HONOR ET GLORIA, UTILITAS

29 бер. 16:08 |

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ/АД’ЮНКТУРИ

(7 )

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття наукового ступеня доктора філософії розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2017 році

Вступники до аспірантури/ад'юнктури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету (для ад'юнктів – рапорт);
 • особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів – службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію зі спеціальності 081 – «Право»;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (для ад’юнктів – Додаток 12 до «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗС України, наказ № 402 від 14.08.2008 р.);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера),

 подаються вступниками особисто.

Заява на допуск до вступних іспитів в аспіранту

 

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури/ад’юнктури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції зі спеціальності 081 –«Право»

 

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури/ад’юнктури наступна:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова, за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • спеціальність, (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)

Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав». При цьому: · мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів; · до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу, ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав 60 або більше балів; · вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав 0 балів, вибуває з конкурсного відбору; · іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня С1 – С2.

 Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Міжнародні сертифікати рівнів С1 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

  Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури/ад’юнктури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

 

Програма вступних випробувань з іноземної мови при вступі до аспірантури/ад’юнктури зі спеціальності 081 «Право»

 

Програма вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури зі спеціальності 081 - "Право"

Додаткові вступні випробування мають пройти особи, які не мають вищої юридичної освіти, але бажають вступити до аспірантури/ад’юнктури за спеціальністю 081 «Право». Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі. 

Програма додаткових вступних випробувань до аспірантури/ад’юнктури зі спеціальності 081 - "Право»

 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 – «ПРАВО» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

 

Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту:

Денна форма навчання – 49520,00 грн

Заочна форма начання – 36315,00 грн

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури

2646 Останнє редагування 07 вер. 09:27 |
Детальніше в цій категорії: ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ »

Коментарі