

16. Принцип таємниці вичинювання нотаріальних дій // Часопис Київського університету права. - 2009.-№ 4.-С.198-202

17. Актуальні питання доступності судового захисту в цивільному судочинстві (у співавторстві) // Часопис Київського університету права. - 2010.- № 1- С.147-151

18. Нотаріат і „тінізація” економіки // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка 22-23 квітня 2010 р.- К., 2010.- Ч.ІІ.- С. 306-308

19. Нотаріат в країнах СНД Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. 29 квітня – 1 травня 2010 р. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010.- С.449-450

20. Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 20.05.2010 р.- К., 2010 .- С.345-347

21. Нотаріат і „тінізація” економіки: взаємодія і протистояння // Часопис Київського університету права. - 2010.-№ 3.- С.154-160

22. Особливості нотаріального процесуального правовідношення // Часопис Київського університету права. - 2010.-№ 4.- С. 167-170

23. Актуальні проблеми юридичної відповідальності нотаріуса (у співавторстві) Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики: Альманах права; Науково-практичне видання.- К.: Ін-т держави і права ім.. Корецького НАН України, 2010.- С.56-59

24. Належність та допустимість доказів у нотаріальному процесі (у співавторстві) // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010.- № 7.- С. 75-81

25. Юридична відповідальність нотаріуса (у співавторстві) // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2010.- № 2.- С.82-87

26. Гарантії нотаріальної діяльності Університетські наукові записки. // Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2010.- № 2 (34).- С.79-82

27.Належність доказів в цивільному та нотаріальному процесах: порівняльний аспект Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення./ Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 20.05.2010 р.- К., 2010 .- С.345-347

28. Чи конституційні положення закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами” від 18.02.2010 р. № 1691-IV (у співавторстві) // Нотаріат. Адвокатура Суд. - 2010.- № 6 (56).- С.2-3

29. До питання про встановлення нотаріусом факту прийняття спадщини (відмови від її прийняття) та фіксації цих фактів у нотаріальній справі// Нотаріат. Адвокатура Суд. - 2010.- № 7 (57).- С.1-4

30. Умови видачі свідоцтва про право на спадщину /Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року).- К., 2010.- С.330-334

31. Нотаріальна таємниця як принцип нотаріального процесу/ Розвиток цивільного законодавства: пост кодифікаційний період: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (8-9 жовтня 2009 року).- К: Освіта. - 2010.- С.97-99

32. Нотаріальне процесуальне правовідношення: теоретичний аспект// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.-2010.- № 83.- С.51-52

33. Реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.-2010.- № 84.- С.55-57

34. Висновок стосовно доцільності прийняття проекту Закону України „Про гарантії держави щодо виконання рішень суду” // Юриспруденція: теорія і практика. – 2011.- № 1 (75).- С.55-56

35. Реалізація спадкових правовідносин у нотаріальному процесі// Часопис Київського університету права. - 2011.- № 1.-С.154-157

36. Сутність свідоцтва про право на спадщину// Часопис Київського університету права. - 2011.-№ 2.-С.124-125

37. Особливості нотаріального процесуального правовідношення// Часопис Київського університету права. - 2011.-№ 3.-С.124-125 38. Принцип дотримання таємниці вчинюваних нотаріальних дій// Часопис Київського університету права. - 2011.-№ 4.-С.124-125

 

Підручники, навчальні посібники, науково-практичні посібники:

Підготувала до друку навчальний посібник „Реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі України” обсягом 8 д.а., який був рекомендований до друку кафедрою правосуддя (протокол засідання Вченої ради юридичного факультету № 2 від 25 жовтня 2010 року.).

Участь в конференціях:

Брала участь у науково-практичних конференціях, серед яких „Боротьба з міжнародним тероризмом: нормативно-правова основа” (кафедра міжнародних відносин та національної безпеки Київського національного університету внутрішніх справ”, травень 2006 р.), „Міжнародна контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” (Київський національний університет внутрішніх справ, грудень 2006 р.), „Проблеми національної та міжнародної безпеки” (Київський національний університет внутрішніх справ, квітень 2007 р.), а також брала участь в роботі круглого столу з проблем нотаріату.

В період з 2006 по 2010 рік брала участь в роботі наступних науково-практичних конференцій:

„Боротьба з міжнародним тероризмом: нормативно-правова основа” (кафедра міжнародних відносин та національної безпеки Київського національного університету внутрішніх справ, травень 2006 р.);
„Міжнародна контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” (Київський національний університет внутрішніх справ, грудень 2006 р.);
„Проблеми національної та міжнародної безпеки” (Київський національний університет внутрішніх справ, квітень 2007 р.);

 1.  
  • „Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні” (м. Алушта, 28.04-02.05.2010 р.), опубліковані тези доповіді на тему „Нотаріат в країнах СНД” (Збірник матеріалів конференції. - К.: Видавництво Європейського університету, 2010.- С.449-450);
  • „Актуальні правові питання державотворення в Україні очима молодих вчених” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 22-23 квітня 2010 р.), опубліковані тези доповіді на тему „Нотаріат і „тінізація” економіки” (Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. - К., 2010.- Ч.ІІ.- С. 306-308);
  • „Генеза світоглядних принципів здійснення судочинства в Україні: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка 20 травня 2010), опубліковані тези доповіді на тему „Належність доказів в цивільному та нотаріальному процесах: порівняльний аспект” (Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 20.05.2010 р.- К., 2010 .- С.345-347).
  • „Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики” (Інститут держави і права ім.. В.М.Корецького, 03.06.2010 р.), опубліковані тези доповіді на тему „Юридична відповідальність нотаріуса” (Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики: Альманах права; Науково-практичне видання. - К.: Ін-т держави і права ім.. Корецького НАН України, 2010.- С.56-59).
  • „Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність„ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 р.), опубліковані тези доповідей на тему „Умови видачі свідоцтва про право на спадщину” (Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року).- К., 2010.- С.330-334).

   Науково-методичні розробки:
   Підготувала тринадцять науково-методичних праць, чотири з яких опубліковані, а саме: навчально-методичні матеріали: плани і завдання до семінарських і практичних занять із спецкурсу „Регулювання спадкових правовідносин в нотаріальному процесі” для студентів магістратури юридичного факультету (2004); навчально-методичні матеріали із спецкурсу „Регулювання спадкових правовідносин в нотаріальному процесі” для студентів магістратури юридичного факультету (2006); навчально-методичні матеріали із спецкурсу „Нотаріальний процес” для студентів магістратури юридичного факультету (2006); «Нотаріальне право України» (у співавторстві) (2010); навчально-методичні матеріали із спецкурсу «Реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі України» (2010).

  • “Нотаріальне право”
  • “Реалізація спадкових правовідносин у нотаріальному процесі”
  • “Нотаріальний процес”
  • Актуальні проблеми нотаріату
  • Нотаріальні процесуальні документи
  • Нотаріальне посвідчення договорів
 2. ІНШЕ


  Викладає нормативні курси та спецкурси:

  Стаж викладацької роботи у вищих навчальних закладах 12 років, в тому числі у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 12 років.
  Брала участь у підготовці висновку щодо конституційності положень закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами” від 18.02.2010 року № 1691-VI (спільно з Фурсою С.Я., Мельник І.С.).
  Виконувала обов’язки члена ДЕК з випуску магістрів, спеціалістів як денної, так і заочної форми навчання.
  Керувала підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт студентами юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Керувала асистентською та науково-виробничою практикою магістрів і спеціалістів. Керівник студентського гуртка з курсу «Нотаріальне право та процес».

   

4463 Останнє редагування 26 черв. 17:25 |

Коментарі