HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 трав. 10:39 |

к.ю.н., ас. Кучер Тетяна Миколаївна

(66 )

 

 • Посада: асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

 • Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

КУЧЕР Тетяна Миколаївна

ОСВІТА


 • 2005 р. - закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету за спеціальністю “Правознавство”.  

КАР’ЄРА


 • 2005 - 2010 рр. - працювала на посаді юрисконсульта Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та за сумісництвом на кафедрі правознавства вказаного закладу.
 • З січня 2010 року по червень 2011 року переведена на посаду доцента кафедри.
 • 2011 – 2012 рр. – асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. .
ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 


 • У жовтні 2009 року захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України” за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ


 • Цивільне право та цивільний процес
 • Нотаріат
 • Сімейне право
 • Міжнародне приватне право

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ


Наукові статті:

1. Об’єкти судового захисту за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2006. – № 6 (20). – С. 56-64.;

2. Право на судовий захист у порядку цивільного судочинства // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2006. – № 8 (22). – С. 53 – 59;

3. Принципи цивільного судочинства // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2006. – № 9 (23). – С. 19 – 28;

4. Умови звернення до суду за захистом як невід’ємні елементи в реалізації права на судовий захист // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. – С. 121 – 125;

5. Юридична природа права на судовий захист в порядку цивільного судочинства України // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2008 – № 4(28). – С. 179 – 182;

6. Шляхи приведення процедури наказного провадження у відповідність до принципів цивільного процесу та норм міжнародного права // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – К., 2009. – №3. –С. 140 – 143.;

7. Зміст доказів та доказування при розгляді справ в порядку цивільного судочинства України / Т.М. Кучер // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2011 – № 2(38). – С. 101 – 106;

8. Зміст доказів та доказування в практичному застосуванні / Т.М. Кучер // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2011. – № 1 (75). – С. 56 – 63;

9. Докази та доказування: співвідношення понять / Т.М. Кучер // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С. 83 – 93;

Підручники, навчальні посібники, науково-практичні посібники

1. Як звернутися до суду загальної юрисдикції / Т.М. Кучер / Серія: «Правовий всеобуч населення».- К., 2008.- 80 с.;

2. Цивільний процес України: Кредитно – модульний навчальний посібник – практикум / [Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В та ін.]; за заг.ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. –С. 59, 77, 95, 110, 127, 170, 226, 328;

3. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник [Фурса С.Я., Фурса Є.І., Кучер Т.М. та ін.]; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: Видавництво ЦУЛ, 2011. –С. 196-336; 339-465; 500-543; 557-645; 753-761; 794-802;

Участь в конференціях

1. Право на судовий захист в процесі розгляду цивільних справ (застосування норм матеріального та процесуального права в судовій практиці) / Т.М. Кучер // Збірник тез наукових робіт учасників ІІІ Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів / Одеська національна юридична академія. – Одеса.: Фенікс, 2008. – С. 366 – 370;

2. Проблеми правової природи права на судовий захист в порядку цивільного судочинства України / Т.М. Кучер // Осінні юридичні читання: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської наукової конференції молодих вчених 12 – 13 листопада 2008 р. / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 295 – 298;

3. Реалізація права на судовий захист (позовне, наказне, окреме провадження) / Т.М. Кучер // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції “Сьомі осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 28 – 29 листопада 2008 року): У 4 ч. – Ч.3: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 352-354.

4. Окремі положення інституту наказного провадження в контексті нових підходів згідно Закону України «Про судоустрій та статус суддів» / Т.М. Кучер // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної наукової конференції «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К:, 2010. – С. 366 – 370;

5. Додержання прав сторін виконавчого провадження за новою редакцією закону України «Про виконавче провадження» / Т.М. Кучер // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез наукової конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року). – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2011. – С. 100 – 105.

 

 

ІНШЕ


Викладає нормативні курси та спецкурси:

• «Рішення як підстави для відкриття виконавчого провадження»;

• «Процедура нотаріального посвідчення договорів»;

• «Актуальні проблеми цивільного процесу»;

• «Актуальні проблеми організації нотаріату в Україні»;

• «Нотаріальний процес»;

• «Адвокатура України»;

• «Особливості виконання рішень та договорів з аліментних зобов’язань»;

• «Особливості виконань ухвал та рішень господарських судів»;

• «Особливості розгляду судами справ, що виникають з діяльності державної виконавчої служби»;

• «Особливості та процедурні питання виконання ухвал судів щодо забезпечення позову»;

• «Правознавство» на економічному факультеті.

Інша діяльність

Має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Керівництво студентським гуртком з адвокатури.

5666 Останнє редагування 26 черв. 17:31 |

Коментарі